Bibliografija 


 

Laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija, LVŽ, 1920, Nr. 37, eilės Nr. 407

 

Lietuvos Steigiamojo Seimo narių autografų albomas pirmosioms metinėms sukaktuvėms paminėti, Kaunas, 1921

 

Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais, Klaipėda, 1924

 

Grinius K., Atsiminimai ir mintys, Tiubingen, 1947-1962, t. 1-2

 

Skipitis R., Nepriklausomą Lietuvą statant, Chicago, 1961

 

V. Daugirdaitė-Sruogienė, Lietuvos Steigiamasis Seimas, New York: Tautos fondas, 1975

 

 

Stulginskis A., Atsiminimai, Čikaga, 1980

 

Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis 1918–1928 m., Kaunas: Šviesa, 1990. – 415 p.

 

Čepėnas Pr., Naujųjų laikų Lietuvos istorija, Vilnius, 1992, t. 1, p. 339-349, 397-432

 

Staugaitis Justinas, Mano atsiminimai, Vilnius, 1995

 

Eidintas A., Aleksandras Stulginskis: Lietuvos prezidentas – Gulago kalinys, Vilnius, 1995

 

Lietuvos Seimas, Violeta Motulaitė, Stasys Venckevičius, Edvardas Gudavičius ... [et al.]. – V.: Kultūra, 1996. – 216 p..: iliustr., portr.

 

1920-1922 metų parlamentinė patirtis: sprendimų politika, tikslai, aplinkybės, Vilnius, 2000

 

 

Bliuminas A., Žydų frakcija Lietuvos seimuose: 1920-1927 m., Vilnius, 2003

 

 

Kasperavičius A., Antanas Tumėnas – Konstitucijos rengimo komisijos pirmininkas, Mūsų konstitucionalizmo raida, Vilnius, 2003

 

Socialdemokratai Lietuvos Respublikos seimuose, Vytenis Povilas Andriukaitis, Danutė Blažytė-Baužienė, Gediminas Ilgūnas ... [et al.]; – Vilnius: Petro ofsetas, 2006., 716 p.

 

Jurėnienė V., Lietuvos moterų judėjimas XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pirmojoje pusėje, Vilnius, 2006

 

Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas T. 2: Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006

 

Danutė Blažytė-Baužienė, Mindaugas Tamošaitis, Liudas Truska, Lietuvos Seimo istorija, XX-XXI a. pradžia, Vilnius, 2009

 © Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=7335