Darbotvarkės 

Pataisyta BFK (2013 10 23) DARBOTVARKĖ


                                                                                                Projektas

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO  POSĖDŽIŲ SAVAITĖS

D A R B O T V A R K Ė

(nuo 2013-10-23)

 

Eil.

Nr.

Data,

laikas,

vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

Pagrindinis ar papildomas komitetas/

stadija

Komiteto išvadų rengėjai, kuratoriai

1.

2013-10-23

9.30-9.35

I r. 315 kab.

XIP-4719(2)

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA Mokesčių administravimo įstatymo 2, 14, 26, 105, 106, 107, 113 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui
Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Teisės departamentas

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis R.Kupčinskas (J.Baltrušaitienė)

2.

2013-10-23

9.35-9.38

I r. 315 kab.

XIP-4721(2)

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA Biudžeto sandaros įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Teisės departamentas

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis R.Kupčinskas (J.Baltrušaitienė)

3.

2013-10-23

9.38-9.41

I r. 315 kab.

XIIP-233

Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Pateikė: Seimo narys V.Stundys

Svarstymas (pagrindinis)

R.Tamašunienė R.Kupčinskas (J.Baltrušaitienė)

4.

2013-10-23

9.41-9.45

I r. 315 kab.

XIIP-234

Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Pateikė: Seimo narys V.Stundys

Svarstymas (pagrindinis)

R.Tamašunienė R.Kupčinskas (J.Baltrušaitienė)

5.

2013-10-23

9.45-9.48

I r. 315 kab.

XIP-2268

Rinkliavų įstatymo 13 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Pateikė: Seimo narys K.Daukšys

Svarstymas (pagrindinis)

R.Tamašunienė R.Kupčinskas (J.Baltrušaitienė)

6.

2013-10-23

9.48-9.53

I r. 315 kab.

XIP-3811 ES

Rinkliavų įstatymo 1, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS
Parengė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, R.Palaitis; Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Svarstymas (pagrindinis)

R.Tamašunienė R.Kupčinskas (J.Baltrušaitienė)

7.

2013-10-23

9.53-9.55

I r. 315 kab.

XIP-4562

Rinkliavų įstatymo 12 ir 13 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Pateikė: Seimo narys P.Auštrevičius

Svarstymas (pagrindinis)

R.Tamašunienė R.Kupčinskas (J.Baltrušaitienė)

8.

2013-10-23

9.55-10.05

I r. 315 kab.

XIIP-635

Regioninės plėtros įstatymo 2, 8, 11, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Pateikė: Seimo narys V.Bukauskas, Seimo narė V.Baltraitienė, Seimo narys S.Bucevičius, >>

Svarstymas (papildomas)

R.Tamašunienė R.Kupčinskas (J.Baltrušaitienė)

9.

2013-10-23

10.05-10.10

I r. 315 kab.

ES-13-145

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl pinigų rinkos fondų COM(2013) 615 final.

 

Svarstymas (specializuotas)

A.Palionis

P.Gylys

(J.Dzikaitė G.Morkūnas)

 

10.

2013-10-23

10.10-10.15

I r. 315 kab.

ES-13-135

 

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO,kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisisjai, muitinės administracijos informacijos perdavimo tvarkos, valstybių narių keitimosi konfidencialiais duomenimis ir statistinės vertės apibrėžties iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, Nr. COM/2013/578 final.

Svarstymas (specializuotas)

A.Palionis

P.Gylys

(J.Dzikaitė)

 

11.

2013-10-23

10.15-10.20

I r. 315 kab.

ES-13-134

 

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO,kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisisjai iš dalies keičiamas Reglamentas 9EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, Nr. COM/2013/579 final.

Svarstymas (specializuotas)

A.Palionis

P.Gylys

(J.Dzikaitė)

 

12.

2013-10-23

10.20-10.25

I r. 315 kab.

ES-12-140

 

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo COM(2013) 611 final.

Svarstymas (specializuotas)

A.Palionis

P.Gylys

(J.Dzikaitė)

 

13.

2013-10-23

10.25-10.55

I r. 315 kab.

PARLAMENTINĖS KONTROLĖS KLAUSIMAI

„Įkainių už mokėjimus grynaisiais pinigais didėjimo kai kuriuose bankuose ir šias paslaugas teikiančių bankų patiriamų sąnaudų dydžio atitikties klausimas ir kaip šiais atvejais išlaikomi ir užtikrinami proporcingumo ir protingumo principai   numatant atitiktį su mokėjimo paslaugų socialinėmis sąnaudomis, patiriamomis ne tik bankų, bet ir gyventojų bei mažųjų įmonių, neturinčių pakankamų galimybių atlikti mokėjimus negrynaisiais pinigais“.

 

Pranešėjai:

Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas,

Lietuvos bankų klientų asociacijos atstovas Rūtenis Paukštė.

 

Bronius Bradauskas Andrius Kubilius (G.Morkūnas)

 

14.

2013-10-23

10.55-10.57

I r. 315 kab.

Kiti klausimai

 

15.

2013-10-23

10.57-10.58

I r. 315 kab.

COM (2013) 547 final

Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dallies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB

Pasirengimas svarstymui (specializuotas)

 

Praštyti Lietuvos banko, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos, Lietuvos bankų klientų asociacijos išvadų

A.Palionis

P.Gylys

(G.Morkūnas J.Dzikaitė)

16.

2013-10-23

10.58-10.59

I r. 315 kab.

COM (2013) 641 final

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse

Pasirengimas svarstymui (specializuotas)

 

Prašyti Lietuvos banko, Lietuvos bankų asociacijos ir Lietuvos bankų klientų asociacijos išvadų

A.Palionis

P.Gylys

(G.Morkūnas J.Dzikaitė)

17.

2013-10-23

10.59-11.00

I r. 315 kab.

COM (2013) 550 final

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas

Pasirengimas svarstymui (specializuotas)

 

Prašyti Lietuvos banko, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos ir Lietuvos bankų klientų asociacijos išvadų

A.Palionis

P.Gylys

(G.Morkūnas J.Dzikaitė)

18.

2013-10-23

11.00-11.01

I r. 315 kab.

COM (2013) 680 final

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl kurios iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų panaikinimo datos

Pasirengimas svarstymui (specializuotas)

 

Prašyti Lietuvos banko ir Lietuvos draudikų asociacijos išvadų

A.Nesteckis

P.Gylys

(G.Morkūnas J.Dzikaitė)

19.

2013-10-23

11.01-11.02

I r. 315 kab.

XIIP-1097

2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS [Priedai]
Parengė: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, R.Šadžius; Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Pasirengimas svarstymui (pagrindinis)

B.Bradauskas komiteto nariai pagal kuruojamas sritis

(A.Brazdilienė komiteto patarėjai pagal kuruojamas sritis)

20.

2013-10-23

11.02-11.03

I r. 315 kab.

XIIP-1098

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10, 12 ir 13 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Parengė: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, R.Šadžius; Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Pasirengimas svarstymui (pagrindinis)

R.Tamašunienė R.Kupčinskas (J.Baltrušaitienė)

21.

2013-10-23

11.03-11.04

I r. 315 kab.

XIIP-1101

Seimo NUTARIMO "Dėl 2014, 2015 ir 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių" PROJEKTAS
Parengė: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, R.Šadžius; Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Pasirengimas svarstymui (pagrindinis)

B.Bradauskas A.Kubilius (A.Brazdilienė)

22.

2013-10-23

11.04-11.05

I r. 315 kab.

XIIP-1099

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 17, 21, ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Parengė: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, R.Šadžius; Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Pasirengimas svarstymui (pagrindinis)

B.Bradauskas A.Kubilius (A.Brazdilienė)

23.

2013-10-23

11.05-11.06

I r. 315 kab.

XIIP-1100

Pelno mokesčio įstatymo 12, 30 ir 43 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Parengė: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, R.Šadžius; Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Pasirengimas svarstymui (pagrindinis)

B.Bradauskas A.Kubilius (A.Brazdilienė)

24.

2013-10-23

11.06-11.07

I r. 315 kab.

XIIP-1115

Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Parengė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, A.Pabedinskienė; Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Pasirengimas svarstymui (papildomas)

R.Tamašunienė R.Kupčinskas (J.Baltrušaitienė)

 

 

 

 

 

 

 

KOMITETO PIRMININKAS                                                 BRONIUS BRADAUSKAS                                       


Naujausi pakeitimai - 2013-10-22
Danguolė Zabulėnienė
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8833&p_d=141080&p_k=1