Apie Baltijos Asamblėją 


 2015 m. Baltijos Asamblėjai ir Baltijos Ministrų Tarybai pirmininkauja Lietuva 

Baltijos Asamblėja yra Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos parlamentų bendradarbiavimo tarptautinė organizacija, sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos Aukščiausiųjų Tarybų narių 1990 m. gruodžio 1 d. Vilniuje priimtu bendru sprendimu, veikianti 1994 m. birželio 13 d. pasirašyto Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos susitarimo „Dėl Baltijos šalių tarpparlamentinio ir tarpvyriausybinio bendradarbiavimo“, taip pat Baltijos Asamblėjos Statuto ir kitų Baltijos Asamblėjos bei jos organų priimtų teisės aktų pagrindu.

Baltijos Asamblėja – tarptautinės teisės subjektas, įkurta 1991 m. lapkričio 8 d. Taline. Baltijos Asamblėjos Sekretoriato buveinė yra Rygoje, Latvijoje (http://baltasam.org/en/).

Baltijos Asamblėja turi savo simboliką ir vėliavą. Jų naudojimą nustato sesijoje patvirtinti atitinkami nuostatai.

Į Baltijos Asamblėją kiekvienos Baltijos valstybės parlamentas, laikydamasis patvirtintų procedūrų taisyklių ir proporcinio politinio atstovavimo nacionalinėje delegacijoje principo, patvirtina nuo 12 iki 16 parlamentarų (nacionalinė delegacija, įskaitant jos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją). Delegacijos narių skaičius visą atitinkamo parlamento kadencijos laiką nekeičiamas.

Rekomenduojama kiekvienos Baltijos valstybės parlamentui sudarant Baltijos Asamblėjos nacionalinę delegaciją laikytis principo, kad į kiekvieną Baltijos Asamblėjos komitetą turi būti įtrauktas bent vienas nacionalinio parlamento atitinkamo nuolatinio komiteto narys.

Baltijos Asamblėja svarsto nacionalinių delegacijų nariams ir valstybėms narėms rūpimus klausimus bei projektus ir vadovaudamasi lygiateisiškumo, tarpusavio naudos ir vienybės principais priima sprendimus, plėtoja bendradarbiavimą su kitomis regioninėmis, tarptautinėmis ir tarpparlamentinėmis organizacijomis.

Baltijos Asamblėjos komitetai sudaromi Baltijos Asamblėjos rūpimiems klausimams rengti ir svarstyti.

Baltijos Asamblėjos nuolatiniai komitetai yra šie:

1) Ekonomikos, energetikos ir inovacijų komitetas;

2) Gamtos išteklių ir aplinkosaugos komitetas;

3) Socialinės gerovės komitetas;

4) Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas;

5) Teisės ir saugumo reikalų komitetas;

6) Biudžeto ir kontrolės komitetas.

Baltijos Asamblėjos sesija atskiriems klausimams parengti gali sudaryti laikinuosius komitetus, nustatyti jų sudėtį, įgaliojimų ribas bei trukmę ir atsiskaitymo už veiklą tvarką.

Panašiems politiniams interesams ir požiūriams išreikšti, remdamiesi atitinkama bendra deklaracija, nacionalinių delegacijų nariai gali sudaryti partines grupes (frakcijas): ne mažiau kaip 5 narių iš ne mažiau kaip dviejų nacionalinių delegacijų. Partinės grupės (frakcijos) veikia vadovaudamosi Baltijos Asamblėjos partinių grupių (frakcijų) veiklos nuostatais. Kitos interesų grupės veikia pagal Baltijos Asamblėjos interesų grupių veiklos nuostatus, kurie yra neatskiriama Baltijos Asamblėjos Statuto sudedamoji dalis.

Baltijos Asamblėjos oficialios kalbos yra lietuvių, estų ir latvių. Kitos kalbos Baltijos Asamblėjos darbe vartojamos Baltijos Asamblėjos Statuto nustatytais atvejais arba valstybių susitarimu.

Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimas grindžiamas 1994 m. birželio 13 d. susitarimu „Dėl Baltijos šalių tarpparlamentinio ir tarpvyriausybinio bendradarbiavimo“, 1996 m. balandžio 14 d. pasirašytu Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo protokolu, Baltijos Asamblėjos Statutu ir kitais teisės aktais. Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimą įgyvendina Prezidiumas ir nuolatiniai komitetai, jį koordinuoja Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos Sekretoriatai. Baltijos Asamblėja ir Baltijos Ministrų Taryba kasmet šaukia bendrus posėdžius – Baltijos Tarybą. Baltijos Ministrų Taryba kiekviename kasmetiniame bendrame Baltijos Tarybos posėdyje pateikia pranešimą apie Baltijos valstybių bendradarbiavimą, apie bendrus veiksmus praėjusiais metais ir apie tolesnio bendradarbiavimo planus.

Baltijos Asamblėja turi bendradarbiavimo sutartis su Šiaurės Taryba, Beniliukso Parlamentu, GUAM (Gruzijos, Ukrainos, Azerbaidžano ir Moldovos) Parlamentine Asamblėja ir atstovauja Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentams Baltijos jūros parlamentinėje konferencijoje, Nuolatiniame komitete ir darbo grupėse.

 

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė – R. Godfrey, tel. (8 5) 239 6224, faks. (8 5) 239 6339, el. p. renata.godfrey@lrs.lt© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=641&p_k=1