Pranešimai žiniasklaidai 

2015-06-30 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Solidarumas priimant pabėgėlius)


 

         LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

                                                ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

Visuomenės informavimo ir žiniasklaidos poskyriui                                           2015-06-30  pranešimas

 

ŽTK pritaria siūlymui Europos šalims solidarizuotis pabėgėlių klausimais

 

Birželio 30 dienos posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) svarstė Europos Komisijos komunikatą „ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planas (2015-2020 m.)" (toliau – Planas).

Neteisėta migracija jūra, ypač Vidurio ir Rytų Viduržemio jūros maršrutais, smarkiai auga. 2014 m. migrantų buvo apie 225 000 – tai beveik tris kartus daugiau nei 2013 m. Taip pat smarkiai išaugo ir Viduržemio jūra plukdomiems migrantams gresiantys pavojai. Migrantus gabenantys nusikaltėliai juos laiko prekėmis, tokiomis kaip narkotikai ar ginklai. Norint, kad būtų sustabdyta neteisėto migrantų gabenimo veikla, o nusikaltėliai nubausti, siekiama aktyviai bendradarbiauti ES lygmeniu, taip pat su trečiosiomis kilmės ir tranzito šalimis, strateginiais partneriais, tarptautinėmis organizacijomis ir pilietine visuomene. Plane nustatyti konkretūs veiksmai, kuriais turi būti užkertamas kelias neteisėtam migrantų gabenimui, tuo pačiu užtikrinant migrantų žmogaus teisių apsaugą. Planas grindžiamas tarpdisciplininiu požiūriu, jį įgyvendinant dalyvauja vietos, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens instituciniai ir neinstituciniai veikėjai. Jis taikomas visiems neteisėto migrantų gabenimo etapams, tipams ir maršrutams. Plane taip pat numatyta didesnė neteisėto migrantų gabenimo prevencija ir pagalba pažeidžiamiems migrantams.

Komitetas teigiamai įvertino Plane numatomas priemones kovoje su migrantų gabenimu. Komitetas pažymėjo, kad reikia dėti visas pastangas, siekiant išardyti organizuotus nusikaltėlių tinklus ir apsaugoti žmones nuo kelyje gresiančių pavojų, nežmoniškų sąlygų ir išnaudojimo. Komitetas taip pat pritarė, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis tiek identifikuojant nusikaltėlių tinklus, tiek ir skleidžiant informaciją apie neteisėto migrantų gabenimo pavojus. Komitetas pabrėžė būtinybę didinti ES grąžinimo sistemos veiksmingumą ir taip mažinti migrantų paskatas nelegaliai patekti į ES. Komitetas pritarė Vidaus reikalų ministerijos paruoštai Lietuvos Respublikos pozicijai dėl veiksmų plano.

Taip pat posėdyje buvo apsvarstytas Europos Komisijos Pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas) dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje. 2015 m. gegužės 13 d. Europos Komisija pristatė išsamią Europos migracijos darbotvarkę, kurioje nustatytos priemonės, reaguojant į krizinę Viduržemio jūros regiono padėtį.

Italijos ir Graikijos geografinė padėtis bei kaimyninėse šalyse vykstantys konfliktai lemia, kad šios šalys artimiausioje ateityje bus pažeidžiamesnės nei kitos valstybės narės, nes į jų teritorijas toliau plūs precedento neturintys migrantų srautai. Taigi Pasiūlymo tikslas – Italijos ir Graikijos labui nustatyti laikinąsias su tarptautine apsauga susijusias priemones, kad šios šalys galėtų veiksmingiau spręsti dabartinio trečiųjų šalių piliečių antplūdžio į jų teritorijas keliamas problemas. Pasiūlyme nustatyti kiekybiniai tikslai, susiję su iš Italijos ir Graikijos perkeltinų prašytojų skaičiumi. Pasiūlymo prieduose pateikiamos dvi paskirstymo schemos, kuriose nurodoma, kiek asmenų turėtų būti perkelta iš Italijos ir Graikijos į kiekvieną iš valstybių narių. Pasiūlyme nustatyta paprasta perkėlimo procedūra, kuria užtikrinamas spartus atitinkamų asmenų perkėlimas į priimančiąją valstybę narę. Dėl šio pasiūlymo ES biudžetas patirs 240 000 000 eurų papildomų išlaidų.

Komitetas, atlikęs Pasiūlymo nuostatų analizę, išreiškė nuomonę, kad Pasiūlymo nuostatos yra tarpnacionalinio pobūdžio ir Pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. ŽTK pritarė Vidaus reikalų ministerijos paruoštai Lietuvos Respublikos pozicijai dėl Pasiūlymo ir pažymėjo, kad prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių integracija yra procesas, kurio metu asmeniui teikiamos įvairios paslaugos pagal individualius poreikius: sveikatos priežiūros, socialinės, švietimo, užimtumo ir kt. Todėl komitetas paragino Lietuvos Respublikos Vyriausybę skirti atitinkamas valstybės biudžeto lėšas perkeltų į Lietuvą užsieniečių, kuriems suteiktas prieglobstis, integracijai į valstybės gyvenimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybė birželio 22 d. nutarimu pritarė iki 250 užsieniečių, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimui į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybių narių arba trečiųjų šalių iki 2018 m. birželio 30 dienos).

 

 

Parengė ir daugiau informacijos suteiks Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt.


Naujausi pakeitimai - 2015-11-12
Eglė Gibavičiūtė
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8950&p_k=1&p_d=159301