Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

G.Šileikio, V.Martišausko Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

2003 03 27 Seimas po pateikimo pritarė šiam įstatymo projektui; svarstymas numatytas 2003 05 29. Pagrindiniu, nenumatant papildomo, paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

Įstatymo projektu siūloma netaikyti senaties termino sunkiems ir labai sunkiems nusikaltimams. Visuotinai pripažįstama, kad vieni iš pagrindinių nusikalstamumo kontrolės svertų yra nusikaltimų išaiškinamumas ir bausmės neišvengiamumo principo įgyvendinimas. Šie du pagrindiniai principai, iniciatorių manymu, išties gali labai ryškiai ir svariai paveikti nusikalstamumo lygį šalyje, todėl bausmės neišvengiamumo principas turėtų būti įgyvendinimas, ypač šiuo metu, kai esam patyrę ypač daug ir žiaurių nusikaltimų mūsų šalyje.

Projekto lyginamasis variantas:

1 straipsnis. 95 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 95 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“95 straipsnis. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis

1. Asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu:

1) praėję:

a) dveji metai, kai padarytas baudžiamasis nusižengimas;

b) ketveri metai, kai padarytas neatsargus arba nesunkus ar apysunkis tyčinis nusikaltimas.

c) aštuoneri metai, kai buvo padarytas sunkus nusikaltimas;

d) dvylika metų, kai buvo padarytas labai sunkus nusikaltimas;

e) penkiolika metų, kai buvo padarytas nusikaltimas, susijęs su tyčiniu kito žmogaus gyvybės atėmimu;

2) per šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą laiką asmuo nesislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo ir nepadarė naujos nusikalstamos veikos.

2. Senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos.

3. Jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pasislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo, senaties eiga sustoja. Senaties eiga atsinaujina nuo tos dienos, kurią asmuo sulaikomas arba kurią jis pats atvyksta ir prisipažįsta padaręs nusikaltimą. Tačiau apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas, jeigu nuo to laiko, kai asmuo padarė nusikaltimą, praėjo penkiolika metų, o nuo to laiko, kai padarė nusikaltimą, susijusį su tyčiniu kito žmogaus gyvybės atėmimu, – dvidešimt metų ir senaties eiga nenutrūko dėl naujo nusikaltimo padarymo.

4. Jeigu asmuo iki šiame straipsnyje nurodytų terminų pabaigos padaro naują nusikalstamą veiką, senaties eiga nutrūksta. Šiuo atveju senaties eiga už pirmą nusikalstamą veiką pradedama skaičiuoti nuo tos dienos, kurią buvo padarytas naujas nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas.

5. Nėra senaties šiems sunkiems ir labai sunkiems nusikaltimams, numatytiems šiame kodekse.

1) genocidui (99 straipsnis);

2) tarptautinės teisės draudžiamam elgesiui su žmonėmis (100 straipsnis);

3) tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymui (101 straipsnis);

4) okupuotos valstybės civilių trėmimui (102 straipsnis);

5) tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimui, kankinimui ar kitokiam nežmoniškam elgesiui su jais (103 straipsnis);

6) tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimui (104 straipsnis);

7) civilių ar karo belaisvių prievartiniam panaudojimui priešo ginkluotosiose pajėgose (105 straipsnis);

8) saugomų objektų naikinimui ar nacionalinių vertybių grobstymui (106 straipsnis);

9) agresijai (110 straipsnis);

10) draudžiamai karo atakai (111 straipsnis);

11) uždraustų karo priemonių naudojimui (112 straipsnis).”

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 05.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas