Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Seimo Liberalų frakcija: 02 04 02 - 05 d.

Balandžio 2d. Seimas vienbalsiai pritarė prezidento V.Adamkaus pasiūlytai E.Kūrio kandidatūrai į Konstitucinio Teismo pirmininkus.

Liberalų frakcijos nariai buvo susitikę su E.Kūriu ir bendru sutarimu pritarė jo kandidatūrai.

Liberalų nuomone, tai yra ne tik jaunas, bet ir kaip teisininkas kvalifikuotas Konstitucinio Teismo teisėjas, dar daugiau, tai yra aktyvus, darbingas, tiek ir tiesioginėse pareigose, tiek ir akademinėse diskusijose turėjęs progos principingai išsakyti savo nuostatas.

Balandžio 2d. Seime vyko Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo, Liberalų frakcijos nario A.Medalinsko spaudos konferencija “Lietuvos politikos perspektyvos po rinkimų Ukrainoje”.

A.Medalinskas sveikina mezgamą Lietuvos ir Ukrainos strateginę partnerystę, tačiau mano, jog tarpvyriausybinis ir tarpparlamentinis bendradarbiavimas priklausys nuo to, kas suformuos valdančiąją daugumą šios šalies parlamente. "Idėja, jog Lietuvai būtina atkreipti dėmesį į Ukrainą, yra labai sveikintina. Mūsų politikos žemėlapyje Ukraina buvo "išsitrynusi", - teigė parlamentars. A.Medalinsko nuomone, Ukrainos įtraukimas į Lietuvos ir Lenkijos vykdomą regioninę politiką Baltarusijos atžvilgiu gali gerokai padidinti tokios politikos sėkmę."Ukrainos vaidmuo Lietuvos ekonomikai, verslo ryšiams galėtų būti daug svarbesnis negu šiandien", - pažymėjo jis. Tačiau A.Medalinsko nuomone, Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo perspektyvos paaiškės po to, kai bus suformuota nauja dauguma Ukrainos parlamente. "Jeigu Ukrainoje valdžioje bus proeuropietiški politikai, akivaizdu, kad tokio bendradarbiavimo taryba tarp Lietuvos ir Ukrainos parlamentų ir vyriausybių gali labai sėkmingai veikti, tačiau jeigu Ukrainoje dominuos prokomunistinių kairiųjų arba oligarchų vyriausybė, tai toks bendradarbiavimas gali būti stipriai apsunkintas", - pažymėjo prelegentas.

Sveikindamas mezgamą strateginę partnerystę su Ukraina, A.Medalinskas taip pat atkreipė dėmesį, jog Lietuvos prezidento vizitas galėjo būti išnaudotas rinkimų kovoje. "Vertinant prezidento V.Adamkaus iniciatyvą, kai kas galėtų pasakyti, kad jis buvo paskutinis užsienio valstybės vadovas, kuris paspaudė ranką Ukrainos prezidentui Leonidui Kučmai prieš pat įvykstant rinkimams, žinant faktą, kad juose dalyvauja prezidento remiamas rinkiminis blokas. Kai kas galėtų pasakyti, kad prezidentas savotiškai sudalyvavo rinkiminėje kampanijoje Ukrainoje", - teigė liberalas.

Kovo 28d.Lietuvos prezidentas V.Adamkus ir Ukrainos prezidentas L.Kučma Kijeve pasirašė deklaracijoje, kurioje numatoma įkurti Lietuvos ir Ukrainos Prezidentų tarybą, kuri rinktųsi ne rečiau kaip kartą per metus ir svarstytų svarbiausius dvišalio ir regioninio bendradarbiavimo klausimus.

Balandžio 3d. Liberalų frakcijos posėdyje buvo svarstomas Liberalų frakcijos vadovybės klausimas.

G.Steponavičius atsistatydino iš frakcijos seniūno pareigų ir šiuo metu šias pareigas užima laikinai.

G.Steponavičiaus sutikimas prieš 5mėn. užimti frakcijos seniūno pareigas buvo laikinas. Jo nuomone, sunku suderinti dvi atsakingas pareigybes (G.Steponavičius yra Seimo pirmininko pavaduotojas), be to, tai leistų turėti didesnį Liberalų frakcijos atstovavimą Seimo Seniūnų sueigoje.

Vykusiame frakcijos posėdyje iškeltos trys kandidatūros. Liberalų frakcijos narė D.Teišerskytė kandidatu į frakcijos seniūno postą pasiūlė R.Palaitį, P.Vilkas - E.Masiulį, R.Šukys - A.Klišonį.

Šiuo metu sutiko kandidatuoti E.Masiulis ir R.Palaitis (A.Klišonis - atsiėmė savo kandidatūrą), tačiau kandidatūrų iškėlimas nėra baigtinis.

Frakcijos seniūno rinkimus numatyta surengti balandžio 10d.(trečiadienį), sudarant galimybę balsuoti visiems frakcijos nariams.

Balandžio 3d. vyko Seimo narių liberalo A.Meliano, V.Kvietkausko, V.Lapėno spaudos konferencija “ Apie rinkimus į Ukrainos parlamentą”.

Lietuvos Seimo delegacijos nariai, kartu su Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos atstovais stebėję parlamento rinkimus Ukrainoje, mano, kad jie vyko pakankamai demokratiškai, nors pastebėjo ir kai kurių trūkumų.

Liberalų frakcijos nario A.Meliano teigimu, iš esmės rinkimai Ukrainoje buvo demokratiški, jie pasižymėjo ypač dideliu stebėtojų skaičiumi. "Rinkimų organizavimas padarė gerą įspūdį", - sakė jis. Tačiau, nepaisant demokratijos pasiekimų, jautėsi, pasak A. Meliano, tam tikras vadovaujančių institucijų atstovų mėginimas daryti įtaką rinkimų rezultatams. Jo teigimu, labai dažnai rinkimų apylinkėse buvo vietinės valdžios atstovai ir netgi patys kandidatai. "Jie dalyvavo nieko nesakydami, neagituodami, ir to nedraudė įstatymas. Tačiau, suprantama, tai galėjo turėti įtakos žmonių apsisprendimui", - pastebėjo A. Melianas.

Liberalas A. Melianas tikisi, kad Lietuvos ir Ukrainos santykiai klostysis teigiama linkme, nepriklausomai nuo Ukrainos parlamento sudėties. Jis pažymėjo, jog Ukrainoje jautė palankumą, didelę ukrainiečių simpatiją Lietuvai, o tai turėtų teigiamai veikti mūsų šalių santykius.

Balandžio 3d. Liberalų frakcija raštu kreipėsi į prezidentą V.Adamkų ragindama vetuoti kovo 26d. Socialdemokratinės koalicijos, Naujosios sąjungos (socialliberalų) ir Nepriklausomos frakcijų balsais priimtas Vyriausybės įstatymo pataisas, numatančias panaikinti daugumą politinio pasitikėjimo pareigybių ministerijų vadovybėse.

Liberalai mano, jog šios pataisos, priešingai nei teigia valdančioji dauguma, ne depolitizuos ministerijų valdymą, o suteiks galimybę aukštus postus ministerijose ilgam laikui užimti valdančiųjų partijų atstovams.

Pataisomis keičiama ministerijų valdymo struktūra, paliekant tik vieną politinio pasitikėjimo ministrą, o vadovavimą ministerijos administracijai perduodant karjeros valstybės tarnautojui - valstybės sekretoriui.

Įsigaliojus pataisoms, viceministrai, kurie dabar yra politinio pasitikėjimo figūros, bus atleidžiami. Ministras galės pasirinkti iš esamų viceministrų vieną, kuris taps politinio pasitikėjimo pareigūnu, o likusieji viceministrai galės pretenduoti užimti ministerijos valstybės sekretoriaus arba jo pavaduotojų vietas, ir tapti ilgalaikiais valstybės pareigūnais.

Liberalų manymu, naujoji tvarka "valstybei yra žalinga", nes likusiems viceministrams nesuradus naujo darbo valstybės tarnyboje, turės būti išmokėtos išeitinės kompensacijos, kurių suma gali siekti kelis šimtus tūkstančių litų.

Anot liberalų, tuometinės LDDP dominuojamas 1992-1996 metų kadencijos Seimas ministerijose jau buvo bandęs įvesti socialdemokratų dabar proteguojamą tvarką, tačiau 1996 metais Seimo rinkimus laimėję konservatoriai ją vėl pakeitė ir viceministrų pareigybėms buvo sugrąžintas politinio pasitikėjimo statusas.

Seimo priimtomis Vyriausybės įstatymo pataisomis taip pat keičiamas Vyriausybės aparatas. Pagal jas, įvedama nauja politinio pasitikėjimo pareigybė - premjero vyriausiasis patarėjas, o iki šiol premjero politinio pasitikėjimo tarnautojams vadovavęs Vyriausybės kancleris tampa karjeros valstybės tarnautoju ir vadovaus Vyriausybės kanceliarijai. Taip pat pataisomis naikinama Vyriausybės sekretoriaus pareigybė.

Balandžio 4d. Seime vyko Liberalų frakcijos nario A.Matulevičiaus spaudos konferencija “ Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento”.

A.Matulevičius ragina stiprinti Prezidento instituciją, suteikti jai papildomų galių - teisę skelbti referendumą, be Seimo pritarimo atleisti Ministrą Pirmininką, paleisti Seimą, jam pakartotinai pareiškus nepasitikėjimą Vyriausybe arba du kartus iš eilės nepritarus Ministro Pirmininko kandidatūrai. Parlamentaras parengė ir daugiau Konstitucijos pataisų, kurios, jo nuomone, turėtų sustiprinti valstybės valdymą, leistų nuosekliai vykdyti, o ne imituoti reformas, didinti valdžios atsakomybę.

Pristatydamas savo projektus, A. Matulevičius sakė, kad jie buvo įkvėpti susitikimų su Lietuvos žmonėmis, kurie vyko 21-ame Lietuvos mieste ir rajone. "Šalis ir žmonės nori valstybės vadovo renkamo tautos tvirto, atsakingo, sąžiningo, o svarbiausia ryžtingo žmogaus, kuris, turėdamas žmonių pasitikėjimą, galėtų užtikrinti 5 metus visų reformų eigą", - sakė A. Matulevičius.
Vadovaudamasis valdžių pasidalijimo principu, A. Matulevičius taip pat siūlo atimti teisę Seimo nariui būti paskirtam ministru, Premjeru, o Seimo Pirmininkui pavaduoti Prezidentą. Parlamentaro siūlymu, pavaduoti Prezidentą turėtų Ministras Pirmininkas.

Kaip tuščio deklaratyvaus dokumento, neatspindinčio Vyriausybės darbo esmės, A. Matulevičiaus siūlo atsisakyti Vyriausybės programos tvirtinimo.

Įstatymų projektams ruošti ir svarstyti, išvadoms dėl jų reikšti, kodifikuoti ir kitiems su įstatymų leidyba susijusiems dalykams svarstyti A. Matulevičius siūlo sudaryti Valstybės Tarybą. Anot jo, tarybos sudėtis, jos formavimo principai turėtų būti diskusijos objektas. Be to, tokia taryba, pasak parlamentaro, nebūtų nauja institucija Lietuvos konstitucinėje praktikoje, ji buvo numatyta ir 1938 metų Konstitucijoje.


Balandžio 5d. LLS pirmininkas E.Gentvilas ir Liberalų frakcijos nariai A.Lydeka bei P.Vilkas D.Britanijos ambasadoje Vilniuje pareiškė užuojautą dėl Jos Didenybės Karalienės Elizabeth Karalienės Motinos mirties. Užuojautos žodžius D.Britanijos monarchų šeimai ir piliečiams liberalai įrašė į specialiai tam skirtą Užuojautų knygą. “Karalienė Motina buvo viena mylimiausių Didžiosios Britanijos monarchų šeimos atstovių. Kiekvienas politikas ar valstybės vadovas galėtų pavydėti tokio populiarumo ir pagarbos, kokį turėjo ši moteris”, - teigė LLS pirmininkas E.Gentvilas.

LLS pirmininkas E.Gentvilas, pagal galimybes dalyvaujant LLS valdybos ir Liberalų frakcijos nariams, 1-2 kartus per savaitę rengia išvažiuojamuosius susitikimus su visuomene šalies regionuose.

Balandžio 8d., pirmadienį, E.Gentvilas, Liberalų frakcijos nariai A.Klišonis ir R.Vaštakas lankysis Mažeikiuose. Viešnagės metu planuojama susitikti su Mažeikių raj.meru Vidmantu Macevičiumi, Sedos miestelio gyventojais, LLS skyrių nariais, vyks pokalbis tiesioginiame radijo stoties Ventus eteryje, diskusijos su miesto žmonėmis aktualiomis temomis.

Balandžio 8d. 18val., pirmadienį, Vilniaus savivaldybės Baltojoje salėje vyks diskusija tema “ Ar įvyks liberalų jungtuvės su Centro sąjunga?”.

Liberalų sąjungą atstovaus LLS pirmininko pavaduotojas K.Rimšelis, Centro sąjungą – LCS valdybos pirmininkas A.Čaplikas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 16.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas