Lietuvos Respublikos Seimas

LKDP Konferencijos (1999.11.27-28) dokumentai

LKDP Konferencijos Rezoliucija dėl šalies ekonominės ir socialinės būklės

LKDP Konferencijos Rezoliucija dėl LKDP programos savivaldybių rinkimams pagrindinių principų

LKDP Konferencijos Deklaracija “Pasiekėme 2000-sius metus”

 

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS KONFERENCIJOS

REZOLIUCIJA

dėl šalies ekonominės ir socialinės būklės

LKDP yra susirūpinusi dėl šalies ūkio ir socialinės būklės perspektyvų. Dėl Rusijos ūkio krizės žymiai sulėtėjo šalies ūkio vystymosi tempai, o tuo pačiu sumažėjo ir pajamos. Valstybės finansinę būklę dar labiau apsunkino nuostoliai energetiniame sektoriuje, nepakankamai tiksli akcizų politika bei valstybinio socialinio draudimo reformos netikslumai. Žymiai sumažėjęs eksportas, Baltarusijos įsiskolinimai už elektros energiją, sudėtingos naftos komplekso finansinės problemos, sunki ekonominė būklė kaime, gyventojų indėlių kompensavimo bei kitų numatytų socialinių programų vykdymas patvirtina sudėtingą šalies finansinės būklės perspektyvą. Šalies ekonominę raidą dar labiau apsunkino Vyriausybių kaita.

LKDP apgailestauja, kad tuometinis Vyriausybės vadovas ignoravo LKDP savalaikiai pateiktus pasiūlymus dėl tinkamos Rusijos ekonominės krizės neigiamų pasekmių prevencijos Lietuvos ekonomikai užtikrinimo. LKDP nepritarė Vyriausybių kaitai, tačiau joms atsistatydinus dėjo visas pastangas, kad būtų kuo sparčiau suformuotas naujas Vyriausybės kabinetas.

LKDP mano, kad šiuo metu prioritetinė šalies problema yra valstybės finansinės būklės normalizavimas, užtikrinant savalaikį atlyginimų, pensijų, kitų įstatymais nustatytų socialinių išmokų mokėjimus, valstybės finansinių įsipareigojimų užsienio bei šalies finansinėms institucijoms vykdymą. Strateginės šalies ekonominės ir socialinės problemos yra perspektyvos Lietuvos kaimui užtikrinimas ir jau pavojingą mąstą įgavusi gyventojų turtinė diferenciacija. LKDP savo veiklą ir toliau numato orientuoti prioritetinėms šalies problemoms spręsti.

 

Posėdžio pirmininkaujantys

Feliksas Palubinskas

Zigmas Zinkevičius

Priimta LKDP ataskaitinėje rinkiminėje Konferencijoje 1999 11 28, Vilniuje

 

 

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS KONFERENCIJOS

REZOLIUCIJA

dėl LKDP programos savivaldybių rinkimams pagrindinių principų

Lietuvos krikščionių demokratų partija konstatuoja, kad savivaldos raida neatitinka LKDP programinių savivaldos stiprinimo nuostatų; savivaldos stiprinimui būtinos teisinės, finansinės, ekonominės sąlygos santykinai netgi blogėja.

 

LKDP mano, kad prioritetinė savivaldos problema šiuo metu yra įstatymais nustatytų savivaldai funkcijų ir įpareigojimų neatitikimas realiai disponuojamiems finansiniams ištekliams bei teisėms. Kitos aktualios problemos yra ribotos galimybės naujoms darbo vietoms steigti, užsitęsusi žemės reforma, aukštos žemės ūkio technikos paslaugų kainos kaimo vietovėse, mokyklų tinklo mažėjimas kaimo vietovėse, nepakankamai efektyvus savivaldybių finansinių išteklių panaudojimas.

Prioritetinėms savivaldos problemoms spręsti LKDP vadovaujasi principinėmis nuostatomis:

priskirti savivaldybėms nuosavybės teise žemės sklypus bei kitą nekilnojamąjį turtą;

nuosekliai plėtoti savivaldybių funkcijas ir numatyti atitinkamą savivaldybėms tenkančios nacionalinio biudžeto pajamų dalies stabilų augimą iki 50% dalies nacionaliniame biudžete;

 vykdant Lietuvos teritorinę-administracinę reformą, naujas savivaldybes steigti ar reorganizuoti tik esant užtikrintiems lėšų šaltiniams;

siekti, kad būtų nustatytas savivaldybių tarybų kadencijos ketverių metų laikotarpis;

 išnaudoti turimas galimybes naujoms darbo vietoms steigti;

suformuoti savivaldybių socialinio būsto fondą;

maksimaliai išsaugoti šiuo metu esantį mokyklų tinklą kaimo vietovėse;

nemažinti lėšų švietimui;

parengti ir įgyvendinti siūlymus žemės grąžinimui jų teisėtiems savininkams paspartinti;

plėtoti agroserviso centrų steigimą kaimo seniūnijose;

sudaryti galimybes ūkininkams be tarpininkų parduoti savo išaugintą produkciją turgavietėse;

užtikrinti efektyvų savivaldybių finansinių išteklių panaudojimą.

LKDP konferencija kviečia KD frakciją Seime vadovautis šiomis nuostatomis, o partijos tarybą ir valdybą įpareigoja, vadovaujantis šiomis principinėmis nuostatomis, parengti LKDP rinkimų į savivaldybes programą ir gavus rinkėjų mandatą nuosekliai ją įgyvendinti.

 

Posėdžio pirmininkaujantys

Feliksas Palubinskas

Zigmas Zinkevičius

Priimta LKDP ataskaitinėje rinkiminėje Konferencijoje 1999 11 28, Vilniuje

 

 

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS KONFERENCIJOS

DEKLARACIJA

 

PASIEKĖME 2000-SIUS METUS

Pasiekėme 2000-sius metus. Pasaulis eina į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį. Krikščioniškųjų vertybių sistema - tai ne tik mūsų, o ir visos Europos bei kitų kontinentų žmonių turtas. Su krikščionybe praeita daug sunkių išbandymų, tačiau ji lieka amžina tiems, kurie laiko save krikščionimis. Pagal minėtas vertybes gyvena ir krikščionimis savęs nelaikantys, tad ji brangi savo universalia galia.

Mūsų tikslas - suteikti krikščioniškoms vertybėms šiuolaikinį veidą, siekti, kad jos darytų šiuolaikinį žmogų laisvu, o žmonių bendriją solidaria. Mūsų įsitikinimu krikščioniškųjų vertybių sistema leidžia kiekvienai asmenybei rasti savo vietą gyvenime, tai universali sistema, pritaikytina taip pat ir mūsų neremiantiems.

2000-ji metai - tai atkurtos Lietuvos valstybės dešimtmetis. Mes buvome visur ten ir su tais, kurie Lietuvą grąžino į pasaulio žemėlapį ir dabar įtvirtina ją pasaulio valstybių bendrijoje.

2000-ji metai yra ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo dešimtmetis. Mes dirbome kantriai ir nesavanaudiškai, niekados nesikratėme sunkių pareigų, rėmėme tuos, kurių siekiai atrodė tarnaują Lietuvai. Mes turime ką pasakyti Lietuvos žmonėms, mes galime daug ką padaryti. Mes turime dinamišką veiklos programą, kvalifikuotus žmonės, mes galime imtis atsakomybės, esame ateitį kurianti politinė jėga. Universalios vertybės, europietiška tradicija - tai patikimas užnugaris dirbti Lietuvos valstybės ir jos žmonių labui.

Lietuvos krikščionių demokratų partija - yra politinė jėga, pasiruošusi dirbti demokratijos sąlygomis. Mes galime imtis visos rinkėjų suteiktos mums atsakomybės ten, kur darbas neprieštarauja Lietuvos interesams ir mūsų vertybinėms orientacijoms.

Mums nesvetima visa, kas žmogiška, mums nepriimtina tai, kas žaloja žmogaus fizinę ar dvasinę prigimtį. Mes remsime kiekvieną, kuris savo žmogiškąsias galias paverstų bendruoju gėriu ir gerbūviu, mes neleisime, kad nuodėmė taptų klestėjimo priemone ar pajamų šaltiniu. Mūsų tarnystės tikslas - laimingas žmogus, realizuojantis savo poreikius šiuolaikiniame pasaulyje. Mes tiesiame ranką net tiems, kurie negali, nenori ar nedrįsta bendrauti su mumis. Lietuvos krikščionių demokratų partija yra atvira, tad ir jūsų politinė viltis gali išsipildyti joje.

 

Posėdžio pirmininkaujantys

Feliksas Palubinskas

Zigmas Zinkevičius

Priimta LKDP ataskaitinėje rinkiminėje Konferencijoje 1999 11 28, Vilniuje
Naujausi pakeitimai - 1999 12 02.
Aleksandras Graželis

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Frakcijos  >  Krikščionių demokratų frakcija  >  Dokumentai

LR Seimas