PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS


 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV SEIMO

REZOLIUCIJA

DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas

atkreipdamas dėmesį, kad Konstitucinis teismas tris kartus – 2003, 2006 ir 2013 m. išaiškino, kad norint Lietuvoje įteisinti dvigubą pilietybę kitokiais negu „ypač retais, išimtinais“ atvejais, būtina keisti Konstitucijos 12 straipsnį;

pripažindamas, kad galutinį ir neskundžiamą sprendimą dėl įstatymų atitikimo Konstitucijai priima Konstitucinis teismas, ir net nesutinkant su jo pozicija, jo sprendimais vadovautis privaloma;

pabrėždamas, kad Referendumo įstatymo nuostata, pagal kurią referendume dėl Konstitucijos 12 straipsnio keitimo referendumo nuostatai pritarti turėtų daugiau nei pusė visų balso teisę turinčių ir į rinkėjų sąrašus įtrauktų rinkėjų, yra pernelyg griežta ir stipriai sumažina galimybę surinkti reikalingą balsų kiekį;

atkreipdamas dėmesį, kad galimybė balsuoti internetu užsienio lietuviams sudarytų palankias sąlygas dalyvauti balsavime dėl referendumo ir padidintų jo sėkmės tikimybę;

suprasdamas visų pagrindinių Lietuvos partijų paramos referendumui svarbą;

pripažindamas, kad dėl aukštų dalyvavimo reikalavimų ir laiko trūkumo įgyvendinti plataus masto informacinę kampaniją, egzistuoja maža tikimybė, jog referendumas įvyktų, jei būtų organizuojamas kartu su 2016 m. Seimo rinkimais:

skatina visas pagrindines Lietuvos partijas sutarti dėl Konstitucijos 12 straipsnio keitimo referendumu būtinybės kaip valstybinio intereso, susitarti dėl konkrečios referendumo formuluotės ir užtikrinti visų pagrindinių partijų palaikymą šiai iniciatyvai referendumo agitacijos metu;

ragina sudaryti galimybę už referendumo nuostatas užsienio lietuviams balsuoti internetu;

ragina LR Seimą pakeisti Referendumo įstatymą, sudarant galimybes Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimą referendume priimti įprasta referendumo nuostatų priėmimo tvarka, t.y. pritarus daugiau kaip pusei piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau nei 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.

pritaria ir skatina Lietuvos partijas surengti referendumą kartu su 2016 m. Seimo rinkimais tik jei ligi to laiko bus įgyvendintos visos trys aukščiau įvardintos sąlygos dėl partijų sutarimo, balsavimo internetu ir Referendumo įstatymo pakeitimo;

pabrėžia, kad neįgyvendinus šių sąlygų, referendumas turėtų būti rengiamas ne anksčiau kaip 2019 m. kartu savivaldybių tarybų arba Prezidento rinkimais;

ragina LR Seimą iki prasidedant referendumo agitaciniam periodui parengti ir priimti susitarimą dėl būsimo Pilietybės įstatymo nuostatų, kuriame būtų nurodyta, kaip ir kokiomis sąlygomis bus įgyvendinamas teisės į dvigubą pilietybę suteikimas ir kokiomis priemonėmis bus suvaldoma rizika, susijusi su Rusijos valstybės vykdoma priešiška politika Baltijos valstybių atžvilgiu. Šioms Pilietybės įstatymo nuostatoms turėtų pritarti visos pagrindinės Lietuvos partijos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159719&p_k=1