Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

G.Steponavičiaus, K.Glavecko, R.Palaičio Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

2003 m. rugsėjo 11d. Liberalų ir centro frakcijos nariai Gintaras Steponavičius, Kęstutis Glaveckas, Raimundas Palaitis užregistravo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (IXP-2859), kurio tikslas - sumažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą nuo 33 iki 22 procentų ir taip sudaryti palankesnes sąlygas žmonėms kurti savo, o kartu ir valstybės, gerovę.

Susumavus visus mokesčius šiandien valstybei asmuo turi atiduoti maždaug pusę savo uždarbio. Deja, kitais metais dar labiau plečiamas apmokestinimas ir didėja mokesčiai (naujas dienpinigių apmokestinimas, didėja akcizai), papildomai ketinama įvesti nekilnojamo turto mokesčius. Vis mažiau gyventojams lieka erdvės patiems planuoti, kur išleisti savo uždarbį. Todėl, iniciatorių teigimu, būtina grįžti prie gyventojų pajamų mokesčio mažinimo temos, nes tik šis žingsnis leistų pasiekti optimaliausią pusiausvyrą tarp asmens ir valstybės finansinių pareigų. Seimo narių nuomone, teigiamos Lietuvos ūkio raidos tendencijos ir artėjantis valstybės biudžeto svarstymas sudaro palankias sąlygas jau dabar mažinti mokesčių naštą.

Gyventojų pajamų mokesčio tarifo sumažinimas būtų naudingas šalies ūkiui. Šiuo metu Lietuvos gyventojams pajamų mokesčio tarifas yra vienas didžiausių regione. Didesni mokesčiai stipriai padidina Lietuvoje gaminamos produkcijos savikainą ir dėl to mažėja Lietuvos įmonių konkurencingumas Europoje ir pasaulyje. Tai yra ypač nepalanku visam paslaugų sektoriui bei tekstilės pramonei, kur darbo užmokestis sudaro didžiąją dalį kaštų.

Gyventojų pajamų mokesčių tarifo sumažinimas, visų pirma, ženkliai paskatintų tarptautines ir vietines investicijas į Lietuvos ūkį - tai yra pagrindinė prielaida naujų darbo vietų sukūrimui. Sumažinus mokestį padidėtų gyventojų perkamoji galia ir didžioji dalis pinigų, kurie liktų žmonių kišenėse sumažinus mokestį, vėliau grįžtų į rinką. Tai skatintų spartesnį vidaus rinkos augimą, o tuo pačiu ir ūkio augimą, atitinkamai mažėtų bedarbystė.

Teigiamus pokyčius labiausiai pajustų vargingiau gyvenantys asmenys, nes būtent juos labiausiai žeidžia darbo trūkumas, neoficialių atlyginimų mokėjimas ir su tuo susijęs socialinių garantijų nebuvimas. Taip pat svarbu, kad spartesnis ūkio augimas ir galimybė daugiau uždirbti yra būtinos prielaidos siekiant Lietuvoje išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir jaunus žmones, nes būtent nuo jų priklausys šalies pažanga.

Sumažinus gyventojų pajamų mokesčio tarifą valstybės nacionalinis biudžetas ir privalomas sveikatos draudimo fondas pirmaisiais metais netektų dalies įplaukų. Todėl reikėtų peržiūrėti valstybės prisiimtų funkcijų tikslingumą, atsisakant nebūtinų arba tų, kurias gali atlikti privatus sektorius. Kitų valstybių patirtis rodo, jog sumažinus mokesčius įplaukos į biudžetą ilgainiui netgi didėja dėl pagerėjusio mokesčio surinkimo, sumažėjusių paskatų vengti mokesčių.

Įstatymo projekto lyginamasis variantas:

1 straipsnis. 6 straipsnio 1 ir 3 dalies pakeitimas

1. 6 straipsnio 1 dalyje vietoje skaičiaus “33” įrašyti skaičių “22“ ir visą dalį išdėstyti taip:

“1. Pajamų mokesčio tarifai yra 15 ir 33 22 procentai, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.“

2. 6 straipsnio 3 dalyje vietoje skaičiaus “33” įrašyti skaičių „22” ir visą dalį išdėstyti taip:

”3. Šio straipsnio 2 dalyje nenurodytoms pajamoms taikomas 33 22 procentų pajamų mokesčio tarifas.“

2 straipsnis. 27 straipsnio 2 dalies 2 punkto pakeitimas

1. 27 straipsnio 2 dalies 2 punkte vietoje skaičiaus “33” įrašyti skaičių “22” ir 2 punktą išdėstyti taip:

“2) 33 22 procentų tarifas taikomas šios dalies 1 punkte nenurodytai apmokestinamųjų pajamų daliai.”

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS”

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 17.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas