Lietuvos Respublikos Seimas

LKDP Kronika: 1999 m. kovo-birželio mėn.

1999 m. kovo 16 d. kitokią nei koalicijos partneriai nuomonę krikščionys demokratai išsakė svarstant Viešojo pirkimo įstatymo pakeitimus. Ekonomikos komiteto pirmininkas A.Šimėnas, Seimo posėdyje pristatydamas frakcijos nuomonę, sakė, kad pagrindinis minimo įstatymo uždavinys – užkirsti kelią valdininkų piktnaudžiavimams. Seimo narys kritikavo Vyriausybės pateiktą projektą kaip paliekantį “daugybę spragų korupcijos elementams realizuoti”. 

1999 m. kovo 24 d. krikščionys demokratai paragino Seimą būti atsakingesniu ir imtis kontroliuoti Privatizavimo fondo lėšų naudojimą. LKDP valdyba išreiškė nepasitenkinimą per menka Vyriausybės veiksmų naudojant minėtas lėšas kontrole; taip pat iš principo pritarta Prezidento teikiamoms Privatizavimo įstatymo pataisoms (LKDP valdybos nuostatos “Dėl LR Prezidento siūlomo LR valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo pakeitimo”). 

Tą pačią dieną (kovo 24 d.) LKDP valdyba atsisakė siūlyti savo kandidatą į Aplinkos ministro postą, nors pagal Koalicijos sutartį LKDP turėtų priklausyti trys ministerijos. Atsisakyta motyvuojant, kad aplinkos ministro klausimas yra TS(LK) ir Centro sąjungos santykių reikalas. Kartu LKDP priminė koalicijos partneriams pareigą konsultuotis parenkant naujojo ministro kandidatūrą (LKDP valdybos pareiškimas “Dėl aplinkos ministro skyrimo”). 

1999 m. kovo 26 d. Krikščionių demokratų frakcija susitiko su LR Prezidentu V. Adamkumi. Susitikime buvo aptartos energetikos, valstybės biudžeto, teisėsaugos problemos. Pokalbyje konstatuota, kad Lietuva turi rimtų ūkio problemų ir tiek Prezidentas, tiek krikščionys demokratai jas mato ir vertina vienodai. Tačiau KD frakcijos nariams sukėlė abejonių Prezidento į valstybės kontrolierius siūlomo A. Rudžio kandidatūra. 

1999 m. kovo 28 d. Krikščionių demokratų frakcijoje buvo įvertinta valstybės biudžeto ir šalies ūkio būklė. Svarbiausiomis Lietuvos ūkio problemų priežastimis įvardinta stambiausios Lietuvos užsienio prekybos partnerės – Rusijos – finansų krizė, nepakankamas jos padarinių įvertinimas bei nelanksti Vyriausybės akcizų politika. 

1999 m. balandžio 7 d. LKDP valdyba priėmė pareiškimą, kuriame išreiškė savo susirūpinimą dėl ilgai besitęsiančios įtampos tarp valstybės valdymo institucijų bei paragino Ministrą Pirmininką aiškiai pareikšti, kad jo vadovaujama Vyriausybė pasiryžusi tęsti darbą ir vykdyti savo programoje prisiimtus įsipareigojimus. Kol Ministras Pirmininkas nepatvirtins savo pozicijos, LKDP valdyba pareiškė neketinanti siūlyti naujų kandidatūrų į Koalicijos sutartyje numatytas vykdomosios valdžios pareigybes. 

1999 m. balandžio 13 d. Seimo plenariniame posėdyje A.Šimėnas, pristatydamas Ekonomikos komiteto ataskaitą, atkreipė dėmesį į Krikščionių demokratų frakcijos požiūrį į Lietuvos ūkio būklę bei būdus jai pagerinti. 

A.Šimėnas priminė siūlymą, atsižvelgiant į Rusijos ekonominės krizės įtaką Lietuvos ūkio raidai, peržiūrėti 1999 m. numatomus makroekominius rodiklius ir įvertinti šiuos pokyčius nustatant nacionalinio biudžeto pajamas bei skirstant išlaidas. Anot A.Šimėno, jeigu Seimas tuo metu būtų tinkamai reagavęs į siūlymą, būtų išvengta daugelio problemų. Be to, Ekonomikos komiteto pirmininkas pabrėžė, kad Krikščionių demokratų frakcijos siūlytas Konkurencijos įstatymo pataisas, kurioms nepritarė Vyriausybė, palaikė Prezidentas (vėliau Seimas jas taip pat priėmė). 

1999 m. balandžio 14 d. LKDP valdyba nagrinėjo susidariusias šalies ūkio ir finansų problemas. Posėdyje bendru sutarimu pritarta nuostatoms “Dėl valstybės biudžeto ir Lietuvos ūkio finansinės būklės” bei “Dėl Lietuvos energetikos sektoriaus būklės”. Dokumentų projektus pristatęs A.Šimėnas pabrėžė, kad šiuo metu šalyje nėra efektyvaus energetikos eksporto. Jis siūlė išsiaiškinti elektros energijos eksporto į Baltarusiją problemas, nes Baltarusijos siūlomas atsiskaitymas prekėmis tikrai nepasiteisina: pavyzdžiui, atsiskaitoma traktoriais, kurie Rusijai parduodami beveik 3 kartus pigiau. 

1999 m. balandžio 21 d. LKDP valdyba svarstė iškilusius Ministro Pirmininko ir Prezidento nesutarimus. Valdybos vicepirmininko V.Bogušio politikos grupės vardu pateiktoje rezoliucijoje Valdyba pabrėžė, kad LKDP parems Seimo pateiktą premjerą G.Vagnorių palaikančią rezoliuciją tik premjerui oficialiai pasižadėjus tęsti darbą ir vykdyti Vyriausybės programoje prisiimtus įgaliojimus (LKDP valdybos pareiškimas “Dėl LR Seimo rezoliucijos “Dėl pasitikėjimo Ministro Pirmininko sugebėjimu vadovauti Vyriausybės programos įgyvendinimui”). Beje, Valdybos pirmininkas K. Kuzminskas šį Valdybos pareiškimą pasirašyti atsisakė. Remdami pareiškimą, jį pasirašė 7 krikščionių demokratų frakcijos Seime nariai: F.Palubinskas, V.Bogušis, M.Šerienė, A.Šimėnas, J.Šimėnas, A.Kašėta, A.Raškinis. 

Tą pačią dieną (balandžio 21 d.) LKDP valdyba nuosaikiai, tačiau tvirtai pasveikino prezidento V. Adamkaus ryžtą spręsti užsitęsusius nesutarimus su Vyriausybės vadovu. Krikščionys demokratai atkreipė dėmesį, kad Prezidentas, kaip valstybės vadovas, turi teisę vertinti visų šalies pareigūnų veiklą, ir pasveikino V. Adamkaus nuostatą, jog atsakomybę už tolesnę šalies raidą prisiimtų koalicinė konservatorių ir krikščionių demokratų Vyriausybė. “Prezidentas pareiškė politinį nepasitikėjimą <...> Ministrui Pirmininkui”, – sakoma pareiškime. Anot LKDP valdybos, dėl didėjančios įtampos šalyje ir gyventojų nepasitikėjimo valdžios struktūromis TS(LK) ir jos frakcija Seime turėtų imtis priemonių ”konfrontacijai tarp Prezidento ir Vyriausybės institucijų pašalinti“ (LKDP valdybos pareiškimas “Dėl LR Prezidento Valdo Adamkaus 1999.04.19 dienos kreipimosi į visuomenę”). 

1999 m. gegužės 1 d. Lietuvos krikščionių demokratų partija, apgailestaudama, kad “sunkėjanti ūkio bei socialinė būklė privedė prie politinės krizės”, paragino kuo greičiau suformuoti naują Vyriausybę. “Vilkinimas sudarant naują ministrų kabinetą <…> dar labiau apsunkintų ūkio ir socialinę būklę,” – sakoma LKD partijos ir valdybos pirmininkų pasirašytame pareiškime. A.Saudargas, komentuodamas Vyriausybės krizę, sakė, jog ”konservatoriai prioritetą teikia partinei, o ne valstybinei pozicijai”. Partijos pirmininkas pripažino, kad dalį atsakomybės formuojant naują vyriausyb? turėt prisiimti ir prezidentas, tačiau ”konservatorių kalbos apie kažkokią Prezidento Vyriausybę mums yra nepriimtinos, – Vyriausybę turėtų formuoti koalicijos partneriai.” A.Šimėnas ragino susirūpinti ekonominėmis ir socialinėmis problemomis, nes, anot jo, “Premjeras [G. Vagnorius – red. past.] savo kalboje nupiešė rožinį vaizdą, kuris yra visiškai neadekvatus realiai padėčiai” (LKDP pareiškimas “Dėl priemonių politinei krizei Lietuvoje išvengti” bei LKDP pareiškimas “Dėl šalies ekonominės ir socialinės būklės”). 

A.Saudargas, K.Kuzminskas ir A.Šimėnas šiuos LKDP pareiškimus pristatė 1999 gegužės 3 d. vykusioje spaudos konferencijoje. 

1999 m. gegužės 5 d. vykusiame LKDP valdybos posėdyje buvo aptarinėjama naujo premjero paskyrimo problema. K.Kuzminskas informavo, kad susitikimo su konservatoriais metu krikščionys demokratai pasakė priimsią griežtą pareiškimą, jei konservatoriai ir toliau vilkins premjero kandidatūros teikimą. 

1999 m. gegužės 6 d. svarstant Valstybės tarnybos įstatymo projektą KD frakcija pasisakė prieš darbo santykių pakeitimą tarnybos santykiais, teigdama, kad tą ribą nubrėžti yra labai sunku. Taip pat siūlė atmesti karjeros principo absoliutinimą prieš konkurencijos priimant dirbti principą. KD pozicijai atstovavęs J. Beinortas ragino atkreipti dėmesį į diegiamą specialią lengvatų sistemą, kuriai esant alinamas biudžetas: “negalime kurti jokios išmokų garantijos be įmokų, be sudarytų specialiųjų fondų ir kt.” 

1999 m. gegužės 6 d. Seime svarstant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą KD frakcijos atstovas, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas J.Beinortas nepritarė idėjai panaikinti socialinio draudimo tarybą ir įsteigti atitinkamą komitetą. Seimo narys pripažino, jog lig šiol trišaliame socialinio draudimo valdyme “pirmuoju smuiku griežė Vyriausybės ministerijų atstovai”, tačiau visiškas Sodros tarybos teisių eliminavimas arba sumažinimas turėtų būti tik socialinės apsaugos ministro atsakomybės padidinimo atveju”. Lietuvoje nėra privačių fondų, kuriuose žmonės patys kurtų sau papildomas garantijas, kaip kad Anglijoje ir Airijoje, kur egzistuoja tiesioginis valdymas iš ministerijos per departamentą, todėl “pasiimti visą šią sistemą į ministeriją vargu ar naudinga”, – teigė J.Beinortas. Jis konstatavo, kad socialinio draudimo skola išaugo iki 187,6 mln.Lt, metų pradžioje siekusi 117 mln. Lt. Krikščionis demokratas ragino žiūrėti į šį įstatymą gana rimtai, nes “tai ne vien mokestinis supratimas, tai yra kartų partnerystės, socialinių partnerių santarvės ir kiekvieno asmeninės atsakomybės supratimas”. 

1999 m. gegužės 12 d. LKDP valdybos posėdyje svarstant R.Pakso kandidatūrą į Premjero postą, susirūpinta, ar naujasis Premjeras žada laikytis Koalicijos sutarties. Valdybos nuomone, tolesnis rėmimas turėtų priklausyti nuo R.Pakso pasiryžimo laikytis ankstesnės Vyriausybės programos ir Koalicijos sutarties. 

1999 m. gegužės 17 d. J. Šimėnas spaudos konferencijoje aptarė aplinkosauginės politikos finansavimo problemas. 

1999 m. gegužės 24 d. vykusiame LKDP valdybos posėdyje buvo rengiamasi vizitui pas premjerą R.Paksą pokalbiui dėl ministrų kabineto formavimo. Vyriausybės formavime nutarta laikytis šių nuostatų: “pirma – R.Paksą priimti kaip koalicijos partnerį; antra – pagal Koalicijos sutartį krikdemams priklauso trys ministerijos, nepamirštant, jog Švietimo ir mokslo ministerija yra prioritetinė”. 

Svarstant "Mažeikių naftos" privatizavimo klausimą A.Šimėnas pabrėžė, kad sunku kalbėti apie LKDP atsakomybę už priimtus susitarimus, kadangi derybose krikščionys demokratai nedalyvavo. Tačiau valdybos narys siūlė išreikšti susirūpinimą dėl naftos komplekso. Svarbiausia, anot A. Šimėno, naftos komplekso konkurentiškumas. 

1999 m. gegužės 25 d. KD frakcijos narė M.Šerienė siūlė pataisas priimamam Pensijų fondų įstatymui. Seimo narė teigė, kad palengvinus pensijų fondų kūrimąsi galima būtų suaktyvinti ir vertybinių popierių rinkos veikimą. M. Šerienė si?lė kurti ne pelno pensijų fondus (darbdavių pensijų fondus), kurie padėtų rimtai pensijų fondų konkurencinei kovai: “Žmonės turėtų teisę pasirinkti, kur dėti savo pinigus, kad pasitaupytų senatvei”. Jei tokios galimybės nebūtų, krikščionės demokratės nuomone, “būtų suteiktos monopolinės teisės vienam kitam Lietuvos bankui, dar daugiau - žmonės negalės nebaudžiami išstoti iš pensijų fondo.” J.Beinortas pastebėjo, jog įstatymo projekte siūlomi reikalavimai steigtis pensijų fondui yra per aukšti, ir tai riboja šių fondų steigimąsi. 

1999 m. gegužės 26 d. Klaipėdoje vyko LKDP valdybos iniciatyva vietinio skyriaus suorganizuota Krikščionių demokratų diena. Su medicinos darbuotojais susitiko Seimo sveikatos apsaugos komiteto narys K. Kuzminskas, su švietimo darbuotojais ir mokinių tėvais bendravo akad. Z. Zinkevičius; Seimo vicepirmininkas F. Palubinskas ir Nacionalinio saugumo komiteto vicepirmininkas A.Kašėta kartu su Klaipėdos uosto operatoriais aptarė krovinių tranzito ir uosto darbo problemas. Įvairiuose susitikimuose su LKDP, visuomenės ir žiniasklaidos atstovas taip pat dalyvavo Seimo nariai M. Šerienė, J. Beinortas, V. Bogušis, A. Šimėnas, susisiekimo viceministras A.Račkauskas, P.Gražulis, jaunieji krikščionys demokratai A.Vazbys ir A. F.Palubinskas. 

1999 m. gegužės 27 d. įvykusiame posėdyje LKDP valdyba svarstė galimus kandidatus į Švietimo ir mokslo ministro postą. Buvo pritarta L.Kadžiulio kandidatūrai, kurią pateikti R.Paksui buvo pavesta A.Saudargui ir V.Bogušiui. Nuspręsta stengtis atgauti šią krikščionims demokratams prioritetinę ministeriją, ir tik tuo atveju, jei Premjeras vis dėlto nesuteiks galimybės šią vietą užimti krikdemui, siūloma prisiimti atsakomybę už kitas ministerijas. Kai kurie Valdybos nariai buvo ypač kategoriški: “Vienintelis kelias yra reikalauti Švietimo ir mokslo ministerijos, nes tai mums priklauso pagal Koalicijos sutartį, priešingu atveju, mes turėsime svarstyti klausimą dėl sutarties nutraukimo”, - sakė I.Uždavinys. 

Valdyboje tądien buvo palankiai įvertinta savivaldybių politikų mokymo programa, kurią parengė Valstybės ir savivaldybių tarnautojų centras “Dainava” kartu su Danijos savivaldybių tarnautojų mokymo centru . 

1999 m. gegužės 28 d. KD frakcijoje buvo aptariamos Lietuvos naftos ūkio problemos. Prieš tai frakcija susitiko su kompanijos “Williams” atstovais. Posėdyje buvo konstatuota, kad Mažeikių naftos kompleksas dirba nuostolingai bei turi didelių įsiskolinimų, ir jei įmonė nebus rekonstruota, jos laukia bankrotas. A. Šimėnas pažymėjo, kad Rusijos naftos sektoriaus ūkio subjektai yra nepajėgūs atlikti esminę Mažeikių naftos komplekso rekonstrukciją. Kompanijos “Williams” atėjimą į Lietuvą KD laiko politiniu požiūriu teisingu sprendimu, nors neslepia to fakto, kad Vyriausybei derybose su “Williams” nepavyko tinkamai apginti Lietuvos interesų. 

1999 m. gegužės 28 - 29 d. Utenos regiono krikščionys demokratai svarstė Lietuvos ūkio aktualijas. Šio regiono LKDP koordinacinės tarybos surengtame seminare “LKDP ekonominės nuostatos” dalyvavo Ekonomikos grupės pirmininkas A. Šimėnas, Lietuvos banko Tarptautinių ryšių departamento vadovas S.Kropas, V.Gontis, Nacionalinės verslininkų asociacijos atstovas G.Baliukonis. 

1999 m. birželio 1 d. LKDP valdyba, konstatavusi faktą, kad naujoji R.Pakso vyriausybė, nepaisant visų krikščionių demokratų pastangų, sudaryta nesilaikant Koalicijos sutarties ir nesikonsultuojant su krikščionimis demokratais, pareiškė laikanti Koalicijos sutartį su TS(LK) nustojusia galios. Pareiškime pabrėžiama, kad visa atsakomybė už sutarties nutraukimą tenka konservatoriams, tačiau kartu išreiškiamas krikščionių demokratų ryžtas prisiimti jiems rinkėjų patikėtą atsakomybės dalį: LKDP neatsisako remti Vyriausybės programos ir laiko savo deleguotus pareigūnus LKDP deleguotais atstovais. (LKDP valdybos pareiškimas “Dėl koalicijos sutarties“). 

1999 m. birželio 2 d. A.Saudargas konferencijoje spaudos atstovams išdėstė priežastis, lėmusias LKDP pareiškimą, jog jos Koalicijos sutartis su konservatoriais nebesaisto. partijos pirmininkas pabrėžė, kad krikščionys demokratai remia R. Pakso kartu su Prezidentu ir Seimo Pirmininku suformuotą naują Lietuvos Vyriausybę. 

1999 m. birželio 5 d. Vilniuje posėdžiavusi LKDP Taryba pritarė Koalicijos sutarties nutraukimui. Nemaža dalis Tarybos narių kritikavo aplinkybes, kuriomis buvo priimtas nutarimas dėl Koalicijos sutarties, kai kas ragino klausimą svarstyti kuo skubiau sušaukus partijos konferenciją, tačiau dauguma vis dėlto parėmė partijos Valdybos sprendimą. Tarybos nariai patvirtino ekonomikos, gamtosaugos, kaimo problemų, politikos, savivaldybių, socialinių reikalų, sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo ir kultūros LKDP specializuotų darbo grupių vadovus (nepatvirtinti Dorovės, šeimos ir konfesijų bei Teisės ir teisėsaugos darbo grupių vadovai), išklausė Ekonomikos darbo grupės vadovo, Seimo ekonomikos komiteto pirmininko A.Šimėno pranešimą apie šalies ūkio būklę, tačiau sprendimo dėl keleto iš partijos pašalintų asmenų nepriėmė dėl laikos stokos. 

Parengė LKDP Viešųjų ryšių darbo grupė 
Naujausi pakeitimai - 1999 08 30.

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Frakcijos  >  Krikščionių demokratų frakcija  >  Straipsniai

LR Seimas