Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos finansavimo ir įgyvendinimo ataskaita Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos finansavimo ir įgyvendinimo

ataskaita Lietuvos Respublikos Seimui

Įvertindama smulkaus ir vidutinio verslo svarbą šalies ūkyje ir su juo susijusias problemas, Vyriausybė savo veiklos programoje vienu iš svarbių ekonominės politikos uždavinių laiko smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimą bei darbo vietų kūrimą. Tuo tikslu siekiama gerinti teisinę bei ekonominę verslo aplinką, steigiamos ir remiamos institucijos, skatinančios verslo plėtrą, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms teikiama finansinė bei techninė parama.

Vyriausybė, vykdydama savo programines nuostatas, 1998 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. 15 " Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų ir jų įgyvendinimo priemonių" pritarė Ūkio ministerijos parengtai Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai ir patvirtino šios programos įgyvendinimo priemones.

Pagrindiniai uždaviniai, kurių buvo siekiama vykdant minėtą programą, yra šie:

 • sukurti verslo plėtrai palankią teisinę bei ekonominę aplinką ir sumažinti biurokratinius verslo plėtros barjerus;
 • suformuoti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros techninės ir finansinės paramos sistemą;
 • plėtoti verslo infrastruktūrą ir verslo savivaldą.

Siekdama sukurti verslui palankią teisinę bei ekonominę aplinką, Ūkio ministerija parengė Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą, kuris, priimtas Lietuvos Respublikos Seime, įsigaliojo nuo 1999 m. sausio 1 d. Įstatymas nustato smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektus ir jų veiklos skatinimo pagrindines formas. Reikia pripažinti, kad šis įstatymas neišsprendė visų verslo problemų. Todėl tobulinant teisės bazę, reglamentuojančią SVV veiklą, ir ją derinant su ES direktyvomis numatyta tobulinti ir šį įstatymą atsižvelgiant į ekonominę situaciją šalyje bei ES direktyvas.

Siekiant palengvinti mokesčių naštą smulkaus verslo įmonėms, 1998 metais priimtos Lietuvos Respublikos fizinių asmenų laikinojo pajamų mokesčio ir Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymų pataisos. Jose nustatyta, kad įmonėms, kurių bendrosios įplaukos (pajamos ) per mokestinį laikotarpį neviršija 1 mln. litų ir vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 50 žmonių, taikomas lengvatinis 15 proc. pajamų (pelno) mokesčio tarifas. Papildžius Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymą, pelno mokesčio tarifas sumažintas iki 24 proc.

Sprendžiant verslo plėtros finansavimą priimtas Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymas, jis įsigaliojo nuo 1999 m. sausio 1 d. Įstatymas nustatė, kad individualių (personalinių) įmonių savininkai gali panaudoti savo ir savo šeimos narių (sutuoktinių, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių) pinigines lėšas ir turtą įmonės veiklai, jeigu jie sutinka.

Be to, Vyriausybė, siekdama sukurti darnią mokesčių sistemą, skatinančią spartesnę ekonomikos raidą ir garantuojančią mokesčių teisės aktų suderinimą su Europos Sąjungos teisės aktais, bei atsižvelgdama į verslininkų keliamas problemas, 1998 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr.1016 pritarė Mokesčių teisinės bazės sutvarkymo programai ir patvirtino jos įgyvendinimo priemones. Saulėtekio komisija svarsto papildomus pasiūlymus, kaip tobulinti mokesčių sistemą ir sudaryti palankesnes sąlygas verslui plėtoti.

Gindama mokesčių mokėtojų interesus ir spręsdama su tuo susijusias problemas, Vyriausybė 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1396 “Dėl mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo” įsteigė Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir patvirtino jos nuostatus. Komisijos uždavinys - nagrinėti ginčus, iškilusius tarp mokesčio mokėtojo ir mokesčio administratoriaus dėl mokesčio administratoriaus veiksmų (sprendimų) teisėtumo bei pagrįstumo. Svarbiausias komisijos veiklos tikslas - objektyviai išnagrinėti mokesčio mokėtojo skundą ir priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

Siekdama sumažinti biurokratinius verslo plėtros suvaržymus, Vyriausybė 1998 m. kovo 27 d. priėmė nutarimą “Dėl komisijos klausimams, susijusiems su likusių nereikalingų verslo suvaržymų panaikinimu, nagrinėti sudarymo”. Komisijos veikloje išskirtinos šios pagrindinės nagrinėjamų problemų grupės:

 • leidimų, licencijų ir kitų suvaržymų mažinimas;
 • darbo santykius reglamentuojančių norminių aktų tobulinimas;
 • mokesčių sistemos analizė ir pasiūlymų ją tobulinti rengimas;
 • pasiūlymų supaprastinti apskaitos sistemą rengimas;
 • pasiūlymų mažinti biurokratinius verslo suvaržymus rengimas.

Komisija parengė ir pateikė kelis teisės aktų projektus, kuriuose numatyta suprastinti verslo licencijavimą, patobulinti mokesčių, buhalterinės apskaitos, darbo santykių ir kitus įstatymus.

Atsižvelgdama į tai, kad komisijos nagrinėjamų problemų labai padaugėjo Respublikos Vyriausybė 1999 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 411 patikslino komisijos sudėtį ir suteikė jai nuolat veikiančios komisijos statusą.

Formuojant palankesnę smulkaus verslo teisės aplinką, parengtas ir verslininkams pristatytas Individualių įmonių įstatymo projektas. Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, šio įstatymo projektas toliau tobulinamas.

Atsižvelgdama į tai, kad patentų išdavimo tvarka yra labai sudėtina ir nuo 1995 m. buvo 13 kartų keičiama, dėl ko gauta daug priekaištų iš verslininkų, Vyriausybė pavedė Finansų ministerijai parengti naują patentų išdavimo tvarką: ją iš esmės suprastinti, atsižvelgti į pastaruoju metu verslininkų pateiktus pasiūlymus. Finansų ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 302 iš verslo organizacijų ir ministerijų atstovų sudaryta 13 asmenų komisija problemoms, susijusioms su patentų išdavimo tvarka, įvertinti ir atitinkamų teisės aktų projektams parengti. Jau parengtas ir svarstomas Vyriausybės nutarimo "Dėl privalomų patentų išdavimo fiziniams asmenims tvarkos" projektas.

Plėsdama techninės ir finansinės paramos priemones, Vyriausybė 1998 m. gegužės 14 d. priėmė nutarimą Nr. 588 “Dėl smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo”, kurį vykdant įsteigtas Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondas, parengta ir patvirtinta fondo lėšų naudojimo tvarka. Šis fondas - pagrindinis Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos priemonių finansavimo šaltinis. Vyriausybė 1999m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 611 išplėtė Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo lėšų panaudojimo kryptis. Verslo plėtojimo tarybos sprendimu fondo lėšos skiriamos:

 • techninei pagalbai smulkioms ir vidutinėms įmonėms teikti;

 • verslo inkubatoriams, verslo centrams, technologijų parkams steigti, jų kūrimosi ir veiklos išlaidoms iš dalies finansuoti;
 • verslininkams mokyti, informacijai apie verslo plėtojimą kaupti ir teikti;
 • verslo plėtros tyrimams ir samdomų ekspertų bei konsultantų paslaugoms apmokėti;
 • palūkanoms už paskolas verslo plėtros projektams įgyvendinti, ūkine komercine veikla besiverčiantiems invalidams ir verslą pradedantiems (iki 3 metų) smulkaus bei vidutinio verslo subjektams, tarp jų ir privačiai praktikuojantiems medikams, iš dalies padengti;
 • kvalifikacijai lengvatinėmis sąlygomis pagal verslo plėtojimo programas kelti;
 • smulkaus ir vidutinio verslo inovaciniams projektams iš dalies finansuoti;
 • palūkanų už paskolas ūkininkams, ūkininkų kooperatinėms bendrovėms, ūkininkų ūkinėms bendrijoms, kai perkama nauja žemės ūkio technika ir įrenginiai iš dalies padengti.

Išplėtus Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo lėšų panaudojimą, atsirado galimybės iš dalies (iki 50 proc.) kompensuoti paskolų, skiriamų invalidams, besiverčiantiems komercine-ūkine veikla, smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, pradedantiems verslą (iki 3 m.), ir ūkininkams, ūkininkų kooperatinėms bendrovėms, ūkininkų ūkinėms bendrijoms, palūkanas. Taikant šią paramos formą pradedantiems verslininkams suteiktų paskolų palūkanoms iš dalies kompensuoti skirta per 30 000 litų.

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondui sudaryti 1998 metais skirta 18 989 tūkst. litų. 1999 metais fondas papildytas 1000 tūkst. litų. Verslo plėtojimo taryba, priimanti sprendimus dėl šio fondo lėšų panaudojimo, iki 2000 m. sausio 1 d. išnagrinėjo 151 įmonės, verslo organizacijos, apskrities, savivaldybės paraišką ir 99 projektams parengti bei įgyvendinti skyrė dalinį finansavimą.

Pagal Verslo plėtojimo tarybos patvirtintą Smulkaus verslo skatinimo fondo lėšų panaudojimo sąmatą lėšos skirtos šioms Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos priemonėms įgyvendinti:

 • smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų institucijos

įstatiniam kapitalui padidinti – 8000 tūkst. Lt;

 • SVV paskolų draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti - 1000 tūkst. Lt;

 • verslo inkubatoriams ir verslo centrams steigti, jų kūrimosi

ir veiklos išlaidoms iš dalies finansuoti – 8028 tūkst. Lt;

 • techninei pagalbai(mokymas, konsultavimas ir kt. priemonėms) – 1791 tūkst. Lt;
 • regioninėms ir tikslinėms programoms rengti bei

jų įgyvendinimui iš dalies finansuoti – 962 tūkst. Lt.

Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas šio fondo lėšų panaudojimo efektyvumui ir kontrolei. Siekiant veiksmingiau panaudoti Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo fondo lėšas, parengtas šio fondo lėšų panaudojimo decentralizavimo projektas. Decentralizavus lėšų panaudojimą, atsirastų galimybė sprendžiant smulkaus ir vidutinio verslo problemas plačiau dalyvauti verslo bendruomenei, geriau būtų atsižvelgta į regionų specifiką, paprastesnis ir spartesnis būtų dokumentų įforminimas. Be to, decentralizuojant fondo lėšų panaudojimą, numatoma peržiūrėti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros funkcijas, sukurti SVV infrastruktūrą ir paramos teikimo mechanizmą apskrityse. Daugiau dedama pastangų ieškant papildomų finansavimo šaltinių Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos priemonių įgyvendinimui finansuoti dalyvaujant tarptautinėse programose.

Didinant finansinės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui galimybes, išplėstos uždarosios akcinės bendrovės draudimo įmonės Lietuvos eksporto ir importo draudimas funkcijos. Greta eksporto kredito draudimo ir politinės rizikos draudimo jai pavestas prekinio kredito draudimas bei smulkaus ir vidutinio verslo įmonių gaunamų paskolų investiciniams projektams realizuoti draudimas.

Draudimo įmonė iki 2000 metų pradžios apdraudė 21 įmonės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros projektą 5075868 litų suma, iš kurių per 70 proc. numatoma panaudoti investicijoms. Įgyvendinus šiuos projektus numatoma sukurti per 200 naujų darbo vietų. Tačiau manome, kad ši paramos verslui forma dar nepakankamai efektyvi. Todėl rengiamas šios finansinės paramos formos tobulinimo projektas. Siekiama pertvarkyti veikiantį SVV paskolų draudimo modelį, draudimą traktuojant tik kaip papildomą paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonę ir suteikiant jam masiško produkto pobūdį.

Kaip rodo verslo aplinkos analizė, viena iš aktualiausių problemų, su kuriomis susiduria verslininkai, plėtodami verslą, yra nepakankami finansų ištekliai ir menkos galimybės gauti kreditą. Todėl parengtas Rizikos kapitalo institucijos modelis ir dokumentai šiai paramos verslui formai įgyvendinti.

Plečiant verslo plėtros skatinimo formas, parengta bendra verslo inkubatorių steigimo ir verslo infrastruktūros plėtojimo schema bei valstybės finansinės paramos teikimo nuostatai. Patvirtinti tipiniai verslo inkubatorių steigimo įstatai. Skirtas dalinis finansavimas steigti pirmuosius verslo inkubatorius Kaune, Šiauliuose, Telšiuose, Naujojoje Vilnioje, Alytuje ir Kazlų Rūdoje.

Pirmajame pradėjusiame veikti Kauno technologijos universiteto verslo inkubatoriuje jau veikia 19 smulkaus verslo įmonių. Šių metų vasario mėnesį pirmosios 8 įmonės įsikūrė naujame Šiaulių verslo inkubatoriuje. Verslo inkubatoriai tampa vienu iš naujų darbo vietų kūrimo šaltiniu - vien per 1999 metus KTU verslo inkubatoriuje įsikūrusios įmonės sukūrė 52 naujas darbo vietas. Inkubatoriuje įsikūrusių įmonių apyvarta per 1999 metus viršijo 12,3 mln. litų. Šios įmonės sumokėjo per 985 tūkstančius litų įvairių mokesčių. Toks pavyzdys rodo, kad kai kurie gan skeptiški pradedančių veikti inkubatorių vertinimai vargu ar turi pagrindą.

Spendžiant neįgaliųjų žmonių užimtumo problemas, "Fondui M-95" skirtas dalinis finansavimas steigti verslo inkubatorių žmonėms, turintiems regėjimo negalią. Praeitų metų pabaigoje inkubatorius jau priėmė pirmąsias įmones.

Vykdant Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1272 "Dėl Didžiasalio gyventojų užimtumo bei kitų socialinių klausimų sprendimo", rengiama Didžiasalio verslo inkubatoriaus steigimo studija.

Artimiausioje ateityje reikėtų užbaigti jau pradėtus vykdyti verslo inkubatorių steigimo bandomuosius projektus ir sudaryti reikiamas startines sąlygas jų veiklai. Tik apibendrinus jų veiklos praktiką būtų tikslinga spręsti tolesnio verslo inkubatorių tinklo plėtojimo klausimą.

Siekdamas susisteminti finansinės paramos formas, Ekonomikos ir privatizavimo institutas Ūkio ministerijos užsakymu rengia Finansinės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui teisinio reglamentavimo projektą, kuris numatomas užbaigti šių metų II pusmetį. Įgyvendinant šį planą ketinama parengti Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų draudimo (garantavimo), dalyvaujant valstybei, modelio tobulinimo, Smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo modelio ir jo įgyvendinimo mechanizmo, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo, valstybės lėšomis valdant įmonių kapitalo dalį, formų pagrindimo bei jų įgyvendinimo reglamentavimo teisės aktų projektus.

Plėtojant techninės paramos formas, parengta ir patvirtinta smulkaus ir vidutinio verslo atstovų konsultavimo bei mokymo tvarka. Pagal šį projektą 1999 metais pradedantys ir plėtojantys veiklą verslininkai galėjo gauti konsultacijas ir dalyvauti mokymuose lengvatinėmis sąlygomis. Projekto įgyvendinimą koordinavo Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra. Pirmiesiems projektams vykdyti Šiaulių, Alytaus, Panevėžio ir Kauno apskrityse skirta per 372 tūkst. litų. Vykdant šį projektą praėjusiais metais suteikta konsultacijų per 4640 ir apmokyta per 1680 pradedančių ir plėtojančių veiklą verslininkų. Suprantant šios problemos aktualumą rengiamasi projektą plėsti regionuose, kuriuose menka verslo infrastruktūra.

Šiais metais Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra vykdo ES PHARE smulkaus ir vidutinio verslo plėtros projektą Lietuvoje. Projektas numato šių metų kovo - spalio mėnesiais įgyvendinti 5 programas: Paramos pradedantiems verslininkams, Verslo plėtros, Paramos verslo inkubatoriams, Didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo skatinimo ir Institucinės infrastruktūros stiprinimo bei regionų tyrimo programas.

Siekiant suaktyvinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą regionuose, parengtas regioninių smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų kūrimo modelis, kuris patvirtintas bendru valdymo reformų ir savivaldybių bei ūkio ministro 1998 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 41/235. Skirtas dalinis finansavimas daugumos apskričių ir rajonų smulkaus verslo bei ekonomikos plėtros programoms rengti. Be to, finansuota nemažai teritorinių tikslinių programų. Dalis šių programų jau parengtos ir pradėtos įgyvendinti. Taip vykdant Švenčionių rajono SVV plėtros programą, įkurtas verslo informacinis centras, aktyviai įgyvendinamos kitos programos priemonės. Steigiamas verslo informacinis centras Zarasuose.

Parengtos ir įgyvendinamos priemonės, padedančios skleisti su verslu susijusią informaciją tarp verslininkų. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra parengė leidinį “Kas žinotina verslininkui”. Leidinys susilaukė didelio verslininkų susidomėjimo, todėl buvo išleistas šio leidinio papildomas tiražas. Operatyviai reaguojant į kylančias problemas ir siekiant geriau aprūpinti trūkstama aktualiausia naujausia informacija smulkiuosius verslininkus, skirtos lėšos trims atmintinėms 75 tūkstančių tiražu išleisti. Šie leidiniai verslininkams išplatinti nemokamai. Leidinių tikslas – operatyviai informuoti patentininkus ir smulkiuosius verslininkus apie naujausius, jiems aktualius teisės aktų pasikeitimus. Suteikta finansinė parama kitiems informaciniams leidiniams, skirtiems verslininkams, išleisti. Sukurtas interneto tinklapis verslininkams (http://www.svv.lt). Šioje duomenų bazėje pateikiama susisteminta informacija verslininkams aktualiausiais klausimais.

Plėtojant techninės paramos formas, parengti tipiniai smulkaus ir vidutinio verslo plėtros projektai “Pradžia”, “Plėtojimas”, “Regionas”. Išvardinti projektai į bendrą visumą jungia atskirus valstybės nefinansinės paramos teikimo smulkiam ir vidutiniam verslui elementus, tokius kaip informacijos teikimas, konsultavimas bei mokymas, ir derina juos su valstybės finansinės paramos teikimu. Projektams pritarė Verslo plėtojimo taryba. Tolesnį šių projektų įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra.

Rengiamas televizijos ir radijo laidų, supažindinančių verslininkus su naujausia informacija ir analizuojančių verslo problemas, projektas.

Pastaruoju metu išgirstame įvairių nuomonių dėl Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo lėšų panaudojimo tikslingumo bei projektų atrinkimo kriterijų aiškumo. Valstybės kontrolė domėjosi šių lėšų panaudojimu ir pateikė išvadas. Nustatyti kai kurie fondo lėšų panaudojimo taisyklių pažeidimai įgyvendinant projektus vietose. Valstybės kontrolės išvados buvo apsvarstytos Verslo plėtojimo taryboje ir ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 452 priimtos priemonės, užkertančios kelią galimiems pažeidimams ateityje. Tikimės, kad decentralizavus šio fondo lėšų panaudojimą pagerės ir jo poveikis verslo plėtrai.

Iki šiol neturėta pakankamai objektyvių duomenų, kokie veiksniai lemia verslo plėtrą, kokiomis ekonominės politikos priemonėmis galima būtų formuoti palankų teisinį, ekonominį ir socialinį verslo plėtros klimatą. Todėl jau antri metai Ūkio ministerija kartu su Statistikos departamentu vykdo smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos sąlygų tyrimus. Kiekviename tyrime dalyvauja per 1700 smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. 1998 metų įmonių veiklos tyrimo medžiagos pagrindu išleistas leidinys " Verslo plėtra: nuomonės, tendencijos, problemos " Šiame leidinyje apžvelgiama smulkaus ir vidutinio verslo būklė, įmonių vadovų socialiniai-demografiniai bruožai, nagrinėjama įmonių gamybinės - ūkinės veiklos situacija ir tendencijos, pateikiama verslininkų nuomonė apie pagrindines verslo plėtros kliūtis, valstybės paramos verslo plėtrai vertinimas. Šio tyrimo medžiaga panaudota rengiant Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginių krypčių 2000 - 20003 metams ir Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonių 2000 - 2001 metams projektus. Jau baigta 1999 metų įmonių apklausa. Šiuo metu analizuojami ir apibendrinami apklausos duomenys. Gegužės mėnesį šio tyrimo medžiagą numatoma išleisti atskiru lediniu. Tęsiant smulkaus verslo įmonių veiklos aplinkos tyrimą ir siekiant nustatyti pokyčių dinamiką, šiais metais numatoma apklausti apie 4 tūkstančius įmonių, dalyvavusių ankstesniuose tyrimuose. Tai padės nustatyti dabar vykdomų smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos priemonių tiesioginę įtaką verslo plėtrai.

Įgyvendinamos priemonės, tobulinančios verslo infrastruktūrą ir verslo savivaldą. Šiuo metu veikia Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, 6 verslo konsultaciniai centrai. Ūkio ministerija siekia didinti šių, su ES PHARE smulkaus verslo plėtros projekto pagalba įkurtų, institucijų įtaką verslo plėtrai. Įkurtas pirmasis Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros filialas Tauragėje. Numatoma įsteigti dar 3 tokius filialus apskrityse su neišvystyta paramos verslui infrastruktūra.

Remiant ir skatinant aktyvesnę verslo organizacijų veiklą ir sudarant joms palankesnes sąlygas, Verslininkų darbdavių konfederacijai skirtos lėšos Informaciniam-edukaciniam centrui ir verslo centrui Verslininkų namams Kaune steigti.

Vis svarbesnį vaidmenį įgyvendinant smulkaus verslo plėtros programas ir sprendžiant smulkaus verslo problemas vaidina verslo organizacijos ir kitos verslo institucijos.

Įkurta Verslo plėtojimo taryba – kolegialus organas, veikiantis pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus. Taryba priima sprendimus dėl Eksporto skatinimo fondo bei Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo lėšų naudojimo, sprendžia kitus jai priskirtus klausimus, susijusius su verslo plėtojimu.

Siekiant geresnio valdžios institucijų ir verslo organizacijų pozicijų bei nuomonių suderinimo, prie Ūkio ministerijos sudaryta Tarpžinybinė taryba smulkaus ir vidutinio verslo problematikai nagrinėti ir interesams derinti (Smulkaus verslo taryba).

Ši taryba:

  • analizuoja verslo plėtros sąlygas, nagrinėja valstybės institucijų ir verslo organizacijų pasiūlymus smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo klausimais;
  • analizuoja Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimą, atsižvelgdama į besikeičiančias verslo plėtros sąlygas, teikia pasiūlymus, kaip tobulinti programą.

Tarybos veikloje paritetiniais pagrindais dalyvauja verslo organizacijų ir valstybės valdymo institucijų deleguoti atstovai. Tarybos pirmininkas dr. Saulius Žukauskas paskirtas neetatiniu valstybės konsultantu smulkaus verslo plėtros klausimais.

Siekiant glaudesnio Vyriausybės ir verslininkų bendradarbiavimo, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko aparato 1998 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr.1 iš verslo organizacijų deleguotų atstovų sudaryta Smulkaus verslo nepriklausomų ekspertų komisija, kuri nagrinėja verslo problemas ir rengia pasiūlymus Vyriausybei.

Plėtojant bendradarbiavimą su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmais, ūkio ministro 1999 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 383 patvirtinta nuolatinė darbo grupė, kuri ne rečiau kaip kartą per ketvirtį svarsto aktualiausias problemas pramonėje, prekyboje bei kitose srityse, taip pat teikia pasiūlymus, kaip tas problemas spręsti.

Verslininkai ir jų organizacijos minėtoms institucijoms gali pateikti savo pasiūlymus dėl aktualiausių verslo problemų sprendimo, dalyvauti juos svarstant, pateikti pasiūlymus dėl esamų ir rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių verslo veiklą. Tačiau reikia pažymėti, kad verslininkai ir jų organizacijos ne visai išnaudoja šias galimybes.

Siekiant sisteminio požiūrio į verslo sąlygų gerinimą ir biurokratinių barjerų mažinimą, ūkio ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 79 "Dėl laikinųjų darbo grupių verslo sąlygų gerinimo strateginiam planui rengti sudarymo", remiantis valstybės institucijų, verslo savivaldos bei mokslo institucijų siūlymais sudaryta 10 laikinųjų darbo grupių (mokesčių, muitinės formalumų, reguliavimo ir biurokratijos mažinimo, darbo rinkos liberalizavimo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir kt.) bei patvirtintas jų darbo reglamentas.

Darbo grupės jau pateikė pirmuosius siūlymus, kaip spęsti šias problemas, parengė planus ir jų įgyvendinimo grafikus.

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimo vienerių metų rezultatai kartu su verslininkais, politikais, žurnalistais buvo aptarti diskusijoje prie apvalaus stalo. Konstatuota, kad įgyvendinant programą atliktas nemažas darbas rengiant norminius dokumentus, rekomendacijas, kuriomis pasinaudojus dabar galima aktyviau vykdyti smulkaus verslo plėtros politiką, palankiai veikti smulkaus verslo plėtrą. Kaip pažymėjo patys verslininkai, padaryti pirmieji svarbūs žingsniai sprendžiant verslo plėtros problemas.

Tačiau reikia pripažinti, kad vykdant programą nepasisekė laiku įgyvendinti dalies numatytų priemonių. Nepavyko galutinai suformuoti bendros efektyvios finansinės paramos smulkiam ir vidutiniams verslui sistemos. Dėl nepakankamo finansavimo liko neįgyvendintas mokymo ir konsultavimo projektas regionuose, kuriuose menka verslo infrastruktūra. Užtruko Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų kai kurių paramos formų įgyvendinimo nuostatų rengimas ir derinimas. Liko nepilnai išspręstas klausimas dėl mokestinių paskolų ir mokesčių lengvatų taikymo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams.

Nepavyko, kaip buvo numatyta, plėtojant verslo infrastruktūrą, įsteigti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros filialų apskrityse, kuriose nėra verslo konsultavimo centrų. Nesant verslo infrastruktūros kyla problemų įgyvendinant Smulkaus ir vidutinio verslo plėtos programoje numatytas priemones. Kartu pasigendama ir kai kurių rajonų savivaldybių bei apskričių administracijų dėmesio smulkaus verslo problemoms, regionuose trūksta šiam darbui pasirengusių specialistų.

Atsižvelgdama į tai, kad Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonės, numatytos 1998-1999 metams, iš esmės vykdomos, įgyvendindama Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatas, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra kartu su darbo grupe parengė Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strategines kryptis 2000 - 2003 metams ir Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimo priemones 2000 - 2001 metams. Šie projektai parengti ir kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektu buvo pateikti derinti ministerijoms bei žinyboms. Atsižvelgiant į gautas pastabas projektai tikslinami. Vyriausybei minėtus projektus numatoma pateikti gegužės mėnesį.

 

 

 

Ūkio ministras V. Milaknis
Naujausi pakeitimai - 2000 06 30.   >   Istorija  >   1996 - 2000 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė

LR Seimas