Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Vladas Žalnerauskas laukia pasiūlymų dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Pakeisti 51 straipsnio 1 dalį ir straipsnį išdėstyti sekančiai:

51 straipsnis. Proceso dalyvių teisė susipažinti su byla.

Kopijų darymas

1. Proceso dalyviai turi teisę teisme susipažinti su byloje esančiais dokumentais, kita medžiaga ir savo lėšomis daryti jų kopijas bei išrašus.

2. Šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus ar medžiagas, kurių duomenys sudaro valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti. Dėl to teismas priima nutartį.

3. Už kiekvieną bylos medžiagos vieno puslapio kopiją imamas teisingumo ministro nustatyto dydžio užmokestis. Lėšos, gautos už bylos medžiagos kopijavimą, laikomos teismo specialioje sąskaitoje ir panaudojamos kopijavimo technikai įsigyti, išlaikyti bei kitoms raštvedybos išlaidoms apmokėti.

Teikia LR Seimo narys Vladas Žalnerauskas 2002 04 08

Lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Pakeisti 51 straipsnio 1 dalį ir straipsnį išdėstyti sekančiai:

51 straipsnis. Proceso dalyvių teisė susipažinti su byla.

Kopijų darymas

1. Proceso dalyviai turi teisę teisme susipažinti su byloje esančiais dokumentais, kita medžiaga ir teismo (teisėjo) leidimu, savo lėšomis daryti jų kopijas bei išrašus.

2. Šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus ar medžiagas, kurių duomenys sudaro valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti. Dėl to teismas priima nutartį.

3. Už kiekvieną bylos medžiagos vieno puslapio kopiją imamas teisingumo ministro nustatyto dydžio užmokestis. Lėšos, gautos už bylos medžiagos kopijavimą, laikomos teismo specialioje sąskaitoje ir panaudojamos kopijavimo technikai įsigyti, išlaikyti bei kitoms raštvedybos išlaidoms apmokėti.

Teikia LR Seimo narys Vladas Žalnerauskas 2002 04 08

Aiškinamasis raštas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

Panaikinti ABTĮ 51 straipsnyje pastebėtus žmogaus teisių suvaržymus.

Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami įstatymo projekte aptarti klausimai:

Galiojančioje ABTĮ 51 straipsnio redakcijoje numatyta teisė proceso dalyviams daryti byloje esančių dokumentų kopijas tik su teismo (teisėjo) leidimu.

Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, naujai sureglamentuotų klausimų teigiamos savybės ir kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Numatoma proceso dalyviams leisti daryti byloje esančių dokumentų kopijas nereikalaujant teismo (teisėjo) leidimo.

Galimos neigiamos priimto įstatymo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja (pateikiamas šių aktų sąrašas) ir kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar

panaikinti, priėmus teikiamą projektą:

Galiojančius teisės aktus keisti nereikia.

Ar įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus:

Atitinka.

Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įstatymų papildomųjų aktų, - kas ir kada juos turėtų parengti, šių aktų metmenys:

Nereikia.

Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas (pateikiami įvertinimai artimiausiems metams ir tolesnei ateičiai):

Biudžetui įtakos neturės.

Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

Įstatymo projekto autorius ar autorių grupė, įstatymo projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai:

Seimo narys Vladas Žalnerauskas.

Vladas Žalnerauskas 2002 04 08
Naujausi pakeitimai - 2002 05 03.

*

LR Seimas