Lietuvos Respublikos Seimas

LKDP valdybos 1999.06.01 rezoliucija "Dėl Koalicijos sutarties"

 

 

 

 

LIETUVOS KRIKÐÈIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS VALDYBOS

REZOLIUCIJA

“DËL KOALICIJOS SUTARTIES”

 

LKDP Valdyba:

sveikindama Respublikos Prezidentà, Seimo Pirmininkà ir Ministrà Pirmininkà, prisiëmusius atsakomybę ir ryþtingai bei laiku suformavusius naujàjà Vyriausybę;

apgailestaudama, kad, skiriant Ministrà Pirmininkà ir formuojant naujàjá Vyriausybës kabinetà, TS(LK) pristigo politinës valios prisiimti visà politinę atsakomybę, kaip yra numatyta TS(LK) ir LKDP koalicijos sutartyje;

remdamasi LKDP 1999 05 01 pareiðkimais “Dël priemonių politinei krizei Lietuvoje iðvengti” ir “Dël ðalies ekonominës ir socialinës bûklës”;

primindama, kad koalicijos partneriai TS(LK) koalicijos sutartá ne kartà ignoravo ar tiesiog lauþë;

pareiðkia, kad koalicijos sutartis neteko ryðio su naujai sudarytàja Vyriausybe ir laiko ðià sutartá nustojusià galios pagal jos 22 straipsnio 3-jà dalá;

pabrëþia, jog visa atsakomybë uþ sutarties nesilaikymà ir jos padarymà beprasmiu dokumentu tenka TS(LK);

konstatuoja, jog ir toliau neatsisako politinës atsakomybës ir sieks politinio stabilumo, konstruktyvaus valdþios institucijų darbo bei politinių partijų dialogo ir

patvirtina, kad krikðèionių demokratų remtus pareigûnus laiko LKDP deleguotais atstovais bei

kvieèia Krikðèionių demokratų frakcijos narius Seime balsuoti uþ naujosios Vyriausybës programà.

 

 

LKDP pirmininkas Algirdas Saudargas

 

 

LKDP Valdybos pirmininkas Kazimieras Kuzminskas

 

 

Priimta LKDP Valdybos posëdyje 1999 06 01
Naujausi pakeitimai - 1999 06 15.
Aleksandras Graželis

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Frakcijos  >  Krikščionių demokratų frakcija  >  Dokumentai

LR Seimas