Užsienio reikalų komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Mantas
ADOMĖNAS
Komiteto narys: 2011-12-22–2012-11-16
Vilija
ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Vytenis Povilas
ANDRIUKAITIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Petras
AUŠTREVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Audronius
AŽUBALIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2010-02-10
Dailis Alfonsas
BARAKAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-20–2012-11-16
Kęstutis
DAUKŠYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-07-09
Justinas
KAROSAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-20–2012-06-06
Michal
MACKEVIČ
Komiteto narys: 2009-12-17–2012-11-16
Rūta
RUTKELYTĖ
Komiteto narė: 2011-06-16–2011-12-21
Saulius
STOMA
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-11-04
Andrius
ŠEDŽIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Arūnas
VALINSKAS
Komiteto narys: 2009-09-22–2011-04-20
Egidijus
VAREIKIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Emanuelis
ZINGERIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-02-10
Komiteto pirmininkas: 2010-02-11–2012-11-16
Rokas
ŽILINSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-06-04


Užsienio reikalų komiteto veiklos kryptys:

1) rengti išvadas dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ratifikavimo ir denonsavimo bei kitų Seime svarstomų užsienio politikos klausimų;

2) rengti ir svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su užsienio politika, projektus ir teikti išvadas;

3) vykdyti užsienio politiką vykdančių ministerijų bei kitų Vyriausybės įstaigų parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos pagerinimo; svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl valstybės užsienio politikos formavimo ir vykdymo;

4) atsižvelgiant į užsienio politikos prioritetus, koordinuoti Seimo Tarptautinių ryšių skyriaus veiklą, svarstyti Seimo atstovavimą tarptautinėse organizacijose bei forumuose, teikti rekomendacijas dėl Seimo delegacijų veiklos, koordinuoti tarpparlamentinių ryšių grupių veiklą, teikti joms rekomendacijas ir pasiūlymus, ne rečiau kaip kartą per metus, skaičiuojant nuo jų sudarymo dienos, išklausyti ir įvertinti Seimo delegacijų tarptautinėse organizacijose ir forumuose bei Seimo parlamentinių ryšių grupių veiklos ataskaitas;

5) kontroliuoti valstybės institucijas, vykdančias Lietuvos informacinį pristatymą užsienyje, rengti su tuo susijusias išvadas ir pasiūlymus;

6) kartu su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis palaikyti ir plėtoti ryšius su Lietuvos išeiviais bei jų organizacijomis užsienyje, taip pat su lietuviais autochtonais, gyvenančiais už Lietuvos Respublikos ribų;

7) kartu su kitais komitetais nagrinėti migracijos reguliavimo problemas ir teikti pasiūlymus bei išvadas;

8) svarstyti ir teikti Vyriausybei rekomendacijas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių užmezgimo ir diplomatinių atstovybių atidarymo užsienyje;

9) iš anksto svarstyti užsienio reikalų ministro pasiūlymus teikti išvadas ir rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovų skyrimo užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose bei jų atšaukimo;

10) pagal savo kompetenciją dalyvauti Lietuvos pozicijos dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus (kaip jie apibrėžti šio statuto 1801 straipsnio 3 dalyje) rengimo ir vertinimo procese, prireikus teikti Seimo nuomonę Vyriausybei dėl šių pozicijų ir įvertinti pozicijos pateikimą Europos Sąjungos institucijose;

11) pagal savo kompetenciją nagrinėti kitus Europos Sąjungos dokumentus (kaip jie apibrėžti šio statuto 1801 straipsnio 4 dalyje), prireikus teikti išvadas ir pasiūlymus dėl šių dokumentų;

12) pagal savo kompetenciją prireikus teikti Seimui išvadas, ar pasiūlymai priimti Europos Sąjungos teisės aktus (kaip jie apibrėžti šio statuto 1801 straipsnio 3 dalyje) neprieštarauja subsidiarumo principui.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 68 straipsnis© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6148&p_k=1