PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDO


  
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES XV SEIMO

 REZOLIUCIJA

DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDO

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Seimas

nusprendęs, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenės išgyvenimui reikia efektyvesnių lėšų telkimo priemonių ir metodų;

įpareigoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą

a.  pasinaudoti atkurtu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondu ir organizuoti lėšų telkimą kiekvienoje PLB Krašto Bendruomenėje, kad  paremti PLB valdybos, PLB atstovybės ir „Pasaulio Lietuvio“ veiklą;

b. užtikrinti, kad PLB Fondas liktų PLB valdybos rankose galiojančiais naudojimo principais.   

ragina PLB valdybą pasinaudoti Lietuvių fondo ar kitų fondų paslaugomis.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

 

 

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159731&p_k=1