PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL SOLIDARUMO IR PARAMOS UKRAINAI


 

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV SEIMO

REZOLIUCIJA

 

DĖL SOLIDARUMO IR PARAMOS UKRAINAI

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

 

 

 

Pasaulio lietuvių bendruomenės XV Seimas:

 

reiškia solidarumą ir paramą Ukrainai, jos nepriklausomybei, suverenumui ir teritoriniam vientisumui, paremtą abipusiu supratimu, interesais, įsipareigojimais, pagarba ir vertybėmis;

vertina  tvirtą ir nepalaužiamą ukrainiečių tautos ryžtą ginti Tėvynę nuo išorinės agresijos ir telkti visas jėgas laisvės išsaugojimui ir šalies atkūrimui;

tvirtai remia strateginį Ukrainos europinės integracijos tikslą ir siekia toliau remti Ukrainos santykių su ES stiprinimą;

pabrėžia visavertės Ukrainos narystės ES svarbą kaip reikšmingą paskatinimą tolesnei šalies demokratijos raidai, reformų vykdymui, Ukrainos žmonių lūkesčių patenkinimui;

skatina lietuvius ir ukrainiečius puoselėti bendrą istorinį, kultūrinį paveldą, kultūrinį ir mokslinį bendradarbiavimą, jaunimo mainus, bendrus projektus;

skatina prisidėti prie pasaulio ukrainiečių bendruomenės renginių ir projektų įgyvendinimo bei kviečia kitų šalių bendruomenes veikti kartu.

 

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159715&p_k=1