Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Seimo opozicinių partijų pareiškimas dėl kovos su nusikalstamumu ir korupcija stiprinimo

Partijų, kurių nariai Seime yra

Opozicijoje valdančiajai daugumai,

 

Pareiškimas

Dėl siūlomo susitarimo

dėl kovos su nusikalstamumu ir korupcija sustiprinimo

Esame įsitikinę, kad iškilmingi dokumentai ir žodiniai įsipareigojimai, neparemti darbais, neatneša norimos naudos, o dažnai tik didina visuomenės nusivylimą valdžia ir politinėmis partijomis. Su tuo susijusios mūsų pagrindinės ir detalesnės pastabos apie pasirašomą dokumentą.

Pateiktas šiandien pasirašymui dokumentas - deklaratyvaus pobūdžio, neįvardijantis nė vienos realios priemonės, galinčios sustiprinti kovą su nusikalstamumu ir korupcija, todėl jis visuomenei sudarys nebent kovos su korupcija iliuziją, bet neturės praktinės reikšmės.

Pažymėdami, kad kovos su korupcija sėkmė labiausiai priklauso nuo valdančiosios daugumos nuostatų ir praktinių veiksmų atkreipiame dėmesį į pastarojo laikotarpio socialliberalų ir socialdemokratų atstovų Seime veiksmus, priešingus deklaruojamai kovos su korupcija krypčiai, kai Seimo opozicijai buvo visais įmanomais būdais trukdoma sudaryti specialiąsias tyrimo komisijas dėl Seimo kanceliarijos lėšų panaudojimo efektyvumo bei bendrovės "Jangila" klausimui išnagrinėti, kai nuoširdžiai po tokia iniciatyva pasirašę keli valdančiosios daugumos atstovai po to patyrė spaudimą ir, atsiimdami savo parašus, stabdė minėtų komisijų įkūrimą.

Seimui atskaitingų valstybės institucijų darbo viešumas yra viena svarbiausių antikorupcinių priemonių, todėl stebina šiomis dienomis paskelbtas Ministro Pirmininko sprendimas nebeleisti žurnalistams susipažinti su Vyriausybės nutarimų projektais.

Atkreipiame dėmesį ir į Seimo bei NS(SL) Pirmininko žodžių (kai kalbama apie valstybės pareigūnų atsakomybės didinimą) ir darbų išsiskyrimą (nereagavimas į NS(SL) frakcijos nariams V.Uspaskich, E.Šablinskui, K.Kuzmickui pareikštus kaltinimus, užtrukęs reagavimas į R.Zujevo-V.Valcerio, buvusio Šilutės mero A.Balčyčio ir kitų NS artimų pareigūnų istorijas, nesugebėjimas paaiškinti, kas finansavo NS ketverių metų minėjimo balių Kaune ir kt.), kas verčia abejoti jo, kaip šio susitarimo kuratoriaus, nuoširdžiu noru tikrai ir objektyviai stiprinti kovą su korupcija bei nusikalstamumu.

Laikydami, kad Lietuvos narystė NATO, minima vienoje Susitarimo pastraipoje, yra labai svarbus veiksnys, reikalaująs tikros kovos su nusikalstamumu ir korupcija, atkreipiame dėmesį, kad tarp numatytų pasirašyti susitarimą politinių organizacijų bei jų atstovų yra ir tokių, kurie nepalankūs ir stabdo Lietuvos stojimo į NATO procesą.

Dėl deklaruojamų konkretesnių Susitarimo nuostatų pastebime:

a) gerai, kad valdančioji dauguma reiškia norą siekti politinių kompromisų, kuriant darnų bei efektyvų teisėsaugos modelį;

b) kelia nuostabą tai, kad tik dabar pasižadama netoleruoti valstybės tarnyboje korumpuotų pareigūnų .Galima suprasti , kad valdanti koalicija iki šiol juos toleravo;

c) tikimės, kad ryžtas užtikrinti asmenų teises, pavyzdžiui, konstitucinę nuosavybės teisę pasireikš pažeidžiančių šią teisę įstatymų atšaukimu arba neprieštaravimu Prezidento veto;

d) siekis priimant įstatymus įvertinti kriminogeninius veiksnius, be abejo, sąlygos peržiūrėti paskutinę dieną priimtą įstatymą, atmetus kriminogeninės ekspertizės reikalavimus bei pažadus, dėl neskaidrios paramos daliai privilegijuotų ūkininkų, prisiperkančių daugiau žemės;

e) ryžtas "vykdyti veiksmingesnę parlamentinę kontrolę" ir "atlikti atskirų problemų parlamentinį tyrimą" tikimės reikš grįžimą prie tų parlamentinio tyrimo klausimų, kurie ką tik buvo sustabdyti šiurkščiu politiniu spaudimu ir to spaudimo organizatorių pavardės bus viešai paskelbtos;

Dėl čia nurodytų trūkumų ir neatitikimo šiandieninei valdančių partijų veiklai siūlome dokumento pasirašymą atidėti, o jo projektą pateikti visuomenės svarstymui. Kartu pažymime, kad mūsų politinės organizacijos visada prisidės prie realių iniciatyvų kovoje su nusikalstamumu ir korupcija, ir patys ketiname tokių iniciatyvų pateikti.Viena jų -Nacionalinio kovos su korupcija akto projektas.

 

LCS atstovas V.Martišauskas

LLS atstovas K.Rimšelis

LPKTS atstovas P.Jakučionis

MKDS atstovas A.Vazbys

TS(LK) atstovas J.Razma
Naujausi pakeitimai - 2002 07 11.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas