Lietuvos Respublikos Seimas

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) ir Krikščionių Demokratų partijos koalicijos sutartis (1996 m.)

 

Vilnius, 1996 m. lapkričio 20 d.

  

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) ir Krikščionių demokratų partija susitaria sudaryti koaliciją Seime ir iš abiejų partijų atstovų suformuoti koalicinę Vyriausybę.

1. Koalicijos partneriai susitaria vadovautis šiais principais:

- lygiateisės abiejų partijų partnerystės,

-proporcingo dalyvavimo valstybės institucijose pagal atstovavimą Seime,

- pagarbos partnerio vertybinėms ir programinėms nuostatoms.

2. Partneriai nuolat tarsis dėl visų rengiamų Seimo ir Vyriausybės projektų bei sprendimų, vidaus ir užsienio politikos veiksmų, Koalicijos vardu skelbiamų pareiškimų. Su rengiamais svarbiausių sprendimų projektais partneriai vienas kitą supažindina iš anksto.

3. Partneriai dalijasi visa informacija apie valstybės reikalus.

4. Vieno iš Koalicijos partnerių susitarimas su trečiąja organizacija neįpareigoja visos Koalicijos ir nesąlygoja jos sprendimų.

5. Partneriai tarsis dėl Vyriausybės programos nuostatų ir esminių valstybinės valdžios institucijų pertvarkymų. Koalicinė Vyriausybė pateiks Seimui abiejų partnerių suderintą Vyriausybės programą.

6. Seime ir Vyriausybėje Koalicijos partneriai remia Vyriausybės programos nuostatas įgyvendinančius ir kitus iš anksto sutartus projektus. Siekdami išvengti viešų nesutarimų ir nekonstruktyvių debatų, Koalicijos partneriai sudaro kelių lygmenų derinimo mechanizmą ir atskirai susitaria dėl jo reglamento.

7. Abiejų partijų remiamą kandidatą į Seimo pirmininko pareigas siūlo Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai).

8. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) remia Krikščionių demokratų partijos pasiūlytą kandidatą į Seimo pirmininko pavaduotojo pareigas.

9. Vadovavimą Seimo komitetams, pakomitečiams, nuolatinėms komisijoms ir administracijai Koalicijos partneriai pasiskirsto, laikydamiesi proporcingo atstovavimo principo. Konkretus pasiskirstymas pareigomis fiksuojamas atskiru protokolu.

10. Kandidatą į Ministrus pirmininkus pasirenka Tėvynės sąjunga. Jį remia abu Koalicijos partneriai.

11. Partneriai susitaria dėl Vyriausybės sudėties projekto, numatydami sumažinti ministerijų skaičių ir proprocingai pasiskirstydami vadovavimą joms. Kiekvienas partneris pats pasirenka savo vadovaujamų ministerijų vadovų (ministrų) kandidatūras.

12. Vyriausybės kompetencijos klausimai sprendžiami kolegialiai, ministrų balsavimu.

13. Krikščionių demokratų partija turi teisę teikti bent vieną savo atstovą sekretoriaus pareigoms kiekvienoje ministerijoje.

14. Skiriant kitų valstybės institucijų vadovus ir "A" kategorijos tarnautojus, laikomasi proporcingo atstovavimo principo.

 

 

Tėvynės sąjungos
(Lietuvos konservatorių) vardu:

Lietuvos Krikščionių demokratų
partijos vardu:

Vytautas Landsbergis
TS(LK) pirmininkas

Algirdas Saudargas
LKDP pirmininkas

Gediminas Vagnorius
TS(LK) Valdybos pirmininkas

Povilas Katilius
LKDP Valdybos pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 1999 04 16.

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Frakcijos  >  Krikščionių demokratų frakcija  >  Dokumentai

LR Seimas