Lietuvos Respublikos Seimas

Krikščionys demokratai Lietuvos Respublikos seimuose (iki 1940 m.)

STEIGIAMASIS SEIMAS

(1920.04.14-15 - 1922.10.07)

Išrinkta 112 atstovų:

Krikščionių demokratų bloko atstovai 59:

 1. Juozas Akmenskis
 2. Kazys Ambrazaitis
 3. Jonas Andziulis
 4. Stasys Balčas
 5. Stasys Balčytis
 6. Andrius Banionis
 7. Viktoras Beržinskas
 8. Vytautas Bičiūnas
 9. Kazys Bizauskas
 10. Konstantas Bražėnas
 11. Antanas Bulionis
 12. Voldemaras Čarneckis
 13. Jurgis Deksnys
 14. Paulius Dogelis
 15. Eliziejus Draugelis
 16. Magdalena Draugelytė-Galdikienė
 17. Jonas Galvydis-Bykauskas
 18. Jonas Giniūnas
 19. Stasys Gruodis
 20. Emilija Spudaitė-Gvildienė
 21. Petras Jočys
 22. Kazys Jokantas
 23. Vladas Jurgutis
 24. Vincas Katilius
 25. Julius Kaupas
 26. Pijus Kriščiūnas
 27. Mykolas Jeronimas Krupavičius
 28. Antanas Matulaitis
 29. Vincentas Mieleška
 30. Feliksas Mikšys
 31. Antanas Milčius
 32. Ona Muraškaitė-Račiukaitienė
 33. Motiejus Petrauskas
 34. Juozas Purickis
 35. Petras Radzevičius
 36. Sikstas Riauka
 37. Mikas Ružanskis
 38. Antanas Simanauskas
 39. Povilas Spudas
 40. Salomėja Stakauskaitė
 41. Zigmas Starkus
 42. Antanas Staugaitis
 43. Justinas Staugaitis
 44. Aleksandras Stulginskis
 45. Pranas Šalčius
 46. Kazimieras Steponas Šaulys
 47. Pranas Šaulys
 48. Antanas Šilgalis
 49. Antanas Šmulkštys
 50. Vincas Šmulkštys
 51. Stasys Tijūnaitis
 52. Antanas Tumėnas
 53. Jonas Vailokaitis
 54. Juozas Vailokaitis
 55. Klemensas Vaitekūnas
 56. Jonas Valickis
 57. Jonas Varnas
 58. Juozas Volodkevičius
 59. Juozas Žebrauskas

Valstiečių sąjunga ir socialistai liaudininkai 28

Socialdemokratai 12

Žydai 7

Lenkai 3

Vokiečiai 1

Nepartiniai 2

Steigiamasis Seimas Respublikos Prezidento pareigas pavedė Steigiamojo Seimo pirmininkui krikščionių demokratų bloko atstovui Aleksandrui Stulginskiui.

PIRMASIS SEIMAS

(1922.10.10-11 - 1923.03.12)

Išrinkti 78 seimo nariai:

Krikščionių demokratų blokas (38 Seimo nariai):

Krikščionių demokratų frakcija (15):

 1. Juozas Akmenskis
 2. Vytautas Bičiūnas
 3. Leonas Bistras
 4. Marija Galdikienė
 5. Emilija Gvildienė
 6. Vladas Jurgutis
 7. Mykolas Jeronimas Krupavičius
 8. Vincentas Mieleška
 9. Kazimieras Oleka
 10. Sikstas Riauka
 11. Zigmas Starkus
 12. Jonas Steponavičius
 13. Antanas Šmulkštys
 14. Stasys Tijūnaitis
 15. Antanas Tumėnas

Ūkininkų sąjungos frakcija (12):

 1. Stasys Balčas
 2. Eliziejus Draugelis
 3. Kazys Jokantas
 4. Petras Josiukas
 5. Vincas Karoblis
 6. K. Kudla
 7. Feliksas Mikšys
 8. V. Skardinskas
 9. Jonas Staugaitis
 10. Aleksandras Stulginskis
 11. Stasys Šilingas
 12. Juozas Vailokaitis

Darbo federacijos frakcija (11):

 1. Tadas Aleliūnas
 2. Kazys Ambrazaitis
 3. Viktoras Beržinskas
 4. Petras Jočys
 5. Andrius Kardišauskas
 6. V. Kasakaitis
 7. Kalikstas Kosarskis
 8. Pulgis Lumbis
 9. Pranas Radzevičius
 10. Pranas Viktoras Raulinaitis
 11. Kazys Šukys

Valstiečiai liaudininkai 20

Socialdemokratai 10

Darbininkų kuopų atstovai 5

Žydai 3

Lenkai 2

Lietuvos Respublikos Prezidentu išrinktas krikščionių demokratų bloko atstovas Aleksandras Stulginskis.

 

ANTRASIS SEIMAS

(1923.05.12-13 - 1926 m. kovo mėn.)

Išrinkti 78 Seimo nariai:

Krikščionių demokratų blokas (40 Seimo narių):

Krikščionių demokratų frakcija (14):

 1. Leonas Bistras
 2. Magdalena Galdikienė
 3. Emilija Gvildienė
 4. Petras Karvelis (Juozas Eretas)
 5. Mykolas Jeronimas Krupavičius
 6. Vincas Mieleška (Kazys Gurauskas)
 7. Kazimieras Oleka
 8. Sikstas Riauka
 9. Zigmas Starkus
 10. Jonas Steponavičius
 11. Antanas Šmulkštys
 12. Stasys Tijūnaitis (Antanas Tumėnas, Juozas Sakalauskas )
 13. Antanas Tylenis
 14. Adomas Vilimas

Ūkininkų sąjungos frakcija (14):

 1. Jonas Diržys (Adolfas Butkus)
 2. Eliziejus Draugelis
 3. Juozas Jaras
 4. Kazys Jokantas
 5. Petras Josiukas
 6. Liūdas Laikūnas
 7. Feliksas Mikšys
 8. Vytautas Petrulis
 9. Steponas Rinkevičius
 10. Bernardas Sakalauskas (Vincas Karoblis)
 11. Juozas Skyrius
 12. Justinas Staugaitis
 13. Stasys Šilingas
 14. Juozas Vailokaitis

Darbo federacijos frakcija (12):

 1. Kazys Ambrozaitis
 2. Tadas Aleliūnas
 3. Viktoras Beržinskas
 4. Petras Jočys
 5. Vaclovas Kasakaitis (Antanas Staugaitis)
 6. Andrius Kardišauskas
 7. Kalikstas Kosarskis
 8. Pulgis Lumbis
 9. Pranas Viktoras Raulinaitis
 10. Kazys Šukys
 11. Jonas Valaitis
 12. Valentinas Žvirgždys

Pastaba. Skliausteliuose pažymėti Seimo nariai, kurie kadencijos metu išėjo iš Seimo atstovų sudėties.

Valstiečiai liaudininkai 16

Socialdemokratai 8

Žydai 7

Lenkai 4

Vokiečiai 2

Rusai 1

Lietuvos Respublikos Prezidentu išrinktas krikščionių demokratų bloko atstovas Aleksandras Stulginskis.

 

TREČIASIS SEIMAS

(1926.05.08-10 - 1926.12.17)

Išrinkti 85 Seimo nariai:

Krikščionių demokratų blokas (30 Seimo narių):

Krikščionių demokratų frakcija (14):

 1. Leonas Bistras
 2. Juozas Dagilis
 3. Antanas Endziulaitis
 4. Magdalena Galdikienė
 5. Emilija Gvildienė
 6. Petras Karvelis
 7. Mykolas Jeronimas Krupavičius
 8. Stefanija Ladygienė
 9. Jonas Masiliūnas
 10. Zigmas Starkus
 11. Jonas Steponavičius
 12. Leonardas Šimutis
 13. Antanas Šmulkštys
 14. Eduardas Turauskas

Ūkininkų sąjungos frakcija (11):

 1. Izidorius Aleksa (Antanas Valavičius)
 2. Petras Butkus
 3. Jonas Dagelis
 4. Kazys Jokantas
 5. Petras Josiukas
 6. Vincas Karoblis
 7. Feliksas Mikšys
 8. Aleksandras Stulginskis
 9. Dionizas Trimakas
 10. Jonas Valatka
 11. Vincas Vedeckis

Darbo federacijos frakcija (5):

 1. Kazys Ambrozaitis
 2. Petras Jočys
 3. Antanas Milčius
 4. Petras Radzevičius
 5. Pranas Viktoras Raulinaitis

Pastaba. Skliausteliuose pažymėti Seimo nariai, kurie kadencijos metu išėjo iš Seimo atstovų sudėties.

Valstiečiai liaudininkai 22

Socialdemokratai 15

Žydai 3

Lenkai 1

Vokiečiai 5

Tautininkai 3

Lietuvos Respublikos Prezidentu išrinktas dr. Kazys Grinius.

 

KETVIRTASIS SEIMAS

(1936 -1940.07.01)

Kandidatus į Seimo narius, tautos atstovus, kėlė apskričių ir miestų tarybos.
Naujausi pakeitimai - 1999 12 10.
Aleksandras Graželis

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Frakcijos  >  Krikščionių demokratų frakcija  >  Istorija

LR Seimas