Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Seimo Liberalų ir centro frakcijos nuopelnai visuomenei

 

 • Seimas priėmė Liberalų ir centro frakcijos siūlymą, kurio dėka Lietuvos piliečiai, išvykę į užsienio valstybę ir įgiję kitos valstybės pilietybę, gali išsaugoti ir Lietuvos valstybės pilietybę.

 • Liberalcentristai siūlė trečdaliu - nuo 33 proc. iki 22 proc. - sumažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą, bet valdančiosios partijos tam nepritarė. Jeigu Seimas būtų pritaręs šiam siūlymui, 1 tūkst. litų atlyginimą gaunančio žmogaus piniginėje kiekvieną mėnesį būtų atsiradę papildomi 77 litai.

 • Liberalų ir centro frakcija siūlė nuo 2005 metų įmokų dalį į privačius pensijų fondus nuo draudžiamųjų pajamų padidinti ne iki 3,5 proc., o iki 5 proc. ir vykdyti ryžtingesnę pensijų reformą, bet šiai iniciatyvai nepritarė valdančioji dauguma.

Liberalų ir centro frakcijos manymu, ryžtinga pensijų sistemos reforma yra būtina siekiant sudaryti palankias sąlygas asmenims sukaupti pakankamai lėšų senatvės laikotarpiui, o šiuo metu galiojantis variantas, kai įmokos į privačius pensijų fondus didės palaipsniui kasmet po 1 proc., leis pasiekti tik nedidelę dalį teigiamų rezultatų.

 • Seime svarstomas Liberalų ir centro frakcijos siūlymas globojamiems vaikams palikti trečdalį globėjų gaunamos pašalpos. Tokiu būdu, šie į vaiko asmeninę sąskaitą pervesti pinigai praverstų pragyvenimui, studijoms ar kitoms reikmėms vaikui sulaukus pilnametystės.

 • Valdančiosios partijos atmetė Liberalų ir centro frakcijos siūlymą motinoms arba tėvams, auginantiems vaikus iki septynerių metų, vaikų auklėjimo laikotarpį įskaityti į darbo stažą. Liberalai norėjo numatyti, kad iki šešerių arba septynerių metų, kol vaikas pradeda lankyti mokyklą, jį auginantys asmenys gautų šeimos pašalpą ir šis laikotarpis būtų prilyginamas asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui. Tai būtų leidę sustiprinti valstybės paramą šeimoms, ypatingai daugiavaikėms, kur motinos arba tėvai pasilieka auklėti vaikus ir po trejų vaiko metų.

 • Liberalcentristų siūlymu uždrausta policijos pareigūnams paimti vairuotojo pažymėjimus tais atvejais, kai už padarytą pažeidimą gali būti skiriama tik piniginė bauda. Tai, kad iš vairuotojo, kuris, pavyzdžiui, viršijo greitį dešimčia
  kilometrų per valandą, tačiau nesusimokėjo už tai baudos, buvo leidžiama
  paimti vairuotojo pažy
  mėjimą ir vietoj jo išduoti laikinąjį, traktuotina
  kaip neadekvati priemonė. Liberalcentristų manymu, įstatymai numato pakankamas priemones piniginės baudos išieškojimui, todėl visai nėra būtina apsunkinti dar ir žmogaus galimybes laisvai naudotis teise va
  iruoti.

 • Liberalų ir centro frakcijos iniciatyva Joninės paskelbtos valstybine švente, o birželio 24 dieną - nedarbo diena. Liberalų manymu, Joninių šventimas padėtų Lietuvai išlaikyti ir pabrėžti savitos kultūros bruožus integruojantis į Europos Sąjungą.

 

 • Liberalų ir centro frakcijos dėka kariuomenė nėra priežastis nutraukti studijas. Seime pritarta liberalų siūlymui, nustatyti, kad aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams (išskyrus neakivaizdinio skyriaus) ir magistrantams privalomoji pradinė karo ir alternatyviosioji krašto apsaugos tarnyba atidedama, neatsižvelgiant į studijuojančių asmenų amžių.

 • Valdančioji dauguma atmetė Liberalų ir centro frakcijos siūlymą didinti vienkartines pašalpas, mokamas gimus kūdikiui, bei kiekvieną mėnesį mokamas motinystės pašalpas. Liberalai siūlė vienkartines išmokas už kūdikio gimimą padidinti nuo 6 iki 16 MGL – 2000 litų. Ši pašalpa būtų didinama dar 8 MGL už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką. Gimstamumui skatinti liberalai taip pat siūlė didinti mėnesines motinystės pašalpas iki 125 litų, vietoje 93,75 litų, bei vaiko priežiūros atostogas pratęsti iki 6-7 vaiko metų, kol jie pradės lankyti mokyklą.

 • Seimas po svarstymo pritarė libercentristų siūlymui sutrumpinti privalomosios pradinės karo tarnybos trukmę nuo 12 iki 6 mėnesių, atitinkamai sutrumpinant alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos trukmę nuo 18 iki 9 mėnesių. Ši iniciatyva sudarytų sąlygas palaipsniškam perėjimui prie profesiniu pagrindu organizuotų ginkluotųjų pajėgų, geriau atitiksiančių tarptautinių karo operacijų keliamus profesinius reikalavimus, kurie žymiai padidėjo Lietuvai įstojus į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją.

Liberalų ir centro frakcijos nuomone, priėmus siūlomus įstatymo pakeitimus, pirma, atsižvelgiant į tai, kad reikalingas šauktinių skaičius bus renkamas du kartus per metus, bus dvigubai padidintas kariniuose apmokymuose dalyvavusių jaunuolių skaičius; antra, sutrumpėjus privalomosios pradinės karo tarnybos trukmei, sumažės vengiančiųjų ją atlikti skaičius; trečia, padidėjus šauktinių skaičiui, bus lengviau atsirinkti karius, tikrai tinkančius tarnauti profesionalioje kariuomenėje, o kartu sudaroma galimybė didesniam asmenų skaičiui sąmoningai apsispręsti dėl tokios tarnybos; tai taip pat sudarys palankesnes sąlygas formuoti geriau parengtą aktyvųjį rezervą.

 • Seimas po pateikimo pritarė Liberalų ir centro frakcijos siūlymui patobulinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, kad besimokančių aukštosiose mokyklose studentų pajamos užsienyje, kartą jau apmokestintos užsienyje, nebebūtų apmokestinamos Lietuvoje.

Šiuo metu jei studentas dirbo užsienyje, sumokėjo ten mokesčius, grįžus Lietuvon jis papildomai apmokestinamas, nes realiai Lietuvoje žemų pajamų lygyje gyventojų pajamų mokestis yra aukštesnis negu daugelyje užsienio valstybių. Tai neskatina mūsų jaunimo grįžti Lietuvon.

Priėmus libercentristų siūlomą projektą susidarys palankesnės sąlygos studijuojant užsidirbti, tame tarpe ir užsienyje. Ypač tai aktualu užsienyje studijuojantiems.

 • Seimas po pateikimo atmetė libercentristų parengtą Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos kariuomenės pertvarkymo” projektą, kuriuo buvo siekiama sudaryti tinkamas sąlygas palaipsniui pereiti prie profesionalios, t.y. aukštos parengties lygio, kariuomenės, kuri būtų pasirengusi grėsmių prevencijai euroatlantinio saugumo erdvėje ir už jos ribų.

 • Seimas po pateikimo pritarė Liberalų ir centro frakcijos siūlymui užtikrinti neįgaliems Lietuvos Respublikos gyventojams galimybę turėti lengvatas keliantis į Kuršiu neriją.

Priėmus siūlomą pakeitimą efektyvesne taptų neįgaliųjų gyventojų integracija į visuomenę, rekreaciniai Kuršių nerijos resursai taptų lengviau prieinami jų daugiausia stokojantiems, o valstybė nedideliais finansiniais resursais pasiektų prasmingų socialinės pagalbos tikslų.

 • Seimas po pateikimo pritarė Liberalų ir centro frakcijos siūlymui pagrindinį neapmokestinamąjį pajamų dydį padidinti nuo 290 lt. iki 350 lt. Šio įstatymo priėmimas pirmiausia teigiamai atsilieptų mažiausias pajamas turintiems žmonėms, jie ženkliausiai pajustų šitą neapmokestinamųjų pajamų dydžio padidinimą. Tai būtų ženklesnė parama smulkiam verslui.

Liberalų nuomone, siektina nuostata yra, kad pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis būtų lygus minimaliai algai.

 

 

 

Parengė:

Jolita Baušytė

Liberalų ir centro frakcijos

Seniūno referentė

2004-07-16
Naujausi pakeitimai - 2004 07 19.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas