Kiti dokumentai 

Sausio 13-osios nakties įvykių kronikos stenograma (AT atstovas spaudai A. Ažubalis)


Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos atstovo spaudai Audroniaus Ažubalio padarytas audio įrašas 1991 m. sausio 13-osios naktį.

A. Ažubalis fiksavo įvykius, įkalbėdamas į magnetofoną ir įrašydamas kitus kalbėtojus. Aplink girdėti daug balsų. Ne visus galima atpažinti. Skamba telefonai. Informacija, frazės kartojasi. Sunku kai kur suprasti, kas kalba ir tiksliai išgirsti, ką sako.

 

Pranciškus TUPIKAS. Karoliniškių deputatas P.Tupikas. Žmonės man pranešė, kad Kosmonautų prospektu rieda tankai. Su pirmaisiais tankais prie televizijos buvau ir aš. Žmonių buvo susitelkę gatvėje 300 metrų nuo televizijos bokšto, sustatytos mašinos, visur užtvertas kelias paliktas greitosioms važiuoti. Tuo taku, kuris buvo skirtas greitosioms privažiuoti atvažiavo 5 tankai. Važiuodami Kosmonautų pr. iššovė vieną kartą ir kai atvažiavo prie pat, 300 metrų nuo televizijos bokšto, kadangi nes užpildyta žmonių visa gatvė, ant žmonių nevažiavo, sustojo, sutraiškė mašiną “Latvija”, sumalė langus greta stovinčiai mašinai “Pazikas”, ženklus, kurie buvo ir sustojo. Įstrigo tarp mašinų tų sulaužytų, tarp žmonių ir toliau kiti tankai negalėjo įvažiuoti. Gąsdino sukdamas aplink vamzdį, pradėjo dar kitą mašiną, kuri stovi, kulti langus aplinkui. Tada per tą laiką, kadangi žmonės nesitraukė, pradėjo toliau stovintys tankai pradėjo leisti dujas. Tačiau, mes manėme, kad dujos nesupratome kokios kokybės, pasitraukėme toliau, tačiau dujų poveikis su didžiule smarve. Pribuvo daugiau žmonių ir šiuo momentu jie yra apsuptyje ir visą laiką šaudo. (Skambutis) Kol aš iš čia atvažiavau per tą laiką buvo per 10 šūvių. Šauna tiesiai į žmones, tačiau iš tuščių, iš kulkosvaidžių ir iš patrankos. Tačiau kol kas be užtaisų. (Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko kabinetas)

Vytautas LANDSBERGIS (Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas). Čia jau pavėlavusios žinios, dabar jau ir kitų yra.

P.TUPIKAS. Šitas dalykas buvo pati pradžia, kadangi pagavau mašiną, važiavau čia.

Audronius AŽUBALIS (Aukščiausiosios Tarybos atstovas spaudai). Nedėkit ragelio...

...Paskutinė informacija...

...17 BTR grįžo į Šiaurės miestelį.

...mačiau, mačiau, kaip tik sankryžoje stovėjau, kada skersai važiavo.

A.AŽUBALIS. 17 BTR grįžo į Šiaurės miestelį. Pasiekta žinia.

P.TUPIKAS. Deputatas P.Tupikas Karoliniškių apygarda Nr.16. Per telefono ragelį iš Pirmininko kabineto, V.Landsbergio kabineto. Deputatas Pranciškus Tupikas ir Karoliniškių apygardos Nr.16.

Algirdas PATACKAS (Aukščiausiosios Tarybos deputatas). Truputį per daug žmonių

(Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko sekretoriatas)

V.LANDSBERGIS. (telefonu kalba rusų kalba su TSRS liaudies deputatu Jurijumi Afanasjevu).

На счет убитых пока не знаю, но наверно тоже конечно будет. Взяли телевизионную башню сейчас поднимаются центральный телеграф. Я звонил в приемную Горбачева и просил чтобы ему передали тот час что началась акция с бтэрами, танками и вооруженными солдатами по городу и направление на башню где много людей охраняет и было очень опасно и я настоятельно просил чтобы он прекратил акцию и чтобы не довел до кровопролития и жертв и обещали ему сейчас это передать. Он не остановил акцию значит он убийца. Свяжитесь с Ельциным.

A. KATKEVIČIUS (Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko patarėjas). (tuo pačiu metu kalba kitu telefonu) Labai daug važiuoja greitųjų prie Aukščiausiosios Tarybos.  Duokite man informaciją.

…Aš kai sakiau apie televizijos bokštą, tai paskui perpasakojau.

V.LANDSBERGIS. (telefonu kalba rusiškai su Rusijos prezidento B.Jelcino sekretoriatu) Susisiekite su Jelcinu.

Angonita RUPŠYTĖ (Sąjūdininkė, kalba kitu telefonu).… Alio, klausom.

V. LANDSBEGIS. (telefonu kalba rusiškai su TSRS liaudies deputatu Jurijumi Afanasjevu). Поднимите рабочих в конце концов.

A. KATKEVIČIUS. Kur yra J.Olekas? Kas žino? Šarūnas skambina. Ministrų Taryboje? Nėra  Ministrų Taryboje. Ir ministerijoje, ir Ministrų Taryboje nėra. Gal ligoninėje?

A.BUTKEVIČIUS (Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Krašto apsaugos departamento direktorius). Puola BTR žmonės.

A. AŽUBALIS. Žmonės puola šarvuočius. 2 val. 30 min. pateikė žinią.

A. KATKEVIČIUS. (tuo pačiu metu) Nutraukė mūsų ryšį, jau nebegirdim.

A.RUPŠYTĖ. (tuo pačiu metu) Palauk.. Kažkur buvo... Sąjūdžio būstinės....

A.AŽUBALIS. Buvo nutrauktas tarpmiestinis ryšys. 2 val. 30 min. trūko tarpmiestinis ryšys. Pranešė, kad atvažiuoja juoda “Volga” ir “Latvija” pilnos kareivių. Telefonu pranešė kažkas. Apie žmones ir muštynes koridoriuose pranešė iš televizijos; 2 val. 35 minutės. Daug sužeistų. Visas televizijos pagrindas užimtas ir dar, atrodo, vyksta pasipriešinimas. 2 val. 36 minutės. Bokštas užimtas. Vėl girdisi šūviai, tarptautinio ryšio nėra.

A.KATKEVIČIUS. (kalba rusiškai) Jie užėmė televizijos bokštą, jie užėmė tarptautinį ryšį, telegrafą, dabar liko tik Aukščiausioji Taryba.

A.BUTKEVIČIUS. Kviečiu visus užsienio žurnalistus ateiti į 308 kambarį.

(Aukščiausiosios Tarybos posėdžių salė)

A.AŽUBALIS. 2 val. 45 min. išmušė Aukščiausiosios Tarybos gongas, deputatai renkasi į salę. Sustojo gal 20–30 deputatų, sutarta žmones paleisti iš Aukščiausiosios Tarybos kiemo ir prieigų. Pritarta, kad paleisti žmones.

Girdisi A.Butkevičiaus ir kiti balsai

A.AŽUBALIS. Palaukite, reikia su Pirmininku pasitarti. (Triukšmas salėje) … Deputatų apie 40. Taip, prašoma daryti 2 val. 45 min. salėje. Deputatai sėdasi.

... Sutraiškė vieną mašiną ten, žmonės tiesiog po tankais…

A.AŽUBALIS. Atvyksta Algirdas Kaušpėdas.. Reikia man pasiruošti...

Algirdas KAUŠPĖDAS (Lietuvos televizijos direktorius). Žmonių aukų nemačiau.

A.KAUŠPĖDAS. … O sužeisti iš kur? Sužeistų yra.

A.AŽUBALIS. 2 val. 40 min.

V.LANDSBERGIS. (kalba per televiziją) ...nekalti Lietuvos žmonės ir, be abejo, teisėta Lietuvos valdžia. Vakarų valstybės yra labai kaltos dėl to. Jos tariamai pripažindamos neteisėtą aneksiją…

A.AŽUBALIS. ...Pirmininke, vėl Maskva!

V.LANDSBERGIS. …nepalaikė Lietuvos, kai ji paskelbė laisvą valią atgauti Nepriklausomybę. Jos dar gali ultimatyviai kreiptis į M.Gorbačiovą šitą pačią akimirką. Aš tikiu, kad kiekviena garbinga vyriausybė pareikalaus sušaukti Saugumo tarybą tuoj pat ir iškels klausimą apie kruvinųjų valstybių buvimą Suvienytose Nacijose.

A.BUTKEVIČIUS. Krašto apsaugos departamento direktorius. (kalba telefonu) Vilniuje užgrobta televizijos pastatai, yra daug žmonių aukų. Jie šaudo koviniais šoviniais.

A.AŽUBALIS. Butkevičius pranešė, kad šaudo koviniais šoviniais ir yra daug žmonių aukų..

V.LANDSBERGIS. Kiekviena vyriausybė dar turi laiko šią akimirką pareikšti, jog sovietai įsiveržė į kitą šalį, jog sovietai įvykdė tarptautinę agresiją ir turi būti atitinkamai traktuojami. Lietuvos teisėta valdžia palieka savo atstovus užsienyje ir jie gali būti pripažinti kaip teisėta Lietuvos Vyriausybė išeivijoje, Lietuvos Vyriausybė išeivijoje. Ir jie turi būti ir turės būti, reikia taip sakyti, pripažinti kaip teisėta Lietuvos Vyriausybė tremtyje. Jokie marionetinės valdžios Lietuvoje sprendimai, jeigu bus tokia sudaryta Lietuvoje, neturės jokios teisinės galios. Aš tuojau paklausiau, ar yra aukų? Yra. (Balsai salėje)

(Skambutis)

A.BUTKEVIČIUS. Kvieskit Aurelijų.

A.KATKEVIČIUS. Iš Maskvos?

A.AŽUBALIS. Varšuva.

A.RUPŠYTĖ. Varšuvos radijas.

(A.Katkevičius kalba lenkiškai Varšuvos radijui)

... Pirmininke, Maskva...

V.LANDSBERGIS. (tęsia) Aš baigiau, pas mus daug aukų, daug kraujo, Gorbačiovas kruvinas nuo galvos iki kojų.

A.AŽUBALIS. Prasimušė Maskva ir Varšuva. 2 val. 52 minutės. Kol pirmininkas kalbėjo telefonu, Česlovas Stankevičius (Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojas) atsisveikina... Jau yra penki lavonai su šautinėm žaizdom. Paskutinės žinios, tai buvo 2 val. 54 minutės. Su ašaromis akyse Stankevičius pabučiavo Butkevičių ir paklausė, ar liks. Liksiu.

A.KAUŠPĖDAS. Kalba Algirdas Kaušpėdas, Lietuvos televizijos direktorius. Mes televizijoje laikėmės iki pačios paskutinės minutės, studijose buvo užsirakinę žmonės ir paskutiniai žmonės buvo nutraukti, nuplėšti nuo pulto. Aš pats buvau užsirakinęs savo kabinete, dvigubom durim, visos durys buvo išlaužtos prieš tai šaudant koviniais šoviniai per duris, tiesiai per kabinetą. Kai išlaužė duris, mane, įrėmę automato vamzdį, išvedė.

A.AŽUBALIS. Ar yra aukų? Nematėte jų kieme.

A.KAUŠPĖDAS. Aš aukų nemačiau, mane išvedė į kitą pusę.

A.AŽUBALIS. Į kitą pusę ir paleido?

A.KAUŠPĖDAS. Taip.

A.AŽUBALIS. Nieko nesakė, nieko nekomentavo?

A.KAUŠPĖDAS. Nieko komentavo, aš neturėjau jokio noro su jais kalbėtis.

A.AŽUBALIS. 2 val. 55 min. salėje deputatai matuojasi dujokaukes. Pirmininkas kalbasi su Maskva. Žmonės nesiskirsto. Kaušpėdas skambina mamai ir sako, tik nesijaudink.

Jis kalba su Jelcinu. 3.00 val. kalba su Jelcinu ir prašo paskambinti Gorbačiovui, kalba V.Landsbergis. Landsbergis su liemene, visur išdėlioti, jo kabinete ir hole, priimamajame išdėliotos ampulės su nuskausminamaisiais, vienkartiniai švirkštai, bintai, langetės, guminiai diržai suveržti žaizdai, bandažai. Pereina milicininkai prie pagrindinio įėjimo, saugo atitvertą kiemą. Žmonių minios, minios, sunku pasakyti. Kreipiasi kažkas į minią iš Aukščiausiosios Tarybos. Plevėsuoja vėliavos Lenkijos, Vatikano, Lietuvos, Biržų ir kitų gyvenamųjų vietovių. Pirmininkas kalbasi su Romu Sakadolskiu 3 val. 5 min..

V.LANDSBERGIS. (kalbasi telefonu su “Amerikos balso” žurnalistu R.Sakadolskiu, esančiu Vašingtone) Kalbėjau su Jelcinu telefonu, padėkojau jam už Rusijos paramą, kuri pranoko vadinamųjų laisvų valstybių paramą. Nė viena Vakarų valstybė taip nepasisakė kaip Rusija, deja, per vėlai. Ir paprašiau Jelcino, kad jis paskambintų dabar pat Gorbačiovui. Žmonių aukų daugiau, daugiau aukų dar galima išvengti. Dabar yra žinoma mažiausiai penki nušauti žmonės. Jau devyni. Daugybė sužeistų. Vakarai galėjo sulaikyti žmogžudžio ranką,

A.BUTKEVIČIUS. Devyni.

V.LANDSBERGIS. (tęsia pokalbį telefonu)...bet nesulaikė. Jie liko stebėtojai. Romai, ar tu mane girdi? Aš galvoju, ar verta dar man kreiptis į Ameriką?

Žinai, kad aš irgi nežinau, kaip aš tai galėčiau pasakyti. Aš žinau, ką aš galėčiau pasakyti, bet tai nebūtų taktiška. Gal ir taip. O kas toje rezoliucijoje pasakyta, ten nepasakyta, jog mes esame valstybė, prieš kurią sovietai negali vykdyti tarptautinės agresijos, juk jie to neišdrįso pasakyti.

A.AŽUBALIS. Salėje tuo metu deputatai sėdasi ir skaičiuojasi … pirmininkas iš biuro skambina ir kalbasi su R.Sakadolskiu.

V.LANDSBERGIS. (ekspromtu diktuoja kreipimąsi R.Sakadolskiui) Gerai. Tu rašai viską, taip? Aš noriu kreiptis į dorus žmones šitame pasaulyje. Labai gali būti, kad po valandos, dviejų ar rytoj, labai gali būti, kad po valandos arba dviejų arba rytoj Lietuva jau neturės savo teisėtos valdžios, ją valdys išdavikai ir marionetės ir kruvinas kareivio batas prispaus vos išdygusią Lietuvos laisvės gėlę. Bet ji nemirs ta gėlė, ji atgims ir aš prašau jūsų, žmonės pasaulyje, kurie nepakankamai padarėte, kad jūsų Vyriausybės būtų sulaikiusios žmogžudžio ranką, jūs padėkite mūsų vaikams, jūs padėkite būsimai Lietuvai, ateities Lietuvai, nes tai yra žmonijos ateities, kokia bus ta žmonija, ar baili, susitaikanti su blogiu ir niekšybe, ar drąsi ir teisinga. Padėkite tiems, kurie norės tiems, kurie norės pakilti iš naujo ir jūs būsite kitokie.

... Kas turi žinių, lipkite į tribūną ir dalinkimės informacija.

V.LANDSBERGIS. Gerai, duok informaciją. Romai, eina kažkokia nauja informacija.

A.AŽUBALIS. Laurinkus pranešė per radiją, kad Ministrų Taryba šiuo metu laukia dujų atakos.

V.LANDSBERGIS. Čia buvo Laurinkaus balsas. Visiems užsidėti dujokaukes būtinai. Laurinkus pranešė, kad Vyriausybės rūmai laukia dujų atakos. Na, aš nežinau šito, tikriausiai…

A.AŽUBALIS. A.Butkevičius iš salės pasiūlė, kad moterys išeitų, o vyrai galbūt liktų.

V.LANDSBERGIS. (tęsia pokalbį telefonu) Galbūt tai liečia ir mus. Aš kreipiausi ir į prezidentą Bušą. Aš kreipiausi į jį prieš dvi dienas, žinoma, aš negavau linijos su juo, bet aš savo prašymą perdaviau ir buvo pažadėta jam perduoti. Prašymas buvo tas pats: sulaikyti žmogžudžio ranką. Buvo kreiptasi į M.Gorbačiovą keletą kartų. Gerai, Romai, kad girdi.

... Pirmininke, aš kalbėjau su S.Lozoraičiu (Lietuvos ambasadoriumi Vašingtone). Lozoraitis skambino į Amerikos Valstybės departamentą. Dabar Lionginas laukia prie ragelio, ką perduoti, nes su Lozoraičiu jie vėl susisieks?

V.LANDSBERGIS. Na, tai žinote informaciją.

… (Girdėti kaip tikslinami ligoninių, į kurias vežami žuvusieji, pavadinimai, renkami duomenys apie sužeistuosius) Šautinės žaizdos, sumušimai, traumos.

V.LANDSBERGIS. Girdėjau šiek tiek. Alio?

A.AŽUBALIS. Išsijungė. Ar niekas nepakėlė ragelio, nekilnoja? Išsijungė ryšys su R.Sakadolskiu.

A.AŽUBALIS. 3val. 14 min. ryšys… Vėl atsirado. Vėl. Tuose kabinetuose, kurių langai išeina į gatvę, užgesintos šviesos. Infobiuras dirba tamsoje. Šviečia tik kompiuterių ekranai. Girdisi kanonada.

NORVEGIJOS KORESPONDENTAS. (kalba rusiškai)

засорение МИД’а и сказал, что я здесь главный, меня зовут Ганс … начальник Норвежского телевидения в Москве и попытался вот объяснить этому офицеру, что вот мы заинтересованная пресса и снимает что происходит и они просто отобрали у нас камеру, разбили в машине отобрали сумку и когда я не хотел отдавать удостоверение потому что вот это моя гарантия жизни и вот офицер отвел нас в сторону и сказал что вот Вы не видите чем мы Вам угрожаем, но я же не слепой и два калашникова они убедили меня.

A.AŽUBALIS. Tai atsitiko prieš valandą. Dabar yra 3 val. 20 minučių. Jis pasakė dabar, kad mes kvailiai, norvegai atidavė Nobelio premiją M.Gorbačiovui. Kalbėjo Norvegijos korespondentas.

NORVEGIJOS KORESPONDENTAS. (kalba rusiškai)

… Понимаете, я 10 раз  интервьюировал Горбачева. Я знаю Рыжкова хорошо. Вчера я поговорил с Прунскене, я поговорил …..

…Слушай, это же фашизм. Не лезь сюда.

A.BUTKEVIČIUS. Noriu iš karto pasakyti, jeigu čia į žmones rūmuose pradės šaudyti, mano vyrai lauke atidengs ugnį į kareivius. Ačiū.

A.AŽUBALIS. Šarūnai, įjunk šitą ir tegul paskelbia. Į tribūną tenai yra išėjimas?

… Aš atėjau nuo radijo. Atrodo, išlaužė duris dabar.… Mažiausiai du yra nukauti, žurnalistų apie rūmus dar yra žmonių, bet šaudo.

A.AŽUBALIS. … Pas Kaušpėdą išlaužė duris, išvedė…… Iš viso su bokštu kiek dabar turim?

... Ir su ta moterim?

… Aš nežinau.

… Tai Kaušpėdas dar galėjo šnekėti telefonu prieš išlaužiant?

A.AŽUBALIS. … Matyt, jis šnekėjo. Išvedė per kitą pusę.

… Tai ką, kameros rodė?

… Audriau, kaip tu sakai, eiti kur saugiau?

Kunigas Grigas Aukščiausiosios Tarybos aikštėje meldžiasi su žmonėmis, girdėti jo balsas

V.LANDSBERGIS. Mano pareiškimas, nes didžiulė dalis čia esančių žmonių, nepriklausomos Lietuvos karių yra…

… Į norvegą įstatė automatą, sustabdė, atėmė kamerą, pažymėjimą. Sako, vyrai, aš 23 metus dirbu, sako, aš tokio dalyko nemačiau. Keikiasi paskutiniais žodžiais. Ir akreditacijos pažymėjimą atėmė, jis dabar be dokumentų. Ten smegenys absoliučiai neveikia, ničnieko neveikia. Bet svarbiausia dar čia naktinės tos naujienos. Sustabdė Rafiką tą, parodė, kuris pasakė, kad ten provokacija, kad… 

A.AŽUBALIS. Kalba iš deputatų salės, deputatų yra daug.

…Kiek deputatų yra susirinkę neskaičiavote? Maždaug.

A.AŽUBALIS. … Apie 60. …Apie 60 deputatų yra. Vilnius kreipiasi į deputatus ir kartu transliuojama į aikštę. Sužeistų yra apie 70 žmonių. ...7 aukos, duomenys preliminarūs, 70 sužeistų. ...V.Linkevičius 3 valandos 40 minučių sukruvintas. Tai kas buvo, sakyk, Vytai.

Vytautas LINKEVIČIUS. Kai aš sužinojau, kad radijo ir televizijos pastatą kažkas okupuoja, žinoma, man sunku kalbėti, lūpa sutinusi, bet vis dėlto aš atvažiavau atsikėlęs iš lovos ir tada parengiau reportažą, Audriau, pats žinai, kad mūsų duona rengti reportažus iš tokių įvykių. Štai man labai patiko vienas praporščikas, kuris pasakė man į ausį, tiesiog pridėjęs kaklą prie kaklo pasakė: (Vertimas iš rusų kalbos) Klausyk, tai fašizmas, nelįsk ten, tu matai, kokie jie žvėrys, bet jis pasakė. Aš pamanęs, jog tai tiktai blokada išviršine puse, aš iš pokalbių iš žmonių su kareiviais, kurie, žinoma, nieko nešnekėjo, peršokau per tvorą paprasčiausiai į savo mylimą, mėgstamą pastatą, įlindau, kur jau 15 metų vaikštau. Staiga mane čiupo už skverno, nutempė, pasodino ant žemės, liepė iškelti rankas atsisukti į sieną ir mane spardė, spardė ir spardė kiek kas galėjo. Ir kiekvienas praeidamas sakydavo: ot fašiste, ot tau bus.

… Ir paleido seriją į šitą žmogų. Žmogus visas kruvinas pargriuvo ir priėję milicininkai paėmė tą žmogų, nutempė jį, nutempė, kadangi aš nežinau gyvas ar negyvas. Žmonės visi padėjo. Čia vienas faktas. Reiškia, aš nežinau ar iš Švedijos , ar Danijos žurnalisto atėmė kamerą…

A.AŽUBALIS. … Norvegijos.

(Tuo pačiu metu girdisi vertimas į rusų kalbą)

… (tęsia) atėmė iš jo kamerą, sudaužė, jį irgi sumušė, žiauriai kruvinas. Jie iššaudė visas mašinas, kurios buvo prie televizijos, visos iššaudytos, visi langai iššaudyti ir trasuojančiomis kulkomis šaudo į namus aplinkui. Visur langai išdaužyti, daugelis langų yra išdaužyti. Toliau. Visą laiką jie prieš man išvažiuojant, nes aš bijojau, kad jie ruošiasi pulti, nes labai daug pribėgo iš televizijos, kadangi užėmė, jie sustojo į eilę ir turbūt ruošiasi visus žmones pulti, kad bėgtų nuo televizijos, nes jiems nepatinka, kad ten daug žurnalistų fotografuoja. Žmonės šaukia, skanduoja: fašistai! Bet iš ruporo, kuris yra ant tanketės pastatytas, ideologinio skyriaus vedėjas, nežinau, kas, TSKP, Jarmalavičius kiekvieną (įrašas ten matyt) kad bratje i siostra, my nechotim krovoprolitija, my deti naroda, my nechatim bogatych, my neimejem mylo, deneg….

Aukščiausiosios Tarybos posėdžių salėje skaito Jonas Tamulis?????… Valatka, Brazauskas, Taurantas, Čepaitis,  Jarašiūnas, Vaitiekūnas, Beinortas, Andriukaitis, Pečeliūnas, Klumbys, Vagnorius, Gentvilas,  Žalys, Rasimavičius,  Jarmolenka, Šerkšnys, Grakauskas, Treinys, Šadreika, Petrovas, Pavilonis, Oželytė, Andrikienė, Žiemelis, Nedzinskienė, Ramonas, Katkus, Beriozovas, Terleckas, Razma, Puplauskas, Stakvilevičius, Morkūnas, Andriukaitienė, Januška, Šepetys, Sėjūnas, Astrauskas, Jurgelis, Gajauskas, Valionytė, Gudaitis, Juršėnas, Iešmantas, Šaltenis, Ambrazevičius, Kačinskas, Jonas Šimėnas, Tamulis, Kolesnikovas, Lapinskas, Uoka, Grinius, Leščinskas, Inta, Endriukaitis, Kumža, Poškus, Tupikas, Saja, Minkevičius, Butkevičius, Vaišvila, Paleckis. Viso 68. Rastauskienės ir Rudžio trūksta. Vadinasi 70. Palaukite. Minutę. R.Rastauskienė, Nijolė Ambrazaitytė nerašyta, taip? Palaukite.

… Aš kalbėjau su radijo inžinieriais, kurie išėjo iš televizijos, žinau…

... (Kalba rusiškai)

A.AŽUBALIS. Minia vis didėja ir didėja, jie atėjo iš televizijos, iš bokšto. Olekas pranešė, kad yra ir 8 žuvęs. 4 val. be 5 minučių nakties, jau rytas. Žuvusieji… vieni vyrai žuvusieji sužeisti lazdomis į galvą ir mirę.

…Jauni vyrai žuvę.

V.LANDSBERGIS. (kalba telefonu su Aukščiausiosios Tarybos deputatu Česlovu Okinčicu, esančiu Varšuvoje) Na, ką gi, Česlovai, aš kalbėjau su kuo galėjau, su visokiais amerikonais ambasadoriais, sutrukdžiau jiems miegą. Ką? Nu, kad žinai, beviltiška.

...Prie Aukščiausiosios Tarybos girdisi žmonių skandavimas: Lietuva, Lietuva...

V.LANDSBERGIS. Taip, aišku. Mėginkite padaryti taip, kaip tada buvo padaryta. Lietuvos diplomatija, tuo labiau jeigu užsienio reikalų ministras yra, gal kartais atsiras ir pirmininko pavaduotojas, aš nežinau, kur jis šiuo metu yra. Tai jūs turite sudaryti Vyriausybę išeivijoje vienintelę teisėtą ir vienintelę, kuri gali kalbėti už Lietuvą. Tai turbūt tiek, Česlovai. Paskambink Jonui Pauliui antrajam su apgailestavimu, kad neteko pasimatyti. Na, gal dar teks, aš manau. Nu, ką gali žinoti kas kaip yra reikalingas. Nu žinai, net ta didžioji niekšybė dingsta, o kada tai nežinau, gal jau greitai. Na, taip, tai mes tą ir matome. Darosi tas pats kas Tbilisyje, Baku tas pats. Kalbėjau aš su B.Jelcinu, prašiau, kad jis skambintų M.Gorbačiovui tuoj pat naktį. Jis sakė mėgins. Aš manau, kad turi turbūt ryšius įvairios vyriausybės ir galėtų pasakyti ką nors maksimalaus kaip jos elgtųsi sovietų atžvilgiu, jeigu sovietai nesulaikys žudynių, bet jos tikriausia to nepasakys. O paskui pusryčiauti. Taip. Nu ačiū labai, jūs labai mielas. Klausyk, ar “Politika” išspausdino mano atsakymą į Valdo melagystes ar ne? Pasidomėk, nes vis dėlto aš jiems siunčiau atsakymą, būtų garbinga išspausdinti. Kažkas vežė per sieną.

A.KATKEVIČIUS. Lomžos vyskupo padėjėjas vežė per sieną.

V.LANDSBERGIS. Lomžos vyskupo padėjėjas vežė. Nu gerai, Česlovai, aš gal linijos nepaleidžiu, bet einu į savo kambarį.

A.AŽUBALIS. Čia kalbėta su Okinčicu Varšuvoje. 4 val. 2 minutės. Užėmė Kaune radijo ir stotis, Kauno televizija ir radijo stotis užimta. 4 val. 2 min. baigė darbą. Kitoje pusėje Neries su optiniais  taikikliais vaikšto žmonės. 4 val. 5 minutės. Užgeso šviesos, salėje deputatai sėdi su dujokaukėmis. Kiek jų dabar yra?

… Mes galime taip padaryti, ... pasirodė žmonės, puolė, … O į visus kitus šarvuotos mašinos ratu nuo bokšto šaudė, kitiems kariškiams …TV bokštą… apibendrinant ...

 

A.BUTKEVIČIUS.…Pirma...Antra, Ministras Misiukonis sėdi savo poste ir dirba... Trečia, galima kalbėti apie karinį pučą.... Čia Pabaltijyje, čia Lietuvoje galima daryti ką nori... Mano asmeninė nuomonė ir tai visiškai nepaneigia centro galutinės atsakomybės už veiksmus...

 

... Naujausia informacija apie žuvusius ir sužeistuosius, už ją atsako ministras Olekas. Pusė penkių, 4 val. 30 min. žuvusių buvo 11, sužeistų apie 100, tiek informacijos

 

V.LANDSBERGIS. Estijos Ministras Pirmininkas Riuitelis pasiuntė protesto notą dėl kariuomenės veiksmų Lietuvoje. Aš galvoju, kad mes irgi turėtume... padaryti kai ką gal daugiau ..tam tikrą diplomatinį demaršą kaip valstybė užpuoliko valstybės atžvilgiu, kad galėtume vienu nutarimu ar kokiu kitu reikiamu aktu suteikti ligšiolinei atstovybei Maskvoje pasiuntinybės rangą... Beje kur šiuo metu yra A.Šimėnas, kurį vos prieš porą dienų paskyrėme ir patvirtinome Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku? Labai gali būti, kad jis yra pagrobtas. Šiaip ar taip jo buvimo vieta nežinoma, taip pat kaip ir jo šeimos.

V.LANDSBERGIS. Kadangi Vyriausybė negalėjo likti be vadovo, mes turėjome specialiu nutarimu atšaukti Albertą Šimėną, atleisti jį iš Ministro Pirmininko pareigų, po to Aukščiausioji Taryba paskyrė ir patvirtino naują Lietuvos Ministrą Pirmininką Gediminą Vagnorių. Visi ministrai, kurie buvo patvirtinti sausio 11 dieną, patvirtinti pakartotinai. Ir ministrai, kurie iki šiol ėjo savo pareigas, nebūdami patvirtinti, ir toliau pagal įstatymą eina savo pareigas. Ir visiems pavesta eiti savo pareigas. Vienu Ministro Pirmininko pavaduotoju arba vicepremjeru paskirtas ir patvirtintas Zigmas Vaišvila.

Gediminas VAGNORIUS. (Aukščiausiosios Tarybos deputatas, tik ką išrinktas Ministras Pirmininkas). Brangūs Lietuvos Respublikos piliečiai, noriu padėkoti, kad jūs šią sunkią valandą kartu su mumis. Mes pasistengsime dirbti kiek nuo mūsų priklauso ir padaryti viską, kad viltis Lietuvos Respublikoje būtų atstatyta. Įvykiai klostėsi labai greitai ir nei vienas iš mūsų čia prieš valandą, kad bus tokia kulminacija. Netikėjau aš, kad teks eiti šias pareigas, tačiau, šiuo atveju, pasirinkimo nebuvo. Ir aš sutikau eiti šias pareigas tol, kol gerbiamasis Albertas Šimėnas atsiras ir kai galės pradėti eiti savo pareigas. Dar kartą dėkoju visiems ir prašau kiek įmanoma laikytis rimties, susitelkimo, kiek įmanoma nepasiduoti galimoms provokacijoms, kurių šiuo laiku tikrai gali būti. Ačiū jums. Vyriausybė eina savo pareigas, šalia naujai paskirtų ministrų dirba ir vykdo savo pareigas kiti ministrai, dirba ministerijos...valdžia yra šalyje...

… informacija apie mūsų Albertą Šimėną, aš labai norėčiau, kad pasidalytų šia informacija su mumis.

Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS. (Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas). Ar Valstybės departamentui bandyti persiųsti per Lozoraitį? Mūsų tą nutarimą?

V.LANDSBERGIS. Kol kas dar ryšys yra, dabar… Gerai. Dabar reikia padaryti…

A.BUTKEVIČIUS. Mes nebaigėme antros dalies.

Č.V.STANKEVIČIUS. Prezidiumo priėmimo procedūrą.

A.BUTKEVIČIUS. Ar nereikia, atsiprašau, man atrodo, kad mes ne visai tvarkingai darome.

V.LANDSBERGIS. Ar čia yra Prezidiumo nariai? Reikia pabalsuoti dėl šito nutarimo? Kas protokoluojate? A.Sabutis yra? Gerai, kas už šį nutarimą?

Aloyzas SAKALAS. (Aukščiausiosios Tarybos deputatas). A.Sabutis skaičiuoja. Kas už šį nutarimą reikia skaičiuoti.

Liudvikas SABUTIS. (Aukščiausiosios Tarybos deputatas). 8.

A.SAKALAS. 8. Trijų nėra. Ko nėra? Kuzmicko, Bičkausko. G.Vagnorius buvo. Jis yra.

A.BUTKEVIČIUS.  9, gerai

V.LANDSBERGIS. Reikia, kad jis balsuotų ir būtų užprotokoluota. Kas balsavo už šį nutarimą? Čia jau mes įpareigojame…

A.SAKALAS. Dalyvavo, atėjo tiek ir tiek, balsavo vienbalsiai.

V.LANDSBERGIS. Paklauskit Vagnoriaus.Balsuoji? Dalyvavo 9, visi 9 balsavo už. Gerai. Truputį apsvarstykite arba tą… informaciją apie psichologinę gynybą, arba šitą įstatymą dėl nepaprastosios padėties.

M.LAURINKUS. (Aukščiausiosios Tarybos deputatas). Čia reikia įrašyti…

V.LANDSBERGIS. Apsvarstykite, aš truputį einu.

A.BUTKEVIČIUS. Gal jūs, Česlovai, imtumėtės pirmininkauti?

Č.V.STANKEVIČIUS. Na, gerai, prašom supažindinti su įstatymo projektu, kadangi jis nagrinėtas.

G.VAGNORIUS. Ar mes tas grupes baigėme sudaryti?

A.BUTKEVIČIUS. Nebaigėm.

G.VAGNORIUS. Tai užbaikime tą pradėtą darbą.

Č.V.STANKEVIČIUS. Aš noriu, kad supažindintų su įstatymo projektu ir mes pasikeistume nuomonėmis ar jį teikti priėmimui. Ar galima, ar reikia.

A.BUTKEVIČIUS. Aš tikiuosi, leisite paklausti. Gal mes sudarome tą gynybos štabą ar kaip ten mes pavadinsime šią struktūrą?

Č.V.STANKEVIČIUS. Gerai. Renkasi deputatai. Jeigu mes svarstysime, vadinasi jeigu mes svarstysime, reikštų teikti… Čia neilgas įstatymas. Ilgas įstatymas.

G.VAGNORIUS. Ilgas įstatymas. Gal pirma sudarykite grupes? Paskui...

Č.V.STANKEVIČIUS. Ar yra projektas parengtas?

A.BUTKEVIČIUS. Taip.

Č.V.STANKEVIČIUS. Prašom supažindinti.

G.VAGNORIUS. Vadovybė jau atrodo suformuota. Landsbergis, Šimėnas, Misiukonis, Butkevičius, Vaišvila, ... Abišala…

Č.V.STANKEVIČIUS. Čia jūs ruošiate nutarimą Prezidiumo, taip? Atskiras nutarimas… ten yra pats sprendimas sudaryti, o čia darom atskirą nutarimą. Taip, gerai. Dėl tos vadovybės sudėties. Ar visi tie išvardyti sutinka?

A.SAKALAS. Klausti reikia visų.

A.BUTKEVIČIUS. Misiukonio neatsiklausėm

Č.V.STANKEVIČIUS. Reikia paklausti… Neklausiant galima įtraukti?

A.BUTKEVIČIUS. Šimėno neatsiklausė…

A.SAKALAS. Šimėnas pagal pareigas…

Č.V.STANKEVIČIUS. Gerai. Tada būkit malonus, paklauskit. Tai pirmas straipsnis, taip?

A.BUTKEVIČIUS. Taip.

Č.V.STANKEVIČIUS. Dar yra daugiau?

G.VAGNORIUS. Čia ta didžioji pati...

A.BUTKEVIČIUS. Galva…

Č.V.STANKEVIČIUS. Aš atsiprašau. Ar netiktų jums taip, kad į antrąjį to nutarimo punktą parašyti, kur… visa tai jau daro… gali sudaryti grupes… pavesti sudaryti grupes ir t.t.

... Ne, ne, čia…

Č.V.STANKEVIČIUS. Ne, bet nutarimas, kad būtų tuoj pat duodamas spausdinti. Tai šis 1 punktas, sudaryti tą vadovybę. O antras… irgi…

V.LANDSBERGIS. Irgi yra idėja, kurią galima svarstyti net ir šiandien…

Č.V.STANKEVIČIUS. Reiškia, pavesti vadovybei… nieko daugiau… tai nereikia daugiau nieko išvis.

G.VAGNORIUS. Mes sudarome šalia to pogrupius

Č.V.STANKEVIČIUS. Reikia, kad būtų Prezidiumo dokumentas. Ir tas yra pirmiausia. Pirma būtų spausdinamas, rašomas, priimamas

G.VAGNORIUS. Pirmas punktas. Sudaryti Gynybos vadovybę.

Antras punktas. Sudaryti šias...

A.BUTKEVIČIUS.  Pavesti jai organizuoti…

Č.V.STANKEVIČIUS. Aš nenoriu daugiau sudarinėti Prezidiumui… tegul vadovybė sudaro grupes.

A.BUTKEVIČIUS. Gynybos užtikrinimui reikalingas struktūras.

Č.V.STANKEVIČIUS. Pavesti tai grupei. Tegul ji daro, ką reikia jai. Nereiks Prezidiumo šaukti.

A.BUTKEVIČIUS. Pavesti jai organizuoti ir koordinuoti gynybos užtikrinimui reikalingas struktūras.

G.VAGNORIUS. Pavesti tokiai ir tokiai grupei sudaryti Lietuvos Respublikos gynybos koordinavimo grupes.

A.SAKALAS. Tada reikia išvardyti tas tris grupes.

Č.V.STANKEVIČIUS. Ar jūs išvardinsite grupes?

A.SAKALAS. Ne, žmones, bet grupes…

Č.V.STANKEVIČIUS. Suprantu. Bet ar vardinti reikia grupes, ar palikti jų nuožiūrai, kokių jų reikia. Reikalingas grupes… Duokit man  nutarimo tekstą…

A.SAKALAS. Reikia peržiūrėti arba bent pasiskirstyti, kas už ką atsakingas…

Č.V.STANKEVIČIUS. Prašom parašyti nutarimo tekstą ir atiduoti spausdinti.

G.VAGNORIUS. Ponas Abišala.

Č.V.STANKEVIČIUS. Prašau dėmesio. Kiek čia yra Prezidiumo narių prie stalo? Du, trys, keturi, penki, šeši, septyni. Kur kiti? A.Sakalas aštuntas. Tai čia visi yra.

A.SAKALAS. Pirmininkas išėjęs.

Č.V.STANKEVIČIUS. Dėmesio! Aš noriu atlikti balsavimo procedūrą. Pagal juodraštį… Dar kartą pakartojame nutarimo projekto straipsnius. Pirmasis – sudaryti… Prašom, kaip jūs formuojate...Sudaryti Lietuvos Respublikos gynybos… tokios sudėties Lietuvos Respublikos gynybos vadovybę. Išvardintus asmenis girdėjote, taip? Ar reikia pakartoti? Dar kartą perskaitykite.

Aleksandras Algirdas ABIŠALA (Aukščiausiosios Tarybos deputatas). Palaukit truputėlį, su Misiukoniu kalba.

Č.V.STANKEVIČIUS. Tiesa, su Misiukoniu kalba, mes negalim dabar. Antras punktas, pavesti gynybos vadovybei sudaryti reikalingas koordinavimo grupes. Ar protokoluojantis užrašė, ką aš pasakiau? (Balsai salėje)

A. BUTKEVIČIUS. Zabarauskas siūlo šią poziciją.

G.VAGNORIUS. Jis nėra net Ministro Pirmininko pavaduotojas.

Č.V.STANKEVIČIUS. Prezidiumo nariai pavargę, bet vis tiek siūlau priimti balsuojant, atliekant procedūrą, kas už tai, kad priimtume šį nutarimą? Ar pagal straipsnius reikia balsuoti? Nereikia. Tai už visą nutarimą. Kas už tai? Taip, mes pasakėm, kad reikalingas grupes sudaryti. Aš nematau gerai, ar visi balsavo.

A.SAKALAS. Visi, visi balsavo.

Č.V.STANKEVIČIUS. Pirmininkas, savaime aišku, kad balsavo. Jis jau buvo pareiškęs. Tai vėlgi vienbalsiai yra priimta. Šis nutarimas priimtas.

G.VAGNORIUS. Dabar už tą vadovybę sudarykime pogrupius. Pasiūlykim… Ir einam miegoti.

Č.V.STANKEVIČIUS. Taip.

A.BUTKEVIČIUS. Reikia dar padaryti informaciją Respublikos žmonėms.

... Bet su kuo?

Č.V.STANKEVIČIUS. Prašau? Telefonu? Klausykite,ar šio nutarimo tekstą kam nors atidavėte? ....Ar šio nutarimo tekstą kam nors atidavėte, ar ne?

.... Užprotokolavom, bet dabar klausykit, ką jūs norit vėl….

Č.V.STANKEVIČIUS. Duodate atspausdinti, taip?

Mečys LAURINKUS (Aukščiausiosios Tarybos deputatas). Einam nakties įvykių sudaryti bendrą...

...

M.LAURINKUS. Švažas yra įpareigotas sudaryti suvestinę. Dailininkas...Ji jam paskambins ir jis tuoj pat turi atnešti…

Č.V.STANKEVIČIUS. Atsiprašau, Pirmininkas čia siūlė pareikšti nuomonę dėl tokio laiško, pasiūlymo prieš jums dirbant toje grupėje. Siūlo priimti sesijoje… Čia sesiją parašė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui žmogus iš Vilniaus. Siūlo priimti sesijoje nutarimą apie paskolos įvedimą Lietuvos gyventojams laisvu noru šiuo sunku mūsų valstybei metu. Lietuvos gyventojams, kuriems brangi Lietuvos Respublikos Nepriklausomybė, supras ir padės Lietuvos Respublikai šią sunkią politinę ir finansinę valandą. Laisvė brangesnė už bet kokius turtus. Aš asmeniškai paskolai skiriu 5 tūkst. litų. Tai prašo pagarsinti. Čia yra šių dienų klausimas ar mes… po krizės karinės turbūt. Tiesa? Nepavyks…

G.VAGNORIUS. Gal pasiūlykit tas grupes vadovybei…

A.BUTKEVIČIUS.  Turi būti apimti keli dalykai: politinė gynyba…

Č.V.STANKEVIČIUS. Klausykite, paimkit popieriaus lapą ir nieko man nekalbėkit, kurie kompetentingi, tą sudarykite… ar dar čia turim bendrai tartis? Jūs jau turbūt aptarę?

A.BUTKEVIČIUS. Taip, principe yra derinta…

Č.V.STANKEVIČIUS. Gerai, tada tiktai reikia įrašyti žmones. Tai Prezidiumo posėdis baigtas. Įstatymų Prezidiumas nepriiminėja. Galima paklausti…

G.VAGNORIUS. Tai šituos pogrupius užfiksavote jūs kur nors?

Č.V.STANKEVIČIUS. Čia šioje grupėje …Aš nežinau...

...Ūkinė veikla vyksta Vyriausybėje...

A.BUTKEVIČIUS. Atsakingo reikia žmogaus už tą ūkinę veiklą šioje grupėje...Šimėnas- žmogus, turintis ekonomisto išsilavinimą, tėra analitikas. Reikia žmogaus, kuris jaustų nervais, kas yra Respublikos ūkis, kuris jaustų, kas yra svertai, kokiais būdais tai yra valdoma...

Č.V.STANKEVIČIUS. Tai dabar kaip, ką deputatai veikia?

...Miega visi paryčiais dabar...

A.BUTKEVIČIUS. Deputatai turėtų valandą laiko.

A.SAKALAS. Gerai… ten kokiai grupei …

....

G.VAGNORIUS. Mes bendro Vyriausybės nutarimo.

Č.V.STANKEVIČIUS. Na, taip, bet Vyriausybei reikia duoti tekstą.

A.BUTKEVIČIUS. Mums reikia padaryti pranešimą Respublikos žmonėms.

Č.V.STANKEVIČIUS. Taip, man reikia teksto, laukiu kol atspausdins.

A.BUTKEVIČIUS. Iš esmės reikėtų informuoti apie …

Č.V.STANKEVIČIUS. Na, taip, bet reikia priimti. Kadangi su Vyriausybe, tai reikia, kad Vyriausybė priimtų…

A.BUTKEVIČIUS. Pone Ozolai, ar yra susirinkusi Vyriausybė…

R.OZOLAS (Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Ministro Pirmininko pavaduotojas). Taip, mes nuo šešių val.

A.BUTKEVIČIUS. Mes jau galime supažindinti su pirmo nutarimo tekstu?

Č.V.STANKEVIČIUS. Kaip perduoti?

A.BUTKEVIČIUS. Telefonu. Dar  neatspausdintas.

… Kas.

A.BUTKEVIČIUS. Telefonu, man atrodo…

A.BUTKEVIČIUS. Telefonu supažindinkime ir viskas.

Č.V.STANKEVIČIUS. Vienuolika kartų skaitysime telefonu, kurjerį reikia pasiųsti.

M.LAURINKUS. O kokią poziciją dėstys posėdyje Federacinėje Taryboje. Nes reikia supažindinti su mūsų pozicija Federacinėje Taryboje. Kažkas gi pasisakys ten…

Č.V.STANKEVIČIUS. Bičkauskui reikia išsiųsti faksą

A.BUTKEVIČIUS. Ar Bičkausko išsakyta dabar pozicija Federacinėje Taryboje?

...Stebėtojas...

M.LAURINKUS. Bet vis tiek jis perduos…

Kazimieras MOTIEKA (Aukščiausiosios Tarybos deputatas). O kaip jam pranešti, kada jis jau ten?

M.LAURINKUS. Perduos, perduos...

K.MOTIEKA. Tą mūsų nutarimą tiesiog specialiai nusiųsti tai Tarybai…

M.LAURINKUS. Tai Tarybai gal, ko gero. Labai paprastai.

K.MOTIEKA. Siunčiam ir pranešam specialiai.

...

K.MOTIEKA. Gerai, Tarybai, bet ne …

Č.V.STANKEVIČIUS. Tai kaip perduoti gali?

K.MOTIEKA. Telegrama.

Č.V.STANKEVIČIUS. Ta telegrama per pusę dienos. Reikia iš centrinio pašto kažkur  tai siųsti.

K.MOTIEKA. Vilkins dar ją. O faksu negalima …Numerio neturime?

Č.V.STANKEVIČIUS. Faksuoti galima, jeigu jie turi faksą

Č.V.STANKEVIČIUS. Ten turime Aukščiausiosios Tarybos, bet šitos struktūros tai tikrai neturime.

… Prašom.

K.MOTIEKA. Vienas dalykas, kitas klausimas kaip tokiu atveju… Parlamentarų negalima…

…

…Arba ultimatumą duos, arba...

M.LAURINKUS. Žinoma, jeigu … dėl … tai žinoma…

…

…Skambino dabar iš geležinkelio prašė informuoti atvažiavo… iš Rygos, jis čia organizuoja visą tą streiką… ir jų reikalavimas …viskas stovi... iki pilnos pergalės

K.MOTIEKA. Bet ar dabar nereikia … čia tą visą spaudimą … dokumentus, geležinkelis ne mūsų...aeroflotas ne mūsų, kariuomenė ne mūsų…

(… Tarsi važiuoja tankai.)

…Ar yra…

M.LAURINKUS. Kažkaip … bus neįmanoma.


Naujausi pakeitimai - 2006-01-12


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4092&p_d=49794&p_k=1