Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

D.Teišerskytės, R.Vaštako Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2, 3 ir 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

2003 03 27 Seimas po pateikimo pritarė šiam įstatymo projektui; svarstymas numatytas 2003 05 29. Pagrindiniu paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas, papildomi – Biudžeto ir finansų komitetas bei Šeimos ir vaiko reikalų komisija.

Projekto tikslas - padidinti vienkartines pašalpas gimus kūdikiui ir šeimos pašalpas.

Šeima - tai visuomenės ir valstybės pagrindas, jos dėka užtikrinamas žmonių giminės tęstinumas, naujosios kartos auklėjimas ir ugdymas. Konstitucijos 38 ir 39 straipsniuose yra įtvirtintas šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugos, globos ir paramos konstitucinis principas. Šio principo esmė yra ta, kad šeimai turi būti teikiama didžiausia, kokia tik įmanoma globa ir parama, ypač tuo laikotarpiu, kai yra kuriama šeima ir ji rūpinasi vaikų auklėjimu bei priežiūra.

Vaikų auginimas ir auklėjimas susijęs su nemažomis papildomomis šeimos išlaidomis. Siekiant sukurti tam tikrą pusiausvyrą tarp bevaikių ir auginančių vaikus šeimų, būtina kompensuoti nors dalį šių išlaidų. Šeimoms, auginančioms vaikus, numatyta socialinė parama apibrėžta Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatyme. Pagal dabartinę šio įstatymo redakciją šeima už kiekvieną gimusį kūdikį gauna po 750 lt, o vėliau iki vaiko trejų metų mokama kiekvieną mėnesį po 93,75 lt. Nurodytos sumos aiškiai rodo, kad įstatymas neatitinka dabartiniu metu valstybėje esančių ekonominių ir socialinių santykių ir neužtikrina Konstitucijoje nurodyto šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugos, globos ir paramos konstitucinio principo. Menka valstybės parama šeimoms, yra viena iš gimstamumo mažėjimo priežasčių. Statistikos departamento duomenimis - šių metų pradžioje šalyje gyveno 12,9 tūkst. mažiau žmonių nei 2002 metų pradžioje. Gyventojų skaičiaus mažėjimą lėmė tai, jog pernai net 10,9 tūkst. daugiau žmonių mirė, nei gimė. 2002 metais gimusiųjų skaičius, palyginti su 2001 metais, sumažėjo 4 proc. Jei 2001 metais vienam tūkstančiui gyventojų teko 9,1 gimusio vaiko, tai 2002 - 8,7. Gimstamumo skatinimui siūlome didinti vienkartines pašalpas gimus kūdikiui iki 2000 litų (vietoj 750 litų) ir šeimos pašalpas iki 125 litų (vietoj 93,75) per mėnesį, bei vaiko priežiūros atostogas pratęsti iki 6-7 vaiko metų (t.y. kol pradės lankyti bendro lavinimo mokyklą). Taip pat, siekiant didinti vaikų skaičių šeimose, projekte siūlome, kad už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui būtų didinama 1000 litų.

Vis daugiau moterų siekia gauti išsilavinimą. Mokymo įstaigos siūlo studentams dienines, vakarines ar neakivaizdines studijas. Tačiau pagal Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymą nėštumo pašalpos gali tikėtis tik dieninio skyriuose besimokančios studentės, kurioms suteiktos nėštumo atostogos. Įstatymo pakeitimu siekiame, kad nėštumo pašalpas gautų visos studentės, nepriklausomai nuo to ar joms yra suteiktos nėštumo atostogos.

Siūloma, kad įstatymo pakeitimas įsigaliotų nuo 2004 metų sausio 1 dienos.

Projekto lyginamasis variantas:

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

2 straipsnyje įrašyti žodį “pirmajam”, išbraukti skaičių “6”, įrašant skaičių “16”. Straipsnį papildyti sakiniu “Už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką pašalpa didinama 8 MGL”. Išbraukti žodį “Ji”, įrašant žodį “Pašalpa” ir straipsnį išdėstyti taip:

Gimus pirmajam kūdikiui, motinai (tėvui) ar globėjui mokama 6 16 minimalių gyvenimo lygių (toliau – MGL) dydžio vienkartinė pašalpa. Už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką pašalpa didinama 8 MGL. Ji Pašalpa mokama už kiekvieną gimusį gyvą kūdikį vieno iš tėvų (ar turimo vienintelio iš tėvų) ar globėjo prašymu. Jei tėvai arba vienas iš tėvų yra miręs, vaiko neaugina, jų (jo) valdžia apribota, vaikas nuo jų (jo) atskirtas arba tėvai yra išsituokę, pašalpa išmokama vaiką auginančiai motinai (tėvui) ar globėjui.

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

3 straipsnyje išbraukti žodžius “dieniniuose skyriuose”, išbraukti skaičių “0,75”, įrašant skaičių “1”, išbraukti žodžius “suteikus nėštumo atostogas” ir straipsnį išdėstyti taip:

Moterims, besimokančioms mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose ir pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą nėštumo ir gimdymo laikotarpiu neturinčioms teisės gauti motinystės pašalpos, mokama 0,75 1 MGL dydžio nėštumo pašalpa kas mėnesį.

Nėštumo pašalpa besimokančioms moterims mokama pagal medicinos įstaigos išduotą pažymėjimą už 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, suteikus nėštumo atostogas.

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

4 straipsnyje išbraukti skaičių “0,75”, įrašant skaičių “1”, išbraukti žodį “trejų”, įrašant “6-7” ir straipsnį išdėstyti taip:

Motinai (tėvui) mokama 0,75 1 MGL dydžio pašalpa kas mėnesį už kiekvieną vaiką nuo jo gimimo iki trejų 6-7 metų per laikotarpius, kai motina (tėvas) pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės ir (ar) motinystės (tėvystės) pašalpos arba atitinkamų išmokų pagal profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus.]

4 straipsnis.

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 04.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas