Varpas 

"Varpas" website 2005-04-05

„Varpas“ Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos periodinis (mėnesinis) leidinys, leidžiamas nuo 1996 m. vasario mėn. rėmėjų lėšomis. Platinamas šalyje ir už jos ribų.

Anksčiau „Varpą“ leido politiniai kaliniai sovietinėse koncentracijos stovyklose: 1955 metais – Vorkutoje ir 1957 metais – Intoje, nuo 1975 iki 1989 metų – pogrindyje okupuotoje Lietuvoje.

Leidinio tikslas – Tėvynės nepriklausomybės, žmogaus laisvių ir teisių gynimas, tautinio bei pilietinio sąmoningumo ugdymas, tautiečių ir piliečių santarvės ir vienybės skatinimas.

„Varpui“, kaip ir kitiems politinių bei visuomeninių organizacijų leidiniams, interneto svetainė reikalinga platesniam bendravimui tarp Sąjungos narių ir su visuomene, reikalinga visiems, kas domisi tautos tragiška praeitimi.

Svetainė atspindės ne tik „Varpo“ medžiagą, bet palies svarbiausias Lietuvos problemas, LLKS veiklą, susitikimus, skelbs numatomus darbus Tėvynės labui.

Svetainės medžiaga bus pateikiama trimis kalbomis – lietuvių, rusų ir anglų.

Kodėl – rusų?

Daugelis įvairių tautybių politinių kalinių, kovojusių su blogio imperija, domisi anų metų įvykiais, bendražygių likimais, moka rusų kalbą. Žinių rusų kalba prašo Rusijos „“Memorialo“ ir kitos giminingos demokratinės visuomeninės organizacijos.

Kodėl – anglų?

Ši kalba dabar pasaulyje jau pripažinta tarptautine, jos pagalba pasaulis gali susipažinti su  komunistų padarytomis piktadarybėmis, kurių jis nežino. Mes privalome pasiekti, kad apie jas sužinotų visi.

Svarbiausios „Varpo“ temos:

-                        partizaninė kova pasibaigus II pasauliniam karui;

-                        politinių kalinių, disidentų pasiaukojanti kova už Lietuvos nepriklausomybę ir žmogaus teises. Jų kova koncentracijos stovyklose ir tragedijos KGB rūsiuose bei tremtyje;

-                        išlikusių gyvųjų prisiminimai;

-                        šviesiausių Lietuvos žmonių kovotojų už tautos laisvę veikla ir likimai;

-                        lietuvių tautos kova už laisvę carizmo ir ypač bolševizmo metais;

-                        ryšiai su užsienio lietuvių bendruomenėmis bei demokratais vienminčiais;

-                        kovų už nepriklausomybę keliai ir klystkeliai;

-                        politkalinių bei tremtinių literatūriniai bandymai;

-                        skaitytojų telkimas politinio ir socialinio gyvenimo negerovėms šalinti;

-                        įvairių renginių, suvažiavimų, susirinkimų aprašymai, foto klipai.

Temų ratas ateityje turėtų plėstis.

 

Maloniai kviečiame į „Varpo“ svetainę.

 

                                    Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3564&p_k=1