Iš plenarinių posėdžių 

Įsteigta Seimo Migracijos komisija


2015 m. balandžio 14 d. pranešimas VIR

Seimas plenariniame posėdyje nutarė įsteigti nuolatinę Migracijos komisiją, kuri bus sudaroma pagal frakcijų proporcinio atstovavimo principą. Už šias Seimo statuto pataisas (projektas Nr. XIIP-2291(2) balsavo 76 Seimo nariai, prieš – 16, susilaikė 15 parlamentarų.

Pagal priimtas naujas nuostatas Migracijos komisija turės kartu su Seimo komitetais nagrinėti klausimus dėl migracijos procesų valdymo, rengti ir svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus komisijos kompetencijai priklausančiais klausimais, svarstyti ir teikti Seimui migracijos poveikio valstybės socialinei ir ūkio raidai vertinimą, analizuoti tarptautinės teisės, užsienio valstybių nacionalinės teisės aktus ir patirtį, susijusią su migracijos srautų mažinimu, atliekant parlamentinę kontrolę komisijos kompetencijai priklausančiais klausimais išklausyti atsakingų valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų informaciją, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai, susiję su komisijos kompetencijai priklausančiais klausimais, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei ir kt.

Seimas įtvirtino, kad Migracijos komisija savo darbe palaikys glaudžius ryšius su Pasaulio lietuvių bendruomene ir kitomis užsienio lietuvių organizacijomis.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, šiuos pakeitimus paskatino tai, kad emigracijos srautai iš Lietuvos didėja, o migracija tampa didelio masto socialinė problema, todėl migracijos klausimams spręsti būtina skirti ypatingą dėmesį.

 

Rimas Rudaitis

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt

Naujausi pakeitimai - 2015-04-14
Rimas Rudaitis


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_k=1&p_d=156433