1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai 

Antanas Smetona


A.Smetona
(1874 – 1944)

Gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d. Ukmergės apskrityje, Taujėnų valsčiuje, Užulėnio kaime.

Baigė Taujėnų pradinæ mokyklą, privačiai mokėsi Ukmergėje ir Liepojoje (Latvija). 1893 m. baigė Palangos progimnaziją. Įstojo į Mintaujos (Latvija) gimnaziją, iš kurios buvo pašalintas. 1897 m. baigė Peterburgo gimnaziją. Įstojo į Peterburgo universiteto Teisės fakultetą, du kartus iš jo šalintas, suimtas, trumpai kalintas. Universitetą baigė 1902 m.

Grįžo į Lietuvą ir dirbo Vilniaus Žemės banke.

1902-1907 m. – Lietuvių demokratų partijos narys.

1905 m. gruodžio 4-5 d. dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime.

1907-1913 m. redagavo „Vilties” laikraštį, 1914-1915 m. – „Vairo” žurnalą. Redagavo „Lietuvos ūkininką”, bendradarbiavo „Vilniaus žiniose”.

Pirmojo pasaulinio karo metais buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto pirmininko pavaduotojas, pirmininkas. Redagavo „Lietuvos aido” laikraštį.

1917 m. rugsėjo 18-22 d. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas Lietuvos Tarybos, vėliau Valstybės Tarybos pirmininku (1917-1919 m.). 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

Nuo 1919 m. balandžio 4 d. iki 1920 m. birželio 19 d. – pirmasis Lietuvos valstybės Prezidentas.

1920-1924 m. – Lietuvių tautos pažangos partijos vadovas.

1921-1924 m. redagavo įvairius leidinius, tarp jų „Vairo” žurnalą. 1923 m. lapkritį valdžios kelias dienas kalintas už Augustino Voldemaro kritinio straipsnio publikavimą „Vaire”.

Iki 1924 m. dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos veikloje.

1924 m. – Lietuvių tautininkų sąjungos kūrėjas. 1925-1926 m. buvo šios sąjungos pirmininkas.

1926 m. išrinktas į III Seimą.

1923-1927 m. Lietuvos universitete dėstė etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką. 1926 m. tapo docentu. 1932 m. A.Smetonai suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos garbės daktaro laipsnis.

1926 m. gruodžio 17 d. – vienas karinio valstybinio perversmo vadovų. Perversmo dieną išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Perrinktas 1931 ir 1938 m. Prezidentu išbuvo iki 1940 m. birželio 15 d.

A.Smetona
Respublikos Prezidento A.Smetonos kalba iškilmingo IV Seimo posėdžio metu.

1924-1940 m. – Tarptautinio banko valdybos pirmininko pavaduotojas. Įvairių draugijų ir bendrovių steigėjas bei vienas vadovų.

Paskelbė originalių ir verstinių filosofijos ir kitų mokslų darbų.

1940 m. birželio mėnesį pasitraukė į Vokietiją, vėliau – į Šveicariją ir pagaliau – į JAV.

Žuvo 1944 m. sausio 9 d. gaisre Klivlende.

Šaltiniai ir literatūra:
Smetona A. Rinktiniai raštai. – Kaunas: Menta, 1990. – 512 p.
Banevičius A. 111 Lietuvos valstybės 1918-1940 m. politikos veikėjų: Encikloped. žinynas. – Vilnius: Knygų prekybos valst. firma „Knyga”, 1991. – 176 p.
Eidintas A. Antanas Smetona: polit. biografijos bruo
žai. – Vilnius: Mintis, 1990. – 243 p.
Truska L. Antanas Smetona ir jo laikai. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1996. – 411 p.

Naujausi pakeitimai - 2015-07-21
Angonita Rupšytė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5693&p_d=5342&p_k=1