PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL DEMOKRATINIŲ VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO


 

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV SEIMO

REZOLIUCIJA

 

DĖL DEMOKRATINIŲ VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

 

Pasaulio lietuvių bendruomenės XV Seimas:

                     

remia šiandieninę Lietuvą, kuri buvo atkurta tautos valia kaip parlamentinė Respublika, kurios gerovė kuriama demokratinių vertybių pagrindu;

 

pabrėžia tų demokratinių vertybių puoselėjimo svarbą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, ypač užsienio lietuvių bendruomenėse;

 

skatina lojalumą ir pagarbą demokratiškai valstybei ir jos nepriklausomybei, kuri yra tautinės kultūros ir išlikimo sąlyga, dėl kurios pasaulio lietuviai turi dėti pastangas, kad ją išlaikytų ir apgintų;

 

tvirtai remia Lietuvos narystę NATO aljanse ir Europos Sąjungoje bei kitose tarptautinėse organizacijose, kuriose vadovaujamasi demokratinėmis vertybėmis, pagarba žmogaus teisėmis ir laisvėmis.

 

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

 

 


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159716&p_k=1