PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS


 

 

 PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV SEIMO

REZOLIUCIJA

DĖL VASARIO 16-osios GIMNAZIJOS

2015-07-17

Vilnius

 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

teigia, kad 2015 metais šešiasdešimt penktuosius metus gyvuojanti Vasario 16-osios gimnazija buvo ir yra gyvas tiltas tarp Lietuvos ir Vakarų pasaulio,  reprezentuodama mūsų Tėvynę Gimnazija atveria mokiniams unikalią galimybę išlaikyti ir puoselėti gimtąją kalbą, ugdyti tautinę savimonę, formuoti ir išlaikyti savo tapatybę bei krikščioniškąsias vertybes, neblėstančio mokinių ir mokytojų entuziazmo dėka Gimnazija garsina ir populiarina Lietuvos vardą Vokietijoje ir visame pasaulyje;

dėkoja viso pasaulio lietuviams ir užsienio lietuvių organizacijoms, kurios savo aukomis ir darbu daugiau nei šešiasdešimt metų prisidėjo prie Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymo ir gyvavimo;

dėkoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei už jos rūpinimąsi ir teikiamą paramą Vasario 16-osios gimnazijai;

dėkoja Mainco vyskupijai, Hesseno žemės vyriausybei, Bergštrasės apskričiai ir Lampertheimo miestui už visokeriopą paramą Gimnazijai;

kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Hesseno žemės Vyriausybę, Mainco vyskupiją, Bergštrasės apskrities ir Lampertheimo miesto valdžią ir prašo toliau teikti Vasario 16-osios gimnazijai labai reikalingą paramą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159730&p_k=1