Archyvas 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Garbės Teismo Statutas


  1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucijos 29-tame straipsnyje numatytiems uždaviniams vykdyti yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Garbės Teismas.
  2. PLB Garbės Teismo sprendžiamąją sudėtį sudaro trys nariai. Reikalui esant, trečiuoju teisėju gali būti kviečiamas ir Garbės Teismo kandidatas.
  3. PLB Garbės Teismo nariu gali būti kiekvienas PLB narys, ne jaunesnis kaip 30 metų.
  4. PLB Garbės Teismo nariais negali būti: PLB ir PLJS valdybų, Kraštų Lietuvių Bendruomenių valdybų ir Kraštų Jaunimo Sąjungų valdybų nariai.
  5. Garbės Teismo nariui atsisakius ar dėl kurių nors kitų priežasčių negalint eiti pareigų, jo vieton kviečiamas kandidatas.
  6. PLB Garbės Teismo narys, spręsdamas bylas, vadovaujasi PLB Konstitucija, PLJS Statutu, bendruomeninio gyvenimo papročiais, savo sąžine ir lietuvybės interesais.
  7. PLB Garbės Teismo kadencija baigiasi pareigas perėmus naujam Garbės Teismui. Vyriausias amžiumi naujai išrinktas Garbės Teismo narys ne vėliau kaip po trisdešimt (30) dienų po PLB Seimo kviečia Garbės Teismo posėdį, kuriame išrenka pirmininką, sekretorių ir perimamos PLB Garbės Teismo pareigos.
  8. PLB Garbės Teismo adresą PLB Valdyba skelbia bent viename kiekvieno krašto lietuvių laikraštyje ir praneša Lietuvių Bendruomenių kraštų valdyboms.
  9. PLB Garbės Teismas, spręsdamas bylą, taip pat raštu praneša abiem pusėm ne vėliau kaip prieš 30 dienų posėdžio laiką ir vietą. Šiuo terminu laikoma pašto išsiuntimo data. Šalys gali dalyvauti posėdžiuose arba savo paaiškinimus duoti raštu.
  10. PLB Garbės Teismo sprendimai yra galutiniai.

Šis PLB Garbės Teismo statutas yra priimtas PLB IV-jo Seimo  1973 m. rugsėjo 1 d.; pakeistas PLB V-jo Seimo korespondenciniu balsavimu 1979 m. gegužės 31 d.; PLB VI-jame Seime 1983 m. birželio 27 d. ir PLB IX-jame Seime 1997 m. liepos 1-7 d. Vilniuje, pakeistas PLB XII Seimo 2006 m. rugpjūčio 9 d. Vilniuje


Naujausi pakeitimai - 2006-08-24


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6978&p_d=52260&p_k=1