Aplinkos apsaugos komiteto posėdis 2008 05 21

EN  FR

 

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos komitetas, susipažinęs su Lietuvos miško savininkų asociacijos generalinės asamblėjos, vykusios 2008 m. balandžio 4 dieną, rezoliucijomis,  išklausęs suinteresuotų institucijų argumentus, atsižvelgdamas į ES valstybių  ir kaimyninių šalių miškų ūkio reguliavimo modelius ir siekdamas tolesnės darnios privačių miškų ūkio plėtros, nusprendė:

 

1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepritarti siūlymui steigti atskirą Privačių miškų direkciją prie Žemės ūkio ministerijos ir tokiu būdu priskirti privačių ir valstybinių miškų valstybinį reguliavimą skirtingoms ministerijoms. Aplinkos apsaugos komitetas taip pat nepritaria siūlymams priskirti visą valstybinį miškų ūkio valdymą Žemės ūkio ministerijai.

 

2. Siūlyti Aplinkos ministerijai sustiprinti privačių miškų skyriaus ir regionų aplinkos apsaugos departamentų administracinius pajėgumus ir iki 2008 m. spalio 15 d., remiantis Privačių miškų ūkio valstybinio reguliavimo sistemos tobulinimo studijos rezultatais, pateikti Seimo Aplinkos apsaugos komitetui  konkrečius pasiūlymus dėl šios sistemos ir teisės aktų tobulinimo.

 

3.  Pažymėti, kad Aplinkos apsaugos komitetas 2008 m balandžio 2 d. sprendimu nutarė parengti Medžioklės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, įgyvendinantį Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 1, 9, 10 dalių, 13 straipsnio 2 dalies, 18 straipsnio 7 dalies ir 22 straipsnio 3, 6, 7 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai” nuostatas.

 

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 34 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 348, 349, 3410, 3411 straipsniais įstatymo projektui Nr.XP-2903 ES ir komiteto išvadoms šiam projektui. Pranešėjas komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas.

 

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.XP-2971 ir komiteto išvadoms šiam projektui. Pranešėjas komiteto narys Antanas Bosas.

 

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė  Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.XP-3018  ir komiteto išvadoms šiam projektui ir nutarė siūlyti perkelti šio projekto nuostatas į naujos redakcijos Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą XP-2971 (2).

 

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė komiteto išvadoms dėl papildomų pastabų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 8 ir 11  straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XP-2476 (2).

 

Komitetas po svarstymo pritarė Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.XP-3015 ir komiteto išvadoms šiam projektui. Balsavimo rezultatai: „už“-4, „prieš“-1, „susilaikė“-0. Pranešėjas komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas.

 

Komitetas posėdyje priėmė sprendimą Dėl priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos kreipimosi, kuriame nutarė:

1. Siūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1) Baltijos jūros menkės gaudymo kvotas skirstyti ne pagal tradiciškai nusistovėjusias proporcijas, o atsižvelgiant į pažangesnius žvejybos būdus ūdomis ir statomaisiais aplinką tausojančiais tinklais;

2) priekrantės žvejams, turintiems leidimus naudoti žvejybos plotą iki 2008 m. gruodžio 31 d., perregistruoti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre pramoginius laivus naudojamus pramoninei žvejybai į žvejybos laivus;

3) siekiant tausoti Baltijos jūros žuvų populiaciją nuo 2009 m. sausio 1 d. uždrausti pramoninę žvejybą priekrantėje (iki 20 metrų gylio) kur yra pagrindinės mailiaus mitybos vietos, išskyrus smulkiaakius statomuosius tinklus (iki 24 mm akis);

4) nuo 2010 m. sausio 1 d. uždrausti bet kokią pramoninę žvejybą priekrantėje (iki 20 metrų gylio);

5) Numatyti skaidresnę ir pagal konkrečios įmonės veiklos rodiklius diferencijuotą kompensacijų už žvejybinės veiklos nutraukimą skaičiavimo metodiką.

6) pateikti Seimo Aplinkos apsaugos komitetui Lietuvos hidrobiologų draugijos “Neverslinio dydžio menkių priegaudos mažinančių žvejybos metodų ir įrankių tyrimų” 2007 m. galutinę ataskaitą iki š.m. birželio 1 dienos.

2. Siūlyti Vyriausybei:

Paspartinti Šventosios valstybinio jūros uosto statybos darbus.

3. Siūlyti Klaipėdos uosto direkcijai:

1) nuolat vykdyti Šventosios valstybinio jūros uosto kanalo gilinimo darbus;

2) susikaupusį smėlį, paimtą gilinant Šventosios valstybinio jūros uosto kanalą ir tinkamą pliažų pildymui, išpilti Klaipėdos apskrities viršininko nurodytose labiausiai eroduotose jūros krantų vietose.

 

 

 

Vida Katinaitė,

Aplinkos apsaugos komiteto biuro padėjėja tel.2396741 
 © Seimo kanceliarija, 2008