Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

V.Martišausko Vandens įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

2003 m. rugpjūčio 19 d. Liberalų ir centro frakcijos narys Virginijus Martišauskas užregistravo Vandens įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama panaikinti nepagrįstus biurokratinius laivybos ribojimus ir sudaryti geresnes sąlygas laivybos ir vandens turizmo plėtrai.

Teikiamu įstatymo projektu siūloma panaikinti vandens naudojimo leidimus laivybai vandens telkiniuose. Pritarus tokiam pasiūlymui, vietoj šiuo metu aplinkos ministrui suteiktos teisės reglamentuoti vandens naudojimo leidimų išdavimo tvarką, jam būtų suteikta teisė nustatyti vandens telkinių, kuriuose plaukioti draudžiama, sąrašą, tokių draudimų galiojimo laikotarpius bei asmenų, kuriems tokie draudimai netaikomi, kategorijas.

Šiuo metu galiojantys įstatymai nustato reikalavimus laivybai vandens telkiniuose naudojamiems laivams bei asmenims galintiems tokius laivus valdyti. Be to, remiantis Vandens įstatymu, techninius ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkančius laivus vairuojantys ir reikalaujamą kvalifikaciją turintys asmenys privalo turėti ir vandens naudojimo leidimą laivybai konkrečiame telkinyje. Pastarasis reikalavimas sudaro nepagrįstas biurokratines kliūtis, stabdo vandens turizmo plėtrą. Manytina, kad, jei laivyba viename ar kitame telkinyje kenkia aplinkai, ji turi būti visiškai uždrausta, o ne sudaromos sąlygos leidimus išduodančių valdininkų savivalei bei korupcijai.

Projekto lyginamasis variantas:

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Iš 10 straipsnio išbraukti žodžius “juose plaukioti plaukiojimo priemonėmis” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“10 straipsnis. Vandens naudojimo leidimai

Kad vandens telkinius būtų galima naudoti vandeniui išgauti, nuotekoms išleisti, juose plaukioti plaukiojimo priemonėmis, žvejoti, reikalingas leidimas. Leidimo nereikalaujama, jeigu vandens naudojimas daro nereikšmingą poveikį vandens telkinio fizinėms, cheminėms ir biologinėms savybėms. Vandens naudojimo ir (arba) poveikio ribas, kurias pasiekus reikalingas leidimas, nustato institucija, kuriai įstatymas suteikia teisę reglamentuoti leidimų išdavimą.”

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“13 straipsnis. Plaukiojimo priemonių naudojimas vandens telkiniuose

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vandens telkiniuose naudojantys plaukiojimo priemones, privalo užtikrinti, kad šios priemonės neleistinai neterštų vandens, neardytų krantų, negadintų hidrotechnikos statinių bei komunikacijų, nekeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai. Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis nustato ir leidimų išdavimą reglamentuoja aplinkos ministras.

2. Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimo priemonių naudojimas draudžiamas, sąrašą, tokių draudimų laikotarpius ir asmenų, kuriems tokie draudimai netaikomi, kategorijas nustato aplinkos ministras.

3. 2. Aplinkosaugos sąlygas vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms nustato aplinkos ministras.

4. 3. Laivybą vidaus vandenų keliuose reglamentuoja Vidaus vandenų transporto kodeksas. Laivybai vidaus vandenų keliuose vandens naudojimo leidimo nereikia.”

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia Seimo narys

Virginijus Martišauskas

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 08 28.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas