Iš plenarinių posėdžių 

Seimas priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas


2014 m. gruodžio 9 d. pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

 

Seimas priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio pataisas (projektas Nr. XIIP-1175(2), skatinančias saulės šviesos elektrinių steigimą netaikant fiksuoto tarifo už šiose elektrinėse pagamintą elektros energiją. Už pataisas balsavo 94 Seimo nariai, nė vienas nebuvo prieš, 11 – susilaikė.

20 straipsnis papildytas nauja 12 dalimi: Elektros energiją gaminančių vartotojų (toliau – gaminantys vartotojai), kaip jie yra apibrėžti Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje, saulės šviesos energijos elektrinėse, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, o biudžetinių ir viešųjų įstaigų, valdomų valstybės ar savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise, statiniuose – ne didesnė kaip 50 kW, ir neviršija pusės gaminančio vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio, pagaminto elektros energijos kiekio apskaita bus tvarkoma pagal elektros energijos apskaitos prietaisų, fiksuojančių suvartotą ir pagamintą elektros energiją, rodmenis. Jų pagrindu bus nustatoma:

1) per kalendorinį mėnesį gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekis ir iš elektros energijos tinklų suvartotos elektros energijos kiekis;

2) per kalendorinius metus gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio ir iš elektros energijos tinklų suvartotos elektros energijos kiekio santykis: jeigu gaminantis vartotojas per einamąjį kalendorinį mėnesį į elektros tinklus patiekia daugiau elektros energijos negu suvartoja, tai tarp patiektos į elektros tinklus ir suvartotos elektros energijos susidaręs elektros energijos skirtumas perkeliamas į kitą kalendorinį mėnesį kaip gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis, kuris yra kaupiamas einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu; jeigu gaminantis vartotojas per einamąjį kalendorinį mėnesį į elektros tinklus patiekia mažiau elektros energijos negu suvartoja, tai tarp per einamąjį kalendorinį mėnesį patiektos į elektros tinklus ir suvartotos elektros energijos susidaręs elektros energijos skirtumas yra atimamas iš per einamuosius kalendorinius metus gaminančio vartotojo sukaupto į elektros tinklus patiekto elektros energijos kiekio; jeigu pasibaigus kalendoriniam mėnesiui gaminančio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekis yra didesnis negu jo į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis, už šį skirtumą gaminantis vartotojas moka pagal gaminančio vartotojo ir elektros tiekėjo sudarytoje elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą įkainį; per einamuosius kalendorinius metus gaminančio vartotojo suvartotą elektros energiją viršijantis į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekis į kitus kalendorinius metus nėra perkeliamas ir už šį kiekį gaminančiam vartotojui nėra mokama.

Minėtas 20 straipsnis taip pat papildytas ir nauja 13 dalimi: Gaminantis vartotojas už elektros energijos kiekį, kuris einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu buvo patiektas į elektros tinklus ir po to suvartotas savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nemoka už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas ir už tinklų operatorių suteiktas paslaugas, išskyrus Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas gaminančių vartotojų mokėtinas pinigų sumas.

Kartu reglamentuota dar viena nauja – 18 šio straipsnio dalis, kurioje įtvirtinta, kad 12 dalyje numatytų saulės šviesos energijos elektrinių įrengtoji suminė galia neturi viršyti 10 MW, kuri nėra įskaitoma į 13 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytą suminę galią. Pasiekus 10 MW suminę saulės šviesos energijos elektrinių įrengtąją galią, Vyriausybė parengia ir patvirtina tolesnės saulės šviesos energijos elektrinių plėtros tvarkos aprašą, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos įsipareigojimus dėl aplinkos taršos mažinimo, energijos tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimo bei vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos reikalavimus.

Pataisos įsigalioja 2015 m. kovo 2 d. Iki to laiko Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi. priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies „Šio įstatymo uždaviniai elektros energetikos sektoriuje iki 2020 metų“ 2 punkte įtvirtinta: saulės šviesos energijos elektrinių, prijungtų prie elektros tinklų, įrengtąją suminę galią padidinti iki 10 MW, neįskaitant mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, kurioms leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduoti pagal prašymus, pateiktus iki 2012 m. gruodžio 31 d. Pasiekus 10 MW saulės šviesos energijos elektrinių įrengtąją galią, Vyriausybė parengia ir patvirtina tolesnės saulės šviesos energijos elektrinių plėtros tvarkos aprašą, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos įsipareigojimus dėl aplinkos taršos mažinimo, energijos tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimo bei vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos reikalavimus.

 

Saulė Eglė Trembo,

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt)


Naujausi pakeitimai - 2014-12-09
Saulė Eglė Trembo


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_d=153439&p_k=1