Archyvas 

PLB Valdybos 2006 m. veiklos apžvalga


XII Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo metu išrinkta naujoji Valdyba nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. iki metų pabaigos surengė šešis posėdžius. Trys jų vyko elektroniniu būdu. Iki praėjusių metų pabaigos Valdybai teko spręsti daug organizacinių klausimų. Valdybos nariai pasiskirstė pareigomis: Regina Narušienė - PLB valdybos pirmininkė ir Visuomeninių reikalų komisijos pirmininkė, Petras Maksimavičius - PLB valdybos pirmininkės pavaduotojas bei Spaudos ir informacijos komisijos pirmininkas, Dalia Giedrimienė - Socialinių reikalų komisijos pirmininkė, Dalia Henke - Europos kraštų reikalų komisijos pirmininkė, Inga Januitytė-Lanchas - Kultūros reikalų komisijos pirmininkė, Stasys Kuliavas - Sporto ir Jaunimo reikalų komisijų pirmininkas, Birutė Nenartavičiūtė - Rytų kraštų reikalų komisijos pirmininkė, Loreta Paulauskaitė - Švietimo reikalų komisijos pirmininkė, prelatas Edmundas Putrimas - Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininkas, Arūnas Teišerskis - Finansų reikalų komisijos pirmininkas, Angelė Vaičiūnienė - JAV, Kanados, Australijos, Japonijos, Naujosios Zelandijos reikalų komisijos pirmininkė, Jurga Vidugirienė - naujosios emigracijos reikalų komisijos pirmininkė.

 

PLB valdyba PLB valdybos iždininku paskyrė Ramutį Pliūrą, o Eleną Skališienę – „Pasaulio lietuvio“ žurnalo iždininke. PLB advokatu paskirtas Rimas Domanskis. Živilei Makauskienei atsisakius toliau redaguoti „Pasaulio lietuvį“, naująja žurnalo redaktore valdyba paskyrė Audronę Viktoriją Škiudaitę. Naujoji redaktorė darbą pradėjo 2006 m. gruodį. PLB valdyba priėmė sprendimą sukurti svetainę internete (http://www.plbe.org). Svetainės administratoriumi paskirtas Sigitas Birgelis.

 

Be organizacinių darbų, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba stengėsi įgyvendinti PLB Seime priimtas rezoliucijas. Po ilgų konsultacijų paruošė pastabas ir pasiūlymus dėl Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktos Lietuvos valstybės ilgalaikės strategijos svetur gyvenančių lietuvių atžvilgiu. Minėta strategija nesusilaukė PLB teigiamo įvertinimo. PLB valdyba paprašė ją tobulinti, pagyvinti Lietuvos valstybės institucijų dialogą su pasaulyje gyvenančiais lietuviais, ieškoti sprendimų, kaip stiprinti abipusę sąveiką ir mažinti emigraciją.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė pateikė prašymą Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui, JAV LB vadovybei bei Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB komisijai praplėsti šią Komisiją, įtraukiant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovus. 2006 m. gruodį vykusio šios Komisijos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą, prašant papildyti Komisiją dar penkiais PLB atstovais bei pakeisti jos pavadinimą į „Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija“. Laukiama Lietuvos Respublikos Seimo pritarimo šiam pasiūlymui. Minėtos Komisijos tikslas - skatinti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių ryšį ir bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, teikti Lietuvos Respublikos Seimui ir kitoms valstybinėms institucijoms pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratijos tradicijų bei institucijų plėtrą. PLB valdyba pasiūlė, kad į Komisijos sudėtį įeitų dar po vieną atstovą (-ę) iš Kanados ir Rytų kraštų bei mažiausiai 2 atstovai (-ės) iš Europos kraštų naujųjų imigrantų.

 

PLB XII Seime buvo priimta rezoliucija dėl Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies dokumentų prieinamumo. Šiuo klausimu kreiptasi į Lietuvos Respublikos Seimą, kad pakeistų galiojančius įstatymus, kurie ilgam laikotarpiui įslaptina saugomus buvusių SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus. 2006 m. gruodį minėtas įstatymas buvo atšauktas.

 

2006 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas panaikino galimybę Lietuvos piliečiams (nepaisant jų tautybės) turėti dvigubą pilietybę. Šis sprendimas netaikomas tik tiems atvejams, kai Lietuvos pilietybė suteikiama išimties tvarka, už „nuopelnus Lietuvos Respublikai“. Paskelbus Konstitucinio Teismo sprendimą, joks Lietuvos pilietis ateityje negalės gauti kitos valstybės pilietybės, nepraradęs Lietuvos pilietybės. PLB valdyba pateikė savo nuomonę šiuo klausimu LR Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui.

 

Praėjusių metų pabaigoje Tautinių mažumų ir išeivijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID) įvyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos pirmininkės ir dalies valdybos narių susitikimas su Departamento vadovybe. Posėdžio metu aptartos TMID ir PLB bendradarbiavimo gairės, pasidalinta nuomonėmis svarbiausiais pasaulyje gyvenančių lietuvių reikalais.

 

PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė Loreta Paulauskaitė 2006 m. spalio 26-27 dienomis Madride Europos kraštų lietuvių bendruomenėms suruošė seminarą švietimo klausimais. Per seminarą Švietimo ir mokslo ministerijos veiklą organizuojant lituanistinį švietimą užsienyje pristatė Ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis. Jame dalyvavo Seimo narės  Audronė Pitrėnienė, Dalia Teišerskytė ir Marija Pavilionienė, Lietuvos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Vygaudas Ušackas bei Lietuvos ambasadorius Ispanijoje Mečys Laurinkus, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjos Vaiva Vėbraitė ir Halina Kobeckaitė bei TMID pareigūnai.

 

PLB Kultūros reikalų komisijos pirmininkė Inga Januitytė-Lanchas pristatė kultūrinį projektą „Netikėčiausi susitikimai“. Jį ketinama tęsti iki 2009 metų, o smulkesnė informacija netrukus bus pateikta visų kraštų lietuvių bendruomenėms. PLB Kultūros reikalų komisijos pirmininkė Dalia Henke praėjusių metų spalį surengė Europos kraštų lietuvių bendruomenių suvažiavimą Hiutenfelde. PLB Spaudos ir informacijos komisijos pirmininkas Petras Maksimavičius rūpinosi „Pasaulio lietuvio“ reikalais, analizavo žiniasklaidos pranešimus apie pasaulyje gyvenančių lietuvių problemas, teikė informaciją spaudai. PLB valdybos narį Arūną Teišerskį valdyba paskyrė PLB atstovu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įkurtoje Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės mokslininkams atrankos komisijoje. PLB Socialinių reikalų komisijos pirmininkė  Dalia Giedrimienė 2007 m. birželio 28-30 dienomis atstovaus PLB valdybai Pirmajame pasaulio lietuvių gydytojų kongrese Kaune. Prelatas Edmundas Putrimas, kaip ir anksčiau, įvairiuose žemynuose rūpinosi lietuvių sielovados reikalais, globojo Pietų Amerikos lietuvius, Paryžiuje tarpininkavo sprendžiant lietuvių bendruomenės tikinčiųjų patalpų nuomos problemas. PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis sėkmingai PLB atstovauja Lietuvoje, palaiko nuolatinį ryšį su Lietuvos valstybės institucijomis, teikia valdybai reikiamą informaciją bei pasiūlymus.

 

Šiuo metu PLB valdyba ruošia 2007 m. sąmatą, rengiasi LB kraštų pirmininkų suvažiavimui, kuris vyks vasarą Lietuvoje, pradėjo plačias konsultacijas ir svarstymus dėl PLB Seimo metu priimtų rezoliucijų įgyvendinimo.

 

PLB valdybos 2006 m. veiklos apžvalgoje pateikta tik trumpa informacija apie valdybos veiklą, pasiskirstymą darbais. Kiekvienas valdybos narys palaiko tiesioginį ryšį su savo krašto bei kaimyninių šalių bendruomenėmis. Sunku paminėti visus darbus, kuriuos kiekvieną dieną atlieka Valdybos nariai bei PLB atstovas Lietuvoje, tačiau jie labai svarbūs ir tarnauja visai Pasaulio Lietuvių Bendruomenei.

 

Regina NARUŠIENĖ

PLB valdybos pirmininkė

 


Naujausi pakeitimai - 2007-01-23


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6978&p_d=63253&p_k=1