PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO


 

 

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV SEIMO

 

       REZOLIUCIJA

 DĖL PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO

 

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

 

 

 

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

 

laikosi nuomonės, kad užsienio lietuviai turi prigimtinę teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę;

 

pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos pilietybė turėtų būti išsaugoma, įgijus kitos šalies pilietybę, asmenims (taip pat jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki TSRS okupacijos pradžios 1940 m. birželio 15 d. ir išvyko iš nepriklausomos Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d. tikėdamiesi neprarasti Lietuvos pilietybės;

 

Anot Lietuvos Respublikos Konstitucijos I Skirsnio, 12 straipsnio: “Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas”.

 

Ir viršuje nubrėžtas atskiras atvejis apriboja besikreipiančių skaičių ir turi savo vidinius saugiklius bei stabdžius;

 

ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir Prezidentę kuo skubiau priimti Pilietybės įstatymo pataisas įgyvendinant lietuvių kilmės Lietuvos piliečiams ir jų palikuonims prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę dirbant su Lietuvos konstitucinės teisės ekspertais ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovais;

 

kreipiasi į Lietuvoje registruotas politines partijas su prašymu į LR Seimo programą įtraukti Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo klausimo sprendimo siūlymus.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

 

 

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159718&p_k=1