Lietuvos Respublikos Seimas

Atnaujinta Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) ir Krikščionių Demokratų partijos koalicijos sutartis (1998 m.)

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) ir Lietuvos krikščionių demokratų partija,

pripažindamos, kad 1996 m. lapkričio 20 dieną pasirašyta Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos Koalicijos sutartis pastaraisiais metais turėjo esminės svarbos valstybės stabiliai politinei raidai,

siekdamos tobulinti Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos bendradarbiavimą,

atnaujina Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos Koalicijos sutartį.

 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS (LIETUVOS KONSERVATORIŲ) IR

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS

KOALICIJOS SUTARTIS

Sudaryta 1996 m. lapkričio 20 d. Vilniuje

Atnaujinta 1999 m. sausio 25 d. Vilniuje

 

1. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) ir Lietuvos krikščionių demokratų partija susitaria sudaryti Koaliciją, kuri veikia Seime ir Vyriausybėje ir vadovaujasi šiais principais:

1) lygiateisės abiejų partijų partnerystės;

2) proporcingo dalyvavimo valstybės institucijose pagal atstovavimą Seime;

3) pagarbos partnerio vertybėms ir programinėms nuostatoms;

4) atvirumo, dalijantis informacija apie valstybės reikalus.

2. Partneriai sudaro koalicinę Vyriausybę, tariasi dėl Vyriausybės programos nuostatų. Koalicinė Vyriausybė pateikia Seimui abiejų partnerių suderintą Vyriausybės programą.

3. Partneriai tariasi dėl esminių valstybinės valdžios institucijų pertvarkymų.

4. Partneriai nuolat tariasi dėl vidaus ir užsienio politikos veiksmų, Koalicijos vardu skelbiamų pareiškimų. Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį arba vieno iš partnerių raštišku reikalavimu vyksta Koalicijos sutarties partnerių pasitarimai.

5. Seime ir Vyriausybėje Koalicijos partneriai remia Vyriausybės programos nuostatas ir iš anksto sutartus projektus. Dėl nesutartų projektų Koalicijos partneriai vienas kitam nėra įpareigoti.

6. Su rengiamais svarbiausių Seimo ir Vyriausybės sprendimų projektais partneriai vienas kitą supažindina iš anksto, ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatomo oficialaus svarstymo Vyriausybėje arba Seime. Sprendimų projektai, partnerių pristatyti vėliau, kito partnerio neįpareigoja dėl jų tartis ir juos remti balsuojant.

7. Į Seimo posėdžių darbotvarkes įtraukiami tie klausimų projektai, dėl kurių partneriai per 5 dienas nepareiškė motyvuoto nesutikimo raštu.

8. Iškilus nesutarimams dėl klausimų projektų įtraukimo į Seimo posėdžių darbotvarkes, Koalicijos partnerių bendru sprendimu gali būti sudaroma derinimo komisija.

9. Vyriausybės kompetencijos klausimai sprendžiami kolegialiai ministrų balsavimu, tačiau siekiama bendro Koalicijos partnerių sutarimo.

10. Vieno iš Koalicijos partnerių susitarimas su trečiąja šalimi neįpareigoja kito partnerio, tačiau neturi pažeisti šios sutarties 1 straipsnyje nurodyto pagarbos partnerio vertybėms ir programinėms nuostatoms principo.

11. Abiejų Koalicijos partnerių remiamą kandidatą į Seimo pirmininkus siūlo Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai).

12. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) remia Lietuvos krikščionių demokratų partijos pasiūlytą kandidatą į Seimo pirmininko pavaduotojus.

13. Kandidatą į Ministrus Pirmininkus pasirenka Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai). Jį remia abu Koalicijos partneriai.

14. Vadovavimą Seimo komitetams, pakomitečiams ir nuolatinėms komisijoms Koalicijos partneriai pasiskirsto proporcingai, vadovaudamiesi Seimo Statuto nuostatomis.

15. Koalicijos partneriai susitaria dėl Vyriausybės sudėties, ministrų pareigas pasiskirsto laikydamiesi šios sutarties 1 straipsnyje nurodyto proporcingo atstovavimo principo, o kiekvienoje ministerijoje turi bent po vieną viceministrą.

16. Valstybės institucijų vadovų, skiriamų bei tvirtinamų Seime, kandidatūros ir parama joms derinamos bendru Koalicijos partnerių sutarimu.

17. Skiriant į atskirą protokolą įrašytus kitus politinius pareigūnus, laikomasi šios sutarties 1 straipsnyje nurodyto proporcingo atstovavimo principo.

18. Koalicijos partneriams atstovaujančių ministrų ir viceministrų pasiskirstymas ministerijomis, taip pat pasiskirstymas kitomis šios sutarties 15 ir 17 straipsniuose nurodytomis pareigybėmis fiksuojamas protokolu, kuris yra neatsiejama Koalicijos sutarties dalis.

19. Jei šios sutarties atnaujinimo dieną pasiskirstymas šios sutarties protokole nurodytomis pareigybėmis neatitinka proporcingo atstovavimo principo, į atsilaisvinusias vietas yra skiriami atstovai to Koalicijos partnerio, kurio atžvilgiu proporcingo atstovavimo principas buvo pažeistas. Neproporcingą pasiskirstymą vienomis pareigybėmis, Koalicijos partneriams susitarus, galima kompensuoti kitomis pareigybėmis.

20. Vadovaujantis šios sutarties 1 straipsnio 1 dalyje nurodytu lygiateisės partnerystės principu, atstovai į šios sutarties protokole nurodytas pareigybes skiriami bendru partnerių sutarimu.

21. Vienam iš Koalicijos partnerių pažeidus šią sutartį, kitas partneris informuoja jį apie tai raštu. Kilus nesutarimams dėl šios sutarties 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių įgyvendinimo, Koalicijos partnerių vadovai ar jų sudarytos specialios derinimo komisijos turi pateikti siūlymus Koalicijos sutarties įgaliotų atstovų pasitarimui, kuris turi būti surengtas ne vėliau kaip per 15 dienų po Koalicijos partnerio pranešimo, kad, jo manymu, Koalicijos sutarties straipsniai yra pažeisti.

22. Ši sutartis netenka galios, kai:

1) pasibaigia 1996 m. išrinkto Seimo kadencija;

2) abu partneriai susitaria dėl sprendimo nutraukti sutartį;

3) vienas iš partnerių priima sprendimą vienašališkai nutraukti sutartį.

 

 

Tėvynės sąjungos
(Lietuvos konservatorių) vardu:

Lietuvos Krikščionių demokratų
partijos vardu:

Vytautas Landsbergis
TS(LK) pirmininkas

Algirdas Saudargas
LKDP pirmininkas

Gediminas Vagnorius
TS(LK) Valdybos pirmininkas

Kazimieras Kuzminskas
LKDP Valdybos pirmininkas

 

 
Naujausi pakeitimai - 1999 04 16.

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Frakcijos  >  Krikščionių demokratų frakcija  >  Dokumentai

LR Seimas