Brazilija 


Brazilijos Lietuvių Bendruomenė

Lietuvių imigrantų Brazilijoje šiame šimtmetyje pagal turimas statistikas buvus maždaug iki 40,000. Gausiausi telkiniai buvo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro ir Sao Paulo.

1928 m. įsteigta Lietuvių Katalikų Bendruomenė. 1937 m. įkurta Lietuvių Katalikių Moterų draugija ir Lietuvių Katalikų Bendruomenės choras. 1946 m. prasideda antplūdis lietuvių imigrantų po Antrojo Pasaulinio karo.

Tarpusavio taikingą nuotaiką palaikė ypatinga asmenybė – tai buvo prelatas Pijus Ragažinskas, atvykęs į Braziliją 1936 m. ir tapęs lietuvių Šv. Juozapo parapijos klebonu S.Paulo, V.Zelinos priemiestyje. Organizacijų santykiuose jis buvo tikras moderatorius tarp lietuvių katalikų ir kitos visuomenės. Iki 1936 m. redagavo laikraštį “Šviesa”. 1948 m. organizavo lietuvišką spaudą ir pradėjo leisti savaitinį žurnalą “Mūsų Lietuva”.

Pradėjus veikti lietuvių kalbos mokyklėlėms bei lietuviškoms sekmadienio radijo valandėlėms, pagyvėjo ir visuomeninė veikla.

Vėliau buvo nutarta steigti Brazilijos Lietuvių Bendruomenę, vadovaujantis PLB Konstitucija. Pirmieji rinkimai įvyko 1958 m. Jos įkūrėjas buvo inžinierius Zenonas Bačelis.

1971 m. pradėjo veikti Literatūros ratelis, tautinių šokių grupė “Nemunas”.

1973 m. atkuriami lietuviai skautai S.Paulo.

1975 m. III – sis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas S.Paulo su 500 svečių iš dešimties kraštų, suruoštas PLB Valdybos ir PLJS pastangomis atgaivina lietuvybę.

1976 m. įsteigta Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Ypatingose šventėse, kaip Vasario 16-oji, dalyvauja apie 300 žmonių. Brazilijos Lietuvių Bendruomenė kasmet pažymi Lietuvos Valstybės Atkūrimo dieną, kviečia ir kitas organizacijas, bei šokių grupes, skautus ir jaunimo sąjungą. Brazilijos Lietuvių Bendruomenė organizuoja lietuvių kalbos kursus, teikia informaciją apie Lietuvą vietos spaudai. Rūpinasi stovyklos, kurioje vyksta jaunimo ir skautų suvažiavimai, Joninės ir Pavasario Šventės išlaikymu.

Svarbiausias bendruomenės tikslas – išlaikyti lietuvybę, todėl, tikisi, kad ir ateityje jaunimas pratęs pradėtus darbus, išlaikydami tautiškas tradicijas.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Jurgis Prokopas – pirmininkas

Rua Inicio Nr.671

Sao Paulo CEP 03142-001

Brazil

El.p. prokopas_blbendruomene@hotmail.com



© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=493