Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

S.Lapėno, B.Vėsaitės Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymo projektas Seime užregistruotas 2003 04 03

Šio įstatymo pakeitimo projekto tikslas - sudaryti palankesnes sąlygas smulkiam verslui, suteikiant pelno mokesčio lengvatą individualioms mikroįmonėms, kuriose dirba nuo 0 iki 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų. Individualios įmonės yra viena iš smulkaus verslo formų ir šio verslo subjektai sukuria naujas darbo vietas privačios iniciatyvos pagrindu, didina pajamas į savivaldybių ir valstybės biudžetus, sudaro prielaidas formuotis vidutiniškai pasiturinčiam piliečių sluoksniui bei mažina poreikį socialinei paramai.

Šiuo metu yra įregistruota 85872 individualių įmonių, iš jų 39568 yra veikiančios. Nuo 2001 m. iki 2003 m. buvo išregistruota 17559 individualių įmonių. Susirūpinimą kelia tai, kad vien per pirmuosius 2003 metų mėnesius buvo išregistruota 4214 įmonių. Kaip vieną iš veiksnių, sąlygojančių žymų individualių įmonių išregistravimo padidėjimą 2003 metais, galima paminėti faktą, kad įsigaliojus naujam Civiliniam kodeksui individualios įmonės tapo juridiniais asmenimis, o tai reiškia skirtingą ir sudėtingesnį tokių įmonių veiklos reglamentavimą. Šį procesą paskatino Socialinio draudimo įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, susiję su individualių įmonių apmokestinimu.

Pastebėtina, kad pagal statistiką, pagrindinę mokesčių dalį sumoka individualios įmonės, kurių darbuotojų skaičius yra nuo 1 iki 10 darbuotojų. Įstatymo projekte tokioms individualioms įmonėms suteikta galimybė apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, taikyti vieną iš dviejų nustatytų taisyklių taikant 0 arba 13 procentų mokesčio tarifą.

Tikimasi, kad projektas užtikrins palankesnes verslo sąlygas pradedantiems ir smulkiems verslininkams bei paskatins verslo plėtrą Lietuvoje, o taip pat tai bus kompensacija už neribotą civilinę atsakomybę.

Šį projektą parengė Darbo grupė dėl individualių įmonių veiklos sąlygų gerinimo, sudaryta 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos nutarimu Nr. 1249, ir jam pritarė Verslo ir užimtumo komisija.

Projekto lyginamasis variantas:

1 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:

„2. Vienetai, atitinkantys šios dalies 1) ir (arba) 2) punkte nustatytus kriterijus, turi teisę apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną taikyti vieną iš šioje dalyje nustatytų taisyklių:

2. 1) vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 13 procentų mokesčio tarifą, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje; arba

2) vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 50 minimalių mėnesinių algų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje. Ši taisyklė galioja individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms. “

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia:

Seimo narė

Verslo ir užimtumo komisijos pirmininkė Birutė Vėsaitė

Seimo narys

Verslo ir užimtumo komisijos narys Saulius Lapėnas

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 05.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas