Karinė organizacija
Military Organisation

Lietuvos partizanai, perimdami ir tęsdami Lietuvos kariuomenes tradicijas, veikė kaip karinė struktūra. Pradžioje partizanų veiklą reglamentuojančius laikinus nuostatus ir taisykles, paprastai nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje veikusiųjų pavyzdžiu, rengė atskirų didesnių junginių vadai. Kiekvienam didesniam junginiui (rinktinei, apygardai, sričiai) vadovavo štabas, kurį sudarė atitinkamo junginio vadas, štabo viršininkas ir skyrių (rikiuotės, organizacinio, mobilizacijos, žvalgybos, informacijos ir pan.) viršininkai. Kai kuriose apygardose partizanai buvo mokomi karinio parengimo kursuose, o tiems, kurie išlaikydavo egzaminą, būdavo suteikiami ar keliami laipsniai.

Partizanų junginių vadai iš kovotojų reikalavo besąlygiškai laikytis karinės drausmės, nustatytų elgesio normų, įvairiais būdais stengėsi užkirsti kelią netvarkai ir savivalei. Jau stodami į partizanų gretas būsimieji kovotojai duodavo priesaiką, kurią sulaužius grėsė brolių (jei prasižengimas nesunkus) arba karo lauko (padarius sunkų nusikaltimą) teismas.

Įkūrus LLKS, buvo parengti visam Sąjūdžiui bendri partizanų veiklą reglamentuojantys dokumentai: LLKS statutas, įstatai, Baudžiamasis statutas, nustatyti bendri apdovanojimai, patvirtintas visiems vienodas Laisvės kovotojo Tėvynei pareigų ėjimo lapas, kuriame atsispindėjo tarnybos partizanų kariuomenėje eiga (priklausymas atitinkamam junginiui, sužeidimai, dalyvavimas kautynėse ir kt.). Tai turėjo drausminti, didinti partizanų atsakomybę ne tik bendražygių, bet ir būsimųjų kartų akyse.

 

Lithuanian partisans, taking over and continuing the traditions of the Lithuanian Armed Forces, acted as a military structure. At first, the heads of larger units established provisional regulations and rules regulating the partisan activities following the example of the regulations and the rules that were in effect in the Armed Forces of independent Lithuania. Each larger unit (a corps, a district, a region) was headed by the headquarters which consisted of the head of the relevant unit, the staff commander and chiefs of the sections (a corps, the different sections of the organization, mobilization, reconnaissan­ce, information, etc.). In some districts the partisans took a course in military training, and those who passed the exam, were awarded or promoted to a certain rank.

The heads of partisan units demanded that the fighters should uncondition­ally maintain military discipline, conform to the established ethical norms and in every possible way tried to bar the way to disorder. When joining the ranks of partisans the future fighters had to take an oath and in the event of violations, they were subject to trial by their brothers in arms (if the violation was not too serious) or (in case of a grave crime) were tried by court martial.

After the Movement of the Struggle for the Freedom of Lithuania had been founded, the following documents regulating the partisan activities, which were common to the entire Movement, were drawn up: the Statute of the Movement of the Struggle for the Freedom of Lithuania, the Regulations and the Criminal Code. Common awards were established as well as a list of duties to the Motherland to be carried out by a fighter for freedom, which was the same to everyone, was adopted. These reflected the course of service in the partisan army: belonging to a relevant unit, injuries, participation in battles, etc. These documents had to discipline the partisans, to increase their responsibility not only in the eyes of their brothers in arms but also in the eyes of future generations.

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanų rikiuotė. Ne vėliau kaip 1948 m. Priešais rikiuotę iš dešinės pirmas stovi rinktinės vadas Benediktas Labėnas-Kariūnas (žuvo 1949 03 07), antras - apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas

The formation of the Šarūnas corps, Dainava military district. Around 1948. In front of the formation: the first is Benediktas Labėnas (alias Kariūnas, killed on March 7, 1949), the second is district's chief Adolfas Ramanauskas (alias Vanagas)

 

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktines partizanų rikiuote. Stovi iš kaires: 1. Antanas Kvedaras-Tautvydas (žuvo 1952 m. liepą); 2. Vytautas Baranauskas-Dantė (žuvo 1952 m. liepą); 3. Juozas Dzikas-Dainis (žuvo 1951 m. sausį); 4. Vytautas Ulickas; 6. Leonas Juška-Kariūnas (1952 m. suimtas, tapo agentu-smogiku). Prieš rikiuotę stovi rinktinės, 1951 08 01-1952 05 20 - apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (žuvo 1952 10 02)

The formation of the Maironis corps, Prisikėlimas military district. Standing from left to right: 1. Antanas Kvedaras (alias Tautvydas, killed in July, 1952), 2. Vytautas Baranauskas (alias Dantė, killed in July, 1952), 3. Juozas Dzikas (alias Dainis, killed in January, 1951), 4. Vytautas Ulickas, 6. Leonas Juška (alias Kariūnas, arrested in 1952 and forced to become a Soviet agent). Juozas Paliūnas (alias Rytas, killed on Oct. 2, 1952), chief of the district (Aug. 1, 1951-May, 20, 1952) stands in front of the formation

 

Kęstučio apygardos Vaidoto rinktines Mindaugo tėvūnijos Jogailos būrio partizanų rikiuote. Iš kaires pirmas stovi Pranas Valaitis-Kazys, Bičiulis (žuvo 1953 01 03), antras - Bronius Balašaitis-Benius (žuvo 1952 10 13), trečias - Stasys Plienaitis-Voldemaras (1949 09 06 suimtas, nuteistas 25 metams lagerio)

The formation of the Jogaila squad, Mindaugas platoon, Vaidotas corps, Kęstutis military district. The first from left is Pranas Valaitis (alias Kazys, Bičiulis, killed on Jan. 3, 1953), the second is Bronius Balašaitis (alias Benius, killed on Oct. 13, 1952), the third is Stasys Plienaitis (alias Voldemaras, arrested on Sept. 6, 1949 and sentenced to 25 years in concentration camp)

 

Dainavos apygardos partizanų rikiuotė

The formation of the Dainava military district

 

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Šarūno būrio partizanų pratybos. Guli iš kairės: 3. Jonas Jarusevičius-Papartis; 4. Stasys Valickas-Trenksmas; 5. Juozas Voveris-Špokas; 6. Bronius Paleckas-Šturmas; 7. Jonas Daugirdas-Kovas; 8. Petras Zagorskas-Kaimietis. Pratyboms vadovauja grupės vadas Feliksas Daugirdas-Šarūnas. Visi žuvo 1947-1949 m.

Training of the Šarūnas squad, Kazimieraitis corps, Dainava military district. From left to right: 3. Jonas Jaruševičius (alias Papartis), 4. Stasys Valickas (alias Trenksmas), 5. Juozas Voveris (alias Špokas), 6. Bronius Paleckas (alias Šturmas), 7. Jonas Daugirdas (alias Kovas), 8. Petras Zagorskas (alias Kaimietis). Squad chief Feliksas Daugirdas (alias Šarūnas) is commanding. All of them were killed in 1947-1949

 

Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio žvalgai

The formation of the Audra squad, Duke Žvelgaitis corps, Prisikėlimas military district

 

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų ir ryšininkių priesaika

Oath ceremony of the partisans and signalwomen of the Šatrija corps, Žemaičiai military district

 

Vyčio apygardos Vienuolio būrio partizanų priesaika. 1949 07 30. Kryžių laiko būrio vadas Jonas Baltušnikas-Vienuolis (žuvo 1949 07 31)

Oath ceremony of the Vienuolis squad, Vytis military district. July 30, 1949. Squad chief Jonas Baltušnikas (alias Vienuolis, killed on July 31, 1949) keeps the cross

 

L. e. Rytų Lietuvos (Kalnų) srities vado pareigas Antano Slučkos-Šarūno 1949 08 28 raportas LLKS gynybos pajėgų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl karininkų laipsnių suteikimo

Report by Antanas Slučka (alias Šarūnas), interim chief of the Eastern Lithuania's region, to Adolfas Ramanauskas (alias Vanagas), head of the partisan armed forces, regarding the granting of officer ranks. Aug. 28, 1949

 

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanai

Partisans of the Šarūnas corps, Dainava military district

 

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės partizanai per pratybas. Iš kairės: 1. Vladas Gavelis-Rytas (žuvo 1951 08 11); 3. Alfonsas Ščiglinskas-Rugys (žuvo 1951 08 11); 4. Petras Ašmenskas-Jovaras (1952 02 25 suimtas); 10. būrio vadas Jonas Mikailionis-Putinas (žuvo 1952 05 30)

Training of the Geležinis Vilkas squad, Dzūkai corps, Dainava military district. From left to right: Vladas Gavelis (alias Rytas, killed on Aug. 11, 1951), 3. Alfonsas Ščiglinskas (alias Rugys, killed on Aug. 11, 1951), 4. Petras Ašmenskas (alias Jovaras, arrested on Feb. 25, 1952), 10. Squad chief Jonas Mikailionis (alias Putinas, killed on May 30, 1952)

 

Dainavos apygardos partizanai per pratybas. Iš kairės antras - Lionginas Baliukevičius-Dzūkas (žuvo 1950 m. birželį), ketvirtas - Geležinio Vilko grupės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas (žuvo 1949 03 07), šeštas - Jonas Radžiūnas-Burokas (žuvo 1950 04 09)

Training of the Dainava military district partisans. From left to right: 2. Lionginas Baliukevičius (alias Dzūkas, killed in June, 1950), 4. Geležinis Vilkas squad chief Vaclovas Voveris (alias Žaibas, killed on March 7, 1949), 6. Jonas Radžiūnas (alias Burokas, killed on April 9, 1950)

 

Rytų Lietuvos srities vado Antano Slučkos-Atlanto 1949 06 06 raštas apygardų vadams dėl partizanų mokymo ir grandžių bei skyrių vadų rengimo, nutrukusio žiemą, atnaujinimo

Message by Antanas Slučka (alias Atlantas), chief of the Eastern Lithuania's region, ordering renewal of training of partisans after the winter break

 

Tauro apygardos mokomosios kuopos egzaminai. 1947 08 18. Iš kairės pirmas sėdi Vytauto rinktines vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras, Granitas (žuvo 1950 03 09), antras - Žalgirio rinktinės vadas Vincas Štrimas-Šturmas (sužeistas susisprogdino 1948 04 28), trečias - apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys (žuvo 1948 02 02). Priešais egzaminuotojus stovi Vytauto rinktinės partizanas Algirdas (slapyvardis, pavardė nenustatyta)

Exams of the training unit of the Tauras military district. Aug. 18, 1947. Sitting from left to right: 1. Vytautas corps chief Vytautas Gavėnas (alias Vampyras, Granitas, killed on March 9, 1950), 2. Žalgiris corps chief Vincas Štrimas (alias Šturmas, after being wounded, he exploded himself on April 28, 1948), 3. District's chief Antanas Baltūsis (alias Švejys, killed on Feb. 2, 1948). Partisan, known only by his code name Algirdas, stands in front of the examiners