Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Rolando Pakso Programa

Ateitis kuriama dabar

Lietuva – žmonių ir žmonėms

Lietuva – tai jos žmonės. Lietuva gyvavo ir gyvuos – per visas negandas, okupacijas, sumaištis ir suirutes. Lietuvos valstybė – sutelkta žmonių valios išraiška. Ieškodami ir klysdami, mėgindami ir kartodami, patys ją kuriame: kiekvienu savo poelgiu, žodžiu ir mintimi. Galime sutrumpinti išbandymų kelią, pasirinkę atsakomybę, tikėjimą ir viltį. Galime kiekvieną gyvenimo akimirką būti piliečiais. Tuo tvirtai tikiu.

Lietuva nepriklausoma valstybė, pakviesta į Šiaurės Atlanto gynybinį aljansą, pasirengusi stoti į Europos Sąjungą. Tačiau toli gražu ne visi žmonės mano, jog kuriame tokią Lietuvą, kokios norėjome. Kodėl šalyje tiek skurdo ir neišspręstų problemų, kodėl turime besąlygiškai vykdyti tai, ką mums primygtinai siūlo galingesnės šio pasaulio jėgos, kodėl taip dažnai dėl nesuprantamų priežasčių pamirštami šalies žmonių interesai, kodėl žmonės susiduria su valdininkų abejingumu ir nekompetencija, kodėl jie nesijaučia saugūs, kodėl dar vis dar bijoma viešai sakyti tiesą. Kodėl?

Akivaizdu, kad mums visiems reikalingos permainos. Aš Tikiu, kad Lietuvos valstybė gali būti žmonių ir žmonėms.

Pakeisti dabartinę padėtį galima ir privalu. Tam reikia politinės valios, asmeninės atsakomybės bei žmonių pasitikėjimo ir paramos.

Prezidentas

Prezidentas atstovauja visiems šalies piliečiams, visuomenei ir garantuoja jos stabilumą bei santarvę.

Prezidentas tiesiogiai atsakingas už valstybėje vyraujančią atmosferą ir visuomenės nuotaikas.

Sieksiu, kad valstybės gynimo taryba efektyviau spręstų svarbiausias šalies problemas, kad ji nuolat aptartų valstybės strategines raidos klausimus.

Nuolat kontroliuosiu, kaip Vyriausybė sprendžia prioritetinius Lietuvos klausimus;

Sistemingai aptarsiu su atskirų ministerijų vadovais jų kuruojamų sričių problemas;

Nuolat konsultuosiuosi su Lietuvos politinėmis jėgomis ir sistemingai teiksiu Seimui būtinų Lietuvai įstatymų projektus;

Parengsiu ir įgyvendinsiu specialią Nacionalinio pasididžiavimo ugdymo programą, numatančią socialines, kultūrines ir pilietines permainas;

Atsakomybės, kaip aukščiausio šalies įstatymo, reikalavimus pirmiausia taikysiu sau ir savo aplinkos žmonėms;

Skirsiu pareigūnus tik po to, kai jie pateiks konkrečią veiksmų programą ir asmeniškai įsipareigos ją įgyvendinti;

Vertinsiu skiriamus pareigūnus ne pagal jų partinę priklausomybę, o pagal kompetenciją ir sugebėjimą išlaikyti savo poziciją bei įgyvendinti valingus sprendimus;

Priimsiu Prezidento skiriamų pareigūnų ataskaitas dukart per metus ir viešai vertinsiu jų darbą;

Reguliariai teiksiu visuomenei ataskaitas apie Prezidento įsteigtų ir jam atskaitingų konsultacinių bei patariamųjų institucijų veiklą;

Subursiu kiekviename Lietuvos miestelyje Visuomeninių Prezidento patarėjų tarybas;

Įdiegsiu efektyvų ir atvirą žmonių skundų ir pasiūlymų nagrinėjimo ir neatidėliotino sprendimų priėmimo mechanizmą.

Visuomenė

Valstybės tobulėjimo ir klestėjimo pagrindas – piliečių visuomenė. Visos valstybės institucijos privalo aktyviai dalyvauti pilietinės visuomenės kūrime. Piliečio laisvės ir teisės negali būti ribojamos, išskyrus šalies Konstitucijoje numatytus atvejus. Įtvirtinta ir apginta nuosavybė – pilietinės visuomenės pagrindas. Žiniasklaidos atsakinga laisvė – pilietinės visuomenės brendimo būtina sąlyga.

Kiekvienas Konstitucijoje numatytų žmogaus teisių ir laisvių varžymas bus nedelsiant ir viešai smerkiamas, reikalausiu, kad suvaržymų kaltininkai neišvengtų atsakomybės;

Bandymai varžyti įstatymais apibrėžtą ir atsakingai naudojamą žiniasklaidos laisvę bus viešai smerkiami, ypač kontroliuosiu viešosios informacijos priemonių veiklą reglamentuojančių įstatymų kūrimą ir keitimą;

Nuolat reikalausiu, kad valstybės institucijos gerbtų piliečių teises, parengtų atvirumo ir prieinamumo piliečiams programas, periodiškai praneštų visuomenei apie tokių programų įgyvendinimą;

Pasitelksiu įtakingiausius Bažnyčios, religinių bendruomenių bei kultūros draugijų atstovus skleisti ir įtvirtinti aukščiausias žmogiškąsias vertybes, kovoti prieš nevilties, smurto ir agresyvumo nuotaikas visuomenėje – bus įsteigta Religinių reikalų taryba prie Prezidento institucijos;

Subursiu prie Prezidento institucijos Tautinių mažumų tarybą, kurioje nuolat būtų aptariamos tautinių mažumų problemos;

Naudodamasis Prezidento įstatymų leidimo iniciatyvos ir visuomeninės priežiūros galimybėmis sieksiu, kad Lietuvos piliečių nuosavybės teisės būtų visiškai atkurtos, įtvirtintos ir apgintos, kaip tai numato įstatymai.

Savivalda

Šalies valdymas turi būti decentralizuotas, plėtojant savivaldą. Patys piliečiai turi spręsti visus savo bendruomenės reikalus. Savivaldos plėtra yra sudedamoji pilietinės ir atsakingos visuomenės kūrimo dalis. Lietuvos regionai – kraštai – turi tapti pagrindiniais tradicinės kultūros išsaugojimo centrais.

Siūlysiu Konstitucijos ir kitų įstatymų pataisas, įteisinančias tiesioginius merų rinkimus;

Skatinsiu vietos bendruomenių aktyvesnį dalyvavimą savivaldybių reikaluose;

Kontroliuosiu, kad būtų nustatytas optimalus savivaldybių skaičius, kad vietinė valdžia priartėtų prie žmonių;

Reikalausiu įvertinti apskričių veiklos efektyvumą ir nustatyti optimalų jų darbuotojų skaičių;

Reikalausiu savivaldybėms suteikti teisę administruoti vietinius mokesčius;

Reikalausiu suformuoti aiškius mokestinių pajamų paskirstymo tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų principus, užtikrinti savivaldybėms priskirtųjų funkcijų finansavimą;

Siūlysiu įteisinti Lietuvos regionus (kraštus): Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją, kurie atstovautų šaliai Europos Sąjungos regioninėse programose;

Rengsiu savivaldybių atstovų pasitarimus, kuriuose kas ketvirtį bus analizuojama šalies savivaldos politika;

Reikalausiu, kad neatidėliojant būtų parengtos regionų ir savivaldybių ekonominės, socialinės plėtros ir investicijų programos;

Siūlysiu parengti Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo planą.

Valstybė

Valstybės valdymas turi būti grindžiamas strateginiu planavimu, o ne stichiškais, atsitiktiniais bei atsakomaisiais veiksmais. Pilietinės visuomenės plėtra yra glaudžiai susijusi su politinių partijų augimu ir stiprėjimu. Valdžios institucijų ir valstybės tarnautojų teisės neatskiriamos nuo atsakomybės. Kiekvienas bet kurio lygio valstybės institucijos sprendimas turi būti priimamas tik iš anksto įvertinus jo pasekmes. Administravimo skaidrumas ir įstatymų rengimo bei svarstymo viešumas turi tapti visų šalies institucijų veiklos norma. Visos administracinės paslaugos turi būti paprastos ir efektyvios.

Kontroliuosiu, kad būtų racionaliai naudojamos valstybės valdymui skirtos biudžeto lėšos, didinant valdžios institucijų efektyvumą ir nedidinant įstaigų bei valdininkų skaičiaus;

Reikalausiu, kad valstybės valdymo sistema būtų pertvarkyta pagal šiuolaikinius vadybos reikalavimus, o vertinant jos veiklą būtų taikomi efektyvios vadybos kriterijai;

Reikalausiu, kad būtų aiškiai apibrėžtos kiekvienos valdžios institucijos kompetencijos ir atsakomybės ribos;

Reikalausiu, kad sprendimų priėmimas būtų skaidrus ir visiems suprantamas, siūlysiu optimaliai sumažinti sprendimų priėmimo pakopų skaičių.

Kontroliuosiu, kad kiekvienas šalies piliečiams svarbus sprendimas būtų pirmiausia aptartas visuomenės ir iš anksto įvertintos galimos jo pasekmės;

Skatinsiu valstybės tarnybos profesionalų ugdymą, reikalausiu įvesti aiškią jų atlyginimo sistemą.

Teisingumas ir teisėsauga

Svarbiausias valstybės uždavinys – apginti piliečių gyvybę, sveikatą ir nuosavybę. Tik įveikę nusikalstamumo priežastis, užtikrinsime žmogaus saugumą. Teisėsaugos institucijų ir pareigūnų veiklos ribos turi būti aiškiai reglamentuotos. Šie pareigūnai ir institucijos turi būti tinkamai aprūpinti ir nepriklausomi nuo politinių jėgų spaudimo ir bešališki. Teisėtvarkos pareigūnai už aplaidumą turi būti šalinami iš pareigų.

Reikalausiu, kad teisėsaugos institucijų veiklos sritys ir kompetencijos ribos būtų aiškiai apibrėžtos ir atskirtos;

Įsteigsiu operatyvinį darbą dirbančių tarnybų veiklą prižiūrinčią koordinacinę instituciją prie Lietuvos Respublikos Prezidento, iš šių institucijų vadovų reikalausiu nuolatinių ataskaitų. Aplaidžiai vykdančius savo tarnybines pareigas siūlysiu atleisti iš pareigų, o nusikaltusius – patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

Reikalausiu sukurti Nacionalinę kovos prieš nusikalstamumą programą, kurios viena svarbiausiųjų nuostatų būtų efektyvi nusikaltimų prevencija.

Sieksiu neatidėliotino paruoštos Kovos prieš korupciją programos įgyvendinimo.

Reikalausiu, kad kiekvienas nusikaltimas būtų išaiškintas, ypatingas dėmesys skiriamas efektyviai narkomanijos prevencijai ir kovai su narkomanija;

Siūlysiu, kad atsakingiems piliečiams būtų sudarytos sąlygos apginti savo ir savo artimųjų gyvybę bei turtą;

Reikalausiu, kad būtų sunaikintos sąlygos korupcijai, sumažintas kontroliuojančių institucijų skaičius, apribotos šių institucijų galimybės skirti baudas ir sankcijas, būtų užtikrintas valdžios įstaigų veiklos viešumas;

Sieksiu, kad kuo greičiau būtų įvestas visuotinis turto ir pajamų deklaravimas, o viešas pareigas turintieji privalėtų deklaruoti ir lėšas, laikomas užsienyje;

Ypatingą dėmesį skirsiu teisėjų korpuso formavimui, atestacijai ir jų veiklos skaidrumui;

Siūlysiu supaprastinti brangiai kainuojančią savarankišką administracinių teismų sistemą, sukurti vieningą šalies teismų sistemą;

Aktyviai naudosiuosi Prezidentui suteikta galimybe keisti teisėjų darbo vietas – tai užtikrintų teisingesnį ir objektyvesnį teismų darbą;

Kiekvienas bandymas paveikti nepriklausomo teismo sprendimus turi būti viešai įvertintas, asmenys, bandantys įtakoti teismo sprendimus, neturi išvengti atsakomybės.

Ekonomika ir energetika

Svarbiausi Lietuvos ūkiui sprendimai turi būti pragmatiški, nesvarbu, ar idėjos turėtų dešiniosios ar kairiosios ideologijos atspalvį. Valstybė privalo uždirbti, o ne taupyti. Valstybės įstaigos turi būti valdomos taip pat efektyviai, kaip ir privačios įmonės. Valstybės įstaigų valdymas turi tapti toks, kad būtų etalonu verslo vadybai. Lietuva turi maksimaliai savarankiškai apsirūpinti energetikos ištekliais ir likti saugios branduolinės energetikos šalimi.

Sieksiu visuomenės sutarimo numatant ūkio raidos perspektyvas, kuo plačiau įtrauksiu pilietiškai aktyvius verslininkus, mokslininkus, politikos ir kultūros elitą, profesinių sąjungų atstovus;

Sieksiu, kad biudžetas būtų formuojamas programiniu principu;

Reikalausiu, kad šalies biudžeto projektas būtų parengtas likus pusmečiui iki svarstymo Seime, skatinsiu visuomenę bei žiniasklaidą aktyviai aptarti biudžeto projektą;

Sieksiu, kad mokesčių sistema būtų keičiama pagal principą: mokesčiai turi skatinti verslo augimą ir sąžiningą jų mokėjimą;

Reikalausiu, kad būtų supaprastintos įmonių licencijavimo ir bankroto procedūros;

Reikalausiu, kad verslą reglamentuojantys įstatymai būtų priimami skaidriai, tik visuomenei aptarus ir sudarius verslui sąlygas pasirengti permainoms;

Sieksiu, kad būtų parengta mokslo ir gamybos integracijos programa, visapusiškai išnaudotas Lietuvos mokslo potencialas, didinant Lietuvos verslo konkurencingumą rinkoje;

Sieksiu, kad gamyba būtų palaipsniui perorientuojama į didelę pridedamąją vertę kuriančią veiklą - modernių informacinių technologijų, biotechnologijų ir telekomunikacijų link;

Kontroliuosiu, kad būtų užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos šalies ir užsienio įmonėms;

Sieksiu, kad būtų sukurta palanki teisinė aplinka bei infrastruktūra smulkiųjų ir vidutinių įmonių plėtrai;

Sieksiu, kad būtų sukurta finansinių paslaugų teikimo smulkiajam ir vidutiniam verslui sistema;

Raginsiu parengti Lietuvos piliečių lėšų, laikomų užsienio bankuose, grąžinimo į Lietuvą programą;

Kontroliuosiu, kad Lietuvos įmonių, o ypatingai vežėjų, interesams tinkamai būtų atstovaujama tarptautinėse rinkose;

Reikalausiu, kad abu Ignalinos AE blokai būtų uždaryti tik Europos Sąjungai finansuojant reaktorių keitimą naujais ir saugiais – taip Lietuvai išsaugant energetinę nepriklausomybę;

Sieksiu, kad būtų modernizuotos kitos veikiančios elektrinės bei pagaliau įgyvendintas elektros tilto į Vakarus projektas;

Sieksiu, kad būtų skatinamas dujų tranzitas per šalies teritorija;

Reikalausiu, kad energetikos žaliavų importo sferoje būtų racionaliai sumažintas tarpininkų skaičius;

Integracija į euro zoną – prioritetinis šalies finansų sistemos uždavinys.

Žemės ūkis

Lietuvos žemės ūkis – ne socialinės rūpybos sritis, o strateginė Lietuvos ateities dalis. Prezidentas – žemdirbių interesų atstovas tarptautinėje arenoje. Apie juos liečiančius sprendimus žemdirbiai privalo sužinoti pirmieji.

Sieksiu, kad didžiausias visų valdžios institucijų dėmesys būtų skiriamas žemės ūkio modernizavimui bei restruktūrizavimui;

Raginsiu Vyriausybę parengti programą, numatančią sąlygas ūkininkams savarankiškai imtis aktyvių finansavimo bei produkcijos realizavimo galimybių paieškos;

Sieksiu, kad būtų mažinama priešprieša tarp žemės ūkio produkcijos gamintojų ir perdirbėjų;

Raginsiu Vyriausybę rūpintis nedidelių pramonės įmonių ir didesnių įmonių padalinių steigimu kaime, skatinti gilesnę žemės ūkio ir pramonės integraciją;

Reikalausiu, kad iki įstojimo į Europos Sąjungą žemdirbiams būtų mokamos tiesioginės išmokos bei kompensacijos;

Sieksiu, kad būtų remiama įvairi veikla kaime – netradicinių bei ekologiškų žemės ūkio produktų gamyba, kaimo turizmas, miško verslas, tvenkinių žuvininkystė ir kita;

Kontroliuosiu, kad iki įstojimo į Europos Sąjungą būtų taikomos specialios rinkos apsaugos priemonės, numatytos įstatymuose.

Sieksiu, kad visiškai būtų užbaigtas žemės nuosavybės atkūrimo procesas;

Darbas ir socialinė apsauga

Nedarbo mažinimas turi būti valdžios konstitucinė priedermė. Valstybės vadovo pareiga yra rūpintis, kad visos valdžios grandys atliktų konstitucinę priedermę - užtikrintų pakankamą užimtumo lygį. Nedarbo mažinimą lemia pirmiausia verslo liberalizavimas. Ypatingą dėmesį būtina skirti žmonių su negalia teisėms ir jų integravimui į visuomenę. Pensijos turi būti didinamos proporcingai vidutinio darbo užmokesčio didėjimui. Jaunimo nedarbo likvidavimas – svarbiausias valdžios rūpestis.

Sieksiu, kad būtų pradėta įgyvendinti seniai parengta Nedarbo likvidavimo programa;

Sukursiu tarpžinybinę darbo grupę, kuri parengs ir įgyvendins Jaunimo įdarbinimo programą;

Parengsiu įstatymų pataisas, įtvirtinančias paramą jaunoms šeimoms;

Siūlysiu sumažinti darbo stažą motinoms;

Pareikalausiu parengti socialinės paramos programą žmonėms, netekusiems darbo likus dešimt metų iki pensijos;

Rublinių indėlių grąžinimas – tik politinės valios klausimas. Sieksiu, kad jis būtų kuo greičiau išspręstas;

Kontroliuosiu, kiek pensijos atitinka realų pragyvenimo lygį – Sodros biudžetas turi būti derinamas su Prezidentu;

Reikalausiu, kad būtų parengta Jaunimo grąžinimo į Lietuvą programa;

Sieksiu, kad valstybė neprarastų ryšio su laikinai į užsienį išvykusiais savo piliečiais;

Reikalausiu, kad nevalstybinis socialinis draudimas kuo greičiau taptų tikrove – pensijų reforma privalo būti baigta;

Sieksiu, kad būtų sukurta nedarbo draudimo sistema;

Reikalausiu, kad socialinių institucijų veikla būtų ypač skaidri, o apie mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą visuomenė būtų periodiškai informuojama;

Sieksiu, kad būtų įvykdyta socialinės apsaugos priemonių neįgaliesiems reforma, ypač kreipiant dėmesį į jų įdarbinimą;

Raginsiu parengti socialinės atskirties grupių integracijos programas;

Sieksiu plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą;

Skatinsiu nevyriausybines organizacijas aktyviau dalyvauti socialinėje veikloje;

Sveikatos apsauga

Valstybės uždavinys – saugi, efektyvi ir visiems prieinama sveikatos apsaugos sistema. Pinigai seka paskui žmogų – pagrindinis privalomojo sveikatos draudimo principas, kuris visiems suteiktų vienodas sveikatos priežiūros sąlygas. Žmonės turi teisę laisvai pasirinkti gydytoją, gydymo įstaigą ir draudimo rūšį. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas prevencinėms sveikatos priežiūros priemonėms. Valstybė turi organizuoti visavertę pirminę sveikatos priežiūrą ir užtikrinti laiku suteikiamą, kokybišką antrinę sveikatos priežiūrą. Privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų konkurencijos sąlygos turi būti vienodos ir tarpusavyje suderintos.

Reikalausiu, kad Vyriausybė deklaruotų aiškią fiksuotą datą, kada sveikatos apsaugos reforma bus baigta;

Sieksiu, kad būtų sukurtos žmogaus teisių ir orumo apsaugos medicinos srityje teisinės ir institucinės prielaidos;

Kontroliuosiu, kad būtų užtikrintas aktyvus gyventojų dalyvavimas priimant sprendimus sveikatos sistemos administravimo, organizavimo ir finansavimo klausimais, skatinamas pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų bendradarbiavimas;

Sieksiu, kad būtų nustatyti sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės reikalavimai, orientuoti į asmens ir visuomenes sveikatos rezultatus;

Sieksiu, kad būtų stiprinami regioniniai sveikatos priežiūros tinklai, kaip labiausiai efektyvūs ir geriausiai teikiantys pagalbą kritiniais atvejais;

Reikalausiu sustiprinti savivaldos įgaliojimus ir atsakomybę už žmonių aprūpinimą medicinos paslaugomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pagal teritorijoje gyvenančių žmonių skaičių;

Sieksiu užtikrinti sveikatos priežiūrai skirtų lėšų naudojimo viešumą;

Sieksiu, kad būtų įvestas privalomasis sveikatos draudimas, įstatymais būtų garantuota pacientų teisė pasirinkti gydytoją, valstybinę ar privačią sveikatos priežiūros įstaigą.

Švietimas, mokslas, kultūra

Tik išsilavinusi visuomenė yra piliečių visuomenė. Rūpindamasi visuotiniu švietimu ir lavinimų, valstybė kloja pamatus Lietuvai išlikti ir klestėti globalizacijos apimtame bei vienodėjančiame pasaulyje. Fundamentaliojo mokslo vystymas – ūkio plėtros ir šalies įmonių konkurencingumo pasaulio rinkose garantas. Laisvas žmogus yra kuriantis žmogus. Tradicinė ir moderni kultūra - tautos siela, vienintelė laiduojanti tautos gyvastį.

Reikalausiu, kad švietimo sistemos finansavimas būtų skaidrus;

Sieksiu, kad pagaliau būtų įvertinta, kiek vaikų ir dėl kokių priežasčių nelanko mokyklų, kad būtų sudarytos sąlygos jiems gauti išsilavinimą;

Stengsiuosi, kad būtų užtikrintas visuotinis ikimokyklinis ugdymas ir lygios mokyklinio starto galimybės;

Sieksiu, kad vidurinis išsilavinimas būtų visuotinis;

Sieksiu, kad vienas svarbiausių švietimo reformos akcentų būtų dorovinis ugdymas;

Sieksiu, kad būtų plėtojama mokslo įstaigų tipų įvairovė, suvienodintos jų konkurencijos sąlygos;

Reikalausiu, kad realiai veiktų studijų kreditavimo sistema, ji būtų nuolat tobulinama;

Sieksiu, kad būtų plėtojama moderni suaugusiųjų švietimo sistema;

Sieksiu, kad būtų plečiama mokinių ir studentų savivalda;

Parengsiu į užsienio šalis išvykusių specialistų susigrąžinimo programą;

Reikalausiu, kad būtų parengta ilgalaikių investicijų į fundamentaliuosius mokslo tyrimus programa;

Ekonominėmis priemonėmis skatinsiu verslo ir mokslo bendradarbiavimą taikomojo mokslo tyrimuose;

Sieksiu, kad mokslo ir studijų specialistų darbas būtų deramai atlygintas;

Reikalausiu skaidraus lėšų kultūrai naudojimo;

Skatinsiu kūrinių apie garbingą Lietuvos praeitį rėmimą ir propogavimą;

Sieksiu, kad ekonominėmis priemonėmis būtų skatinamas elitinės kultūros mecenavimas;

Parengsiu Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje skatinimo programą;

Reikalausiu nustatyti aiškius kriterijus, pagal kuriuos valstybė rems kultūrines programas, renginius ar atskirus kūrinius;

Raginsiu remti regionų kultūros įstaigas;

Sieksiu, kad būtų išsaugotas ir prieinamas visuomenei Lietuvos daugiatautis kultūrinis paveldas.

Nacionalinis saugumas

Nacionalinis saugumas turi būti užtikrinamas per glaudų bendradarbiavimą su sąjungininkėmis NATO ir ES. Lietuvoje reikia rengti prielaidas pereiti prie profesionalios kariuomenės, kurios pagrindą turi sudaryti kompaktiškos ir mobilios greitojo reagavimo pajėgos. Lietuvos žmonių ir valstybės saugumas neįmanomas be intensyvios ir efektyvios visų specialiųjų tarnybų kovos su korupcija.

Sieksiu, kad Lietuvos, kaip NATO narės kariuomenė, nuolat bendradarbiaudama su sąjungininkėmis ir partnerėmis, užtikrintų šalies saugumą bendruosiuose aljanso gynybos projektuose;

Raginsiu, kad NATO kriterijus atitinkanti Lietuvos kariuomenė būtų rengiama išlaikant mažas greitojo reagavimo dalinių ir dideles aukštos kvalifikacijos kadrų (strategų ir analitikų) proporcijas;

Sieksiu, kad Lietuvos kariškiai aktyviai bendradarbiautų su savo partneriais Rusijoje, Ukrainoje ir kituose kraštuose, siekiančiuose suartėti su NATO ir ES;

Sieksiu, kad valstybė imtųsi konkrečių veiksmų įgyvendinant alternatyvios karinės tarnybos idėją.

Paraginsiu sukurti Nusikaltimų prevencijos programą, įsteigsiu Nusikaltimų prevencijos komisiją prie Prezidento;

Reikalausiu iš specialiųjų tarnybų užkirsti kelią Lietuvos ir užsienio organizuoto nusikalstamumo grupuočių mėginimams legalizuoti nusikalstamu būdu sukauptą kapitalą;

Reikalausiu, kad būtų realiai įgyvendinta Nacionalinė kovos su korupcija programa;

Siūlysiu panaikinti senaties terminą sunkiems nusikaltimams prieš valstybę;

Reguliariai reikalausiu Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės saugumo departamento ataskaitų apie kovos su korupciją operatyvinę padėtį, ji būtų svarstoma Valstybės Gynybos taryboje ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;

Užsienio politika

Užsienio politika turi tarnauti Lietuvos žmonėms. Tik įgyvendinus svarbiausius Lietuvos užsienio politikos tikslus bus užtikrinta valstybės ir jos žmonių gerovė bei saugumas. Valstybės institucijos turi dirbti taip, kad Lietuvos žmonės pajustų didžiausią naudą iš šių tikslų įgyvendinimo. Tapusi NATO ir ES nare Lietuva ir toliau bendradarbiaus su kaimynais Rytuose. Pasaulinėje politikoje Lietuva dalyvaus tiek, kiek leis mūsų valstybės išgalės. Svarbu, kad būtų užtikrintos mūsų šalies piliečių teisės ir interesai kitose pasaulio valstybėse.

Sieksiu, kad Lietuvos narystė ES sudarytų sąlygas šalies ekonomikos augimui, atvertų naujas galimybes Lietuvos žmonių mokslui, tobulinimuisi ir įsidarbinimui užsienyje, leistų geriau pažinti pasaulį;

Kontroliuosiu, kad būtų racionaliai ir skaidriai naudojama ES struktūrinė parama, visų pirma žemės ūkiui, transportui, infrastruktūrai ir verslo plėtrai;

Dėsiu visas pastangas, kad žmonės suprastų ES narystės naudą Lietuvai ir tam pritartų referendumo metu;

Sieksiu, kad Lietuvos narystė NATO užtikrintų taiką, politinį, karinį ir ekonominį saugumą Lietuvoje, prisidėtų prie Lietuvos ekonomikos bei jos mokslo ir technologinio potencialo plėtros;

Remsiu JAV ir jos partnerių Europoje pastangas išsaugoti taiką, tvarką, saugumą ir stabilumą pasaulyje;

Raginsiu Vyriausybę plėsti gerus tarpvalstybinius santykius Vidurio ir Šiaurės Europoje, Baltijos jūros regione, aktyviai bendradarbiaujant su mūsų tradiciniais partneriais: Lenkija ir Baltijos valstybėmis;

Sieksiu naudingų dvišalių santykių su Rusija ir Ukraina, teiksiu siūlymus dėl šių valstybių tolesnio įsitraukimo į bendrus projektus su ES bei NATO;

Skatinsiu aktyvų naudingą Lietuvai bendradarbiavimą, o taip pat demokratijos plėtrą kitose NVS šalyse, pradedant kaimynine Baltarusija ir baigiant tolimesniais Kaukazo bei Vidurinės Azijos kraštais;

Reikalausiu, kad būtų efektyviai išnaudojama Lietuvos narystė tarptautinėse organizacijose;

Remsiu Lietuvos siekį stoti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją;

Kontroliuosiu, kaip kuriama pareigūnų, galinčių dirbti europinėse struktūrose rengimo programa;

Raginsiu Vyriausybę toliau ugdyti ir plėsti kvalifikuotą, besirūpinančią Lietuvos žmonių interesais diplomatine tarnybą;

Raginsiu Vyriausybę ieškoti naujų rinkų pasaulyje, naudojant diplomatinės tarnybos esamas galimybes, kuriant prekybos misijas;

Raginsiu Vyriausybę skirti didesnį dėmesį mūsų kultūros ir mokslo pasiekimų pristatymui užsienyje;

Sieksiu, kad Lietuvos piliečiai, atsidūrę užsienyje, būtų valstybės ginami ir neužmiršti, o išeivijos lietuviai galėtų įsijungti į svarbių Lietuvai projektų įgyvendinimą;

Skatinsiu piliečių diplomatiją

Rolandas Paksas
Naujausi pakeitimai - 2002 11 26.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas