Teisės aktų registras (TAR)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS INFORMACIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu (Žin., 2012, Nr. 110-5564) (toliau – Įstatymas), nuo 2014 m. sausio 1 d. veiklą pradeda Teisės aktų registras, kurio valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Sutinkamai su Įstatymo nuostatomis  Teisės aktų registre turi būti registruojami ir skelbiami Įstatyme numatyti teisės aktai. Teisės akto įregistravimas ir paskelbimas Teisės aktų registre bus laikomas oficialiu teisės akto paskelbimu, išskyrus Įstatymo 20 straipsnio 12 dalyje numatytus atvejus.

        Teisėkūros procese  dalyvaujantys ir Teisės aktų registrui duomenis privalantys teikti subjektai iki 2013 m. gruodžio 31 d turi pasirašyti su Teisės aktų registro valdytoju ir tvarkytoju  -  Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Duomenų teikimo Teisės aktų registrui sutartis. Visa informacija, būtina sutarties sudarymui  ir sutarties forma nuo 2013 m. lapkričio 15 d. bus pateikta Lietuvos Respublikos Seimo internetinėje svetainėje adresu   http://www.lrs.lt/TAR.

Informacija teikiama tel. 8 5 239 6999 arba elektroniniu paštu adresu info@e-tar.lt.

 

TAR nuostatai

Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos aprašas

Techninių ir programinių priemonių, būtinų elektroninių teisės aktų pasirašymui elektroniniu parašu ir elektroninių dokumentų formavimui, sąrašas

Duomenų teikimo Teisės aktų registrui sutarties šablonas

Duomenų gavimo iš Teisės aktų registro sutarties šablonas

Elektroninių duomenų teikimo iš Teisės aktų registro taisyklės

Teisės aktų registro duomenų teikimo paslaugų įkainiai

Teisės aktų registro duomenų saugos nuostatai

Duomenų mainų instrukcija

Įstaigų vadovų, kolegialių institucijų teisės aktų registravimo ir jų bylų sudarymo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus, rekomendacijos

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo“

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi savivaldybių administracijos teisės aktus elektronine forma turi pateikti Teisės aktų registro tvarkytojui iki 2014 m. liepos 31 d.

 

Teisės aktų registras