Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

D.Teišerskytės Aukštojo mokslo įstatymo 60 straipsnio papildymo įstatymo projektas

2003 m. birželio 30 d. Liberalų ir centro frakcijos narė D.Teišerskytė užregistravo Aukštojo mokslo įstatymo 60 straipsnio papildymo įstatymo projektą, kuriuo siekiama suteikti realią galimybę studijuoti valstybinėse aukštosiose mokyklose daugiavaikių šeimų vaikams ir socialiai remtiniems jaunuoliams.

Seimo narės D.Teišerskytės teigimu, dauguma jaunų, protingų žmonių, ypatingai iš daugiavaikių, t.y. tris ir daugiau vaikų auginančių, šeimų Lietuvoje gyvena labai varganai. Siekiant, kad tiek sunkiai besiverčiančiose, tiek gausiose šeimose išaugtų išsilavinę ir protingi piliečiai, privalome suteikti jiems valstybės paramą bei skatinti juos studijuoti aukštosiose mokyklose.

Pagal siūlomą priimti įstatymą, kiekvieną semestrą, įskaitant ir pirmąjį, studentams iš sunkiai besiverčiančių šeimų studijų įmokos valstybės lėšomis būtų apmokamos atsižvelgiant ne tik į studento pažangumą bet ir socialinę padėtį.

Priėmus šį įstatymo projektą, pasekmės būtų tik teigiamos - dar kartą bus atkreiptas dėmesys į daugiavaikes šeimas Lietuvoje, jaunus, socialiai remtinus asmenis.

Projekto lyginamasis variantas:

1 straipsnis. 60 straipsnio papildymas

Papildyti 60 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

60 straipsnis. Nemokamas aukštasis mokslas gerai besimokantiems valstybinių

aukštųjų mokyklų studentams

1. Gerai besimokantiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams laiduojamas nemokamas mokslas – jų studijų įmokos apmokamos valstybės lėšomis. Gerai besimokančiais studentais laikomi 30 procentų kiekvienos studijų programos kiekvieno semestro studentų, išskyrus studentus, nurodytus šio įstatymo 61 straipsnyje, atrinktų kas semestrą pagal geriausius studijų rezultatus ir socialinę padėtį (pirmąjį studijų semestrą – pagal stojimo rezultatus ir socialinę padėtį).

2. Ne mažiau kaip 50 procentų dieninių studijų studentų, išskyrus studentus, nurodytus šio įstatymo 61 straipsnyje, atrinktų aukštosios mokyklos konkurso tvarka pagal mokymosi rezultatus ir socialinę padėtį (pirmąjį studijų semestrą – pagal stojimo rezultatus ir socialinę padėtį), studijų įmokos apmokamos valstybės lėšomis. Vyriausybė kasmet nustato, kokiai daliai tais metais į aukštąją mokyklą priimtų studentų pagal studijų pakopas ir formas studijų įmokos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis. Priėmimo į aukštąją mokyklą metu užfiksuotas studijų, kurių įmoka apmokama valstybės biudžeto lėšomis, vietų skaičius išlieka per visą nustatytą studijų laikotarpį.

Aukštosios mokyklos konkurso tvarkoje kiekvieną semestrą (įskaitant pirmąjį studijų semestrą) atrenkant studentus, kuriems pagal socialinę padėtį laiduojamas nemokamas mokslas, taikomos šios studijų įmokų apmokėjimo valstybės lėšomis pirmumo sąlygos:

 1. jei asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) mirę arba jei asmeniui iki pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba);
 2. jei asmuo yra iš daugiavaikės (tris ir daugiau vaikų auginančios) šeimos;
 3. kai asmens motina ar tėvas yra I ar II grupės invalidai;
 4. kai asmens motina viena ar tėvas vienas augina vieną ar daugiau nepilnamečių vaikų iki 16 metų arba vyresnių, pripažintų I ar II grupės invalidais;
 5. kai asmuo turi vieną ar daugiau iki 18 metų brolių ar seserų ir nėra pilnamečių šeimos narių, galinčių juos išlaikyti;
 6. kai asmens vyras/ žmona yra I ar II grupės invalidas/ invalidė;
 7. kai studentė arba studento žmona yra nėščia ir iki vaikui sukaks 3 metai;
 8. kai asmuo savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas globėju (rūpintoju), - iki globos (rūpybos) termino pabaigos;
 9. kai asmuo vienas augina vaiką arba savo šeimoje turi ir išlaiko 1 ar daugiau vaikų;
 10. kai asmuo privalo išlaikyti nedarbingus tėvus ir/ ar senelius, nes nėra kitų pilnamečių šeimos narių, privalančių juos išlaikyti;
 11. kai asmuo arba jo/ jos sutuoktinė/ sutuoktinis yra gavę paskolą, nustatyta tvarka duodamą jaunoms šeimoms butui ar namui statyti (pirkti);
 12. dėl kitų šiame įstatyme nenurodytų ypač svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo mokėdamas studijų įmokas atsidurtų sunkioje padėtyje (- tik su švietimo ir mokslo ministro leidimu).

3. Studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka už nepažangumą išbraukiami iš aukštosios mokyklos studentų sąrašų.

4. Į laisvas vietas pagal pažangumą prioriteto tvarka gali pretenduoti šie toje pačioje studijų programoje tame pačiame kurse studijuojantys asmenys (išskyrus asmenis, nurodytus šio įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose):

1) tos pačios studijų formos studentai;

2) kitų studijų formų studentai.

5. Tais atvejais, kai nėra galimybės užpildyti laisvas vietas šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, valstybės biudžeto lėšos, skirtos šioms laisvoms vietoms finansuoti, gali būti panaudojamos to paties kurso ne mažesnės studijų kainos studijų programoms finansuoti.

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. gruodžio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo narė

Dalia Teišerskytė
Naujausi pakeitimai - 2003 08 28.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas