Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Vladas Žalnerauskas laukia pasiūlymų dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259, 260, 263, 269, 281, 284, 286, 293 straipsnių pakeitimo ir papildimo įstatymo projekto

Lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 259, 260, 263, 269, 281, 284, 286, 293 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

.

1.Straipsnis. Papildyti 259 straipsnį 3-ja dalimi ir straipsnį išdėstyti sekančiai:

259 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas

Dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo tam įgaliotas pareigūnas arba visuomeninės organizacijos ar visuomeninio savaveiksmio organo atstovas surašo protokolą, išskyrus šio kodekso 262 straipsnyje numatytus atvejus.

Dėl šio kodekso 187-2 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo protokolą surašo organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje buvo padarytas šis teisės pažeidimas.

Protokolas surašomas dviem egzemplioriais, antrasis protokolo egzempliorius nedelsiant įteikiamas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

2.Straipsnis. Pakeisti 260 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis ir straipsnį išdėstyti sekančiai:

260 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo turinys

Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodoma: jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigybė, pavardė, vardas; žinios apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį pažeidėjo asmenybę; administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė; šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo; liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, pavardės, adresai; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pažeidėjo pasiaiškinimas; kitokios žinios, būtinos bylai išspręsti.

Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir administracinėn atsakomybėn traukiamas administracinį teisės pažeidimą padaręs asmuo; jeigu yra liudytojų ir nukentėjusiųjų, protokolą gali pasirašyti taip pat ir šie asmenys.

Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas teisės pažeidimą padaręs asmuo atsisako suteikti žinias apie savo asmenybę arba pasirašyti protokolą, tai įrašoma protokole. Administracinėn atsakomybėn traukiamas Teisės pažeidimą padaręs asmuo turi teisę pateikti prie protokolo pridedamus paaiškinimus ir pastabas dėl protokolo turinio, taip pat išdėstyti savo atsisakymo jį pasirašyti motyvus.

Surašant protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui išaiškinamos jo teisės ir pareigos, numatytos šio kodekso 272 straipsnyje, ir tai pažymima protokole.

3.Straipsnis. Pakeisti 263 straipsnio pavadinimą, 1, 2, 3, 4 ir 5 dalis ir straipsnį išdėstyti sekančiai:

263 straipsnis. Pažeidėjo Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymas

Administracinio teisės protokolui surašyti, kai negalima jo surašyti pažeidimo padarymo vietoje, o protokolas yra būtinas, policijos pareigūnas administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį pažeidėją gali pristatyti į policiją arba į savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje patalpas. Jeigu teisės pažeidimo protokolo negalima surašyti pažeidimo padarymo vietoje ir pagal įgalioto šią bylą nagrinėti arba surašyti šioje byloje protokolą organo (pareigūno) šaukimą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pažeidėjas vengia atvykti, pagal tokio organo (pareigūno) pranešimą Administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti pareigūnas administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį pažeidėją gali pristatyti į minėto organo (pareigūno) buveinę.

Pažeidus transporto priemonių naudojimo taisykles, eismo tvarkos apsaugos ir saugumo taisykles, krovinių išsaugojimo transporte užtikrinimo taisykles, priešgaisrinės apsaugos taisykles, sanitarines higienines ir sanitarines priešepidemines taisykles transporte, keleivių ir bagažo vežimo taisykles, tam įgaliotas pareigūnas gali administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį pažeidėją pristatyti į policiją, jeigu šis neturi asmenį paliudijančių dokumentų ir nėra liudytojų, galinčių pateikti reikalingus duomenis apie jį.

Padarius miško pažeidimus arba pažeidus medžioklės taisykles, žvejybos ir žuvų atsargų apsaugos taisykles, administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį pažeidėją į policiją arba savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje patalpas protokolui surašyti gali pristatyti Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai, valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, taip pat kiti Lietuvos Respublikos įstatymų tam įgalioti asmenys, jeigu pažeidėjo asmenybė negali būti nustatyta pažeidimo vietoje.

Padarius pažeidimus, susijusius su kėsinimusi į saugomus objektus, kitą valstybinį ar visuomeninį turtą, pažeidėją administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį gali

pristatyti sukarintos apsaugos darbuotojai į sukarintos apsaugos tarnybinę patalpą arba į policiją, kad būtų užkirstas kelias teisės pažeidimui, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pažeidėjo asmenybei nustatyti ir teisės pažeidimo protokolui surašyti.

Teisės pažeidėjas Aadministracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi būti pristatomas kiek galima greičiau.

Pristatytas į šiame straipsnyje nurodytas vietas asmuo negali būti laikomas ilgiau kaip tris valandas.

4.Straipsnis. Pakeisti 269 straipsnio 4 dalį ir straipsnį išdėstyti sekančiai:

269 straipsnis. Asmenys, turintys teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus

Sulaikymo, asmens apžiūros ar daiktų patikrinimo metu rastus daiktus ir dokumentus, kurie yra teisės pažeidimo įrankis arba tiesioginis objektas, paima šio kodekso 266 ir 268 straipsniuose numatytų organų pareigūnai. Paimti daiktai ir dokumentai iki administracinio teisės pažeidimo bylos išnagrinėjimo saugomi organų (pareigūnų), kuriems suteikta teisė paimti daiktus ir dokumentus, nustatytose vietose, o išnagrinėjus bylą, remiantis priimtu nutarimu (sprendimu), jie nustatyta tvarka konfiskuojami arba grąžinami teisėtam valdytojui arba sunaikinami. Naminė degtinė ir kiti namų gamybos stiprūs alkoholiniai gėrimai, nedenatūruotas etilo alkoholis,

denatūruotas etilo alkoholis, techninis etilo alkoholis ir jų skiediniai (mišiniai), jiems gaminti aparatai išnagrinėjus bylą sunaikinami.

Padarius pažeidimus, numatytus šio kodekso 209, 209-1, 209-2, 209-3, 210 straipsniuose, baudos išieškojimui užtikrinti leidžiama paimti daiktus (vertybes) iš pažeidimą padariusio asmens, jeigu jis Lietuvos Respublikoje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos.

Daiktų ir dokumentų paėmimo atveju surašomas jų paėmimo protokolas arba tai įrašoma administracinio teisės pažeidimo, asmens apžiūros, daiktų patikrinimo ar administracinio sulaikymo

protokoluose.

Padarius pažeidimą, už kurį pagal ši kodeksą gali būti skiriamas bauda arba atėmimas teisės vairuoti transporto priemonę, upių ar mažąjį laivą - iki byloje priimto nutarimo iš vairuotojo, laivo vairuotojo paimamas vairuotojo pažymėjimas (upių ar mažojo laivo vairavimo teisės pažymėjimas arba transporto priemonės registracijos dokumentai) ir išduodamas laikinas leidimas vairuoti transporto priemonę, upių ar mažąjį laivą arba laikinas transporto priemonės registracijos dokumentas ir apie tai įrašoma administracinio teisės pažeidimo protokole. Jeigu priimamas nutarimas skirti baudą arba atimti teisę vairuoti transporto priemonę, upių ar mažąjį laivą, vairuotojo pažymėjimas (upių ar mažojo laivo vairavimo teisės pažymėjimas) negrąžinamas, o laikino leidimo galiojimas pratęsiamas iki baigsis terminas, nustatytas skundui paduoti, arba iki bus priimtas sprendimas dėl skundo, arba iki bus sumokėta paskirta bauda.

Padarius šio kodekso 165, 165-1, 167-1, 176, 176-1, 194-1, 195, 196, 197 straipsniuose numatytus pažeidimus, policijos darbuotojai turi teisę paimti šiuose straipsniuose išvardytus ginklus, šaudmenis, pirotechnikos priemones iki bylos išnagrinėjimo ir tai įrašoma protokole nurodant paimtojo ginklo markę ar modelį, kalibrą, seriją ir numerį, šaudmenų kiekį ir rūšį, pirotechnikos priemonių kiekį ir rūšį. Kai administracinį teisės pažeidimą padaro asmuo, eidamas

tarnybines pareigas, daiktų paėmimas, asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas taikomas tik tais atvejais, kai atidėlioti negalima.

Padarius šio kodekso 188-5 straipsnyje numatytus pažeidimus, policijos pareigūnai turi teisę paimti Lietuvos Respublikos ordiną, medalį ar kitokio valstybinio apdovanojimo ženklą. Išnagrinėjus bylą, iš teisės pažeidėjo paimti Lietuvos Respublikos ordinas, medalis ar

kitokio valstybinio apdovanojimo ženklas turi būti grąžinti jų teisėtam savininkui, o jeigu jis nežinomas, siunčiami Lietuvos Respublikos Prezidentui.

Padarius pažeidimus, numatytus šio kodekso 124-1 straipsnyje (transporto priemonės sustojimas (stovėjimas) ant šaligatvio, kai nėra tai leidžiančių kelio ženklų, užvažiavimas ant vejos, šaligatvio, pėsčiųjų (dviračių) tako, sustojimas ir stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 metrų kelio ruože prieš jas ir už jų, tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir

arčiau kaip 5 metrai prieš jas, kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui), 132-1 straipsnyje (transporto priemonių stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose

nesilaikymas), policijos pareigūnai turi teisę priverstinai nuvežti transporto priemonę arba užblokuoti šios priemonės važiuoklę specialiu įtaisu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Padarius pažeidimus, numatytus šio kodekso 124-1 straipsnyje (transporto priemonės sustojimas (stovėjimas) nesilaikant kelio ženklų ar ženklinimo, Kelių eismo taisyklėse nustatytos transporto priemonių stovėjimo trukmės bei tvarkos tose vietose, kur yra

stovėjimo automatai arba atitinkami mokamo stovėjimo ženklai, nesilaikymas), policijos pareigūnai kartu su savivaldybės tam įgaliotais asmenimis turi teisę užblokuoti transporto priemonės važiuoklę specialiu įtaisu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Padarius pažeidimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti atimta teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, - iki byloje bus priimtas nutarimas orlaivio įgulos nariui, asmeniui, turinčiam teisę atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu,- sustabdomas licencijos galiojimas ir apie tai įrašoma administracinio teisės pažeidimo protokole.

5.Straipsnis. Pakeisti 281 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalis ir straipsnį išdėstyti sekančiai:

281 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vieta

Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama pagal jo padarymo vietą.

Šio kodekso 119, 122-130, 132, 133, 142-4 straipsniuose ir 145 straipsnio antrojoje dalyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylos gali būti nagrinėjamos pagal pažeidimų padarymo vietą, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pažeidėjo gyvenamąją vietą arba pagal transporto priemonių įskaitos vietą.

Šio kodekso 166, 167, 177 straipsniuose ir 178 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos pagal jų padarymo vietą arba pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pažeidėjo gyvenamąją vietą.

Šio kodekso 173-5 straipsnyje, 173-14 straipsnio pirmojoje - septintojoje dalyse, 173-15 straipsnyje (dėl auditorių išvadų apie pensijų fondus, investicinius fondus, depozitoriumus ar valdymo įmones) ir 173-16 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos pagal organo (pareigūno), įgalioto nagrinėti šias bylas, buvimo vietą.

Administracinės komisijos, savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pažeidėjo gyvenamąją vietą.

Nepilnamečių, jų tėvų ar juos atstojančių asmenų administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pažeidėjo gyvenamąją vietą.

Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti ir kitokią administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vietą.

6.Straipsnis. Pakeisti 284 straipsnio 1 dalį ir straipsnį išdėstyti sekančiai:

284 straipsnis. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą

Organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti visas kitas, byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

Organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, turi teisę pakeisti nuorodą į šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, numatantį atsakomybę už šį pažeidimą, jeigu administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta administracinio teisės pažeidimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, numatantį atsakomybę už padarytą administracinį teisės pažeidimą.

7.Straipsnis. Pakeisti 286 straipsnio 2 ir 3 dalis ir straipsnį išdėstyti sekančiai:

286 straipsnis. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje turinys

Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) priima nutarimą byloje.

Nutarime turi būti: nutarimą priėmusio orano(pareigūno)pavadinimas; bylos nagrinėjimo data; žinios apie asmenį, kurio byla nagrinėjama; žinios apie kitus, byloje dalyvaujančius asmenis; byloje dalyvaujančių asmenų nurodytų aplinkybių motyvuotas įvertinimas, ir kitų, bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių išdėstymas; šio kodekso straipsnio, straipsnio dalies ar kito akto, numatančio atsakomybę už šį pažeidimą, kurio reikalavimus pažeidė asmuo, nurodymas; byloje priimtas sprendimas.

Jeigu, spręsdami klausimą dėl nuobaudos skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, šio kodekso 216 straipsnio 1-4 unktuose išvardyti organai pareigūnai) kartu sprendžia klausimą dėl pažeidėjo kaltininko padaryto turtinio nuostolio atlyginimo, nutarime dėl bylos nurodomas išieškotino nuostolio dydis, jo atlyginimo terminas ir tvarka.

Nutarime dėl bylos turi būti išspręstas klausimas apie paimtus daiktus ir dokumentus, taip pat nurodyta nutarimo apskundimo tvarka ir terminas.

Kolegialaus organo nutarimas priimamas paprasta kolegialaus organo narių, dalyvavusių posėdyje, balsų dauguma.

Nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje pasirašo nagrinėjantis bylą pareigūnas, o kolegialaus organo nutarimą - posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais apie nuobaudą įrašoma administracinio teisės pažeidimo protokole arba nutarimas įforminamas kitokiu nustatytu būdu.

8.Straipsnis. Pakeisti 293 straipsnį ir jį išdėstyti sekančiai:

293 straipsnis. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo terminas

Skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo įteikimo pareiškėjui priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu gali atnaujinti atitinkamas administracinis teismas.

Vladas Žalnerauskas 2002 04 22

Aiškinamasis raštas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 259, 260, 263, 269, 281, 284, 286, 293 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

Suteikti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui galimybę geriau pasiruošti bylos nagrinėjimui.

Panaikinti ATPK 260, 263, 269 ir 281 straipsniuose pastebėtus žmogaus teisių pažeidimus.

Padaryti administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą objektyvesniu. Suteikti pareiškėjui galimybę geriau pasiruošti bylos nagrinėjimui teisme.

Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami įstatymo projekte aptarti klausimai:

Galiojančioje ATPK 259 straipsnio redakcijoje nenumatytas protokolo kopijos įteikimas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

Galiojančioje ATPK 260, 263, 269 ir 281 straipsnių redakcijoje administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo dar iki administracinės teisės pažeidimo bylos išnagrinėjimą vadinamas pažeidėju.

Pagal galiojančią ATPK 284 straipsnio redakciją administracinių teisės pažeidimų bylą nagrinėjantis pareigūnas ar organas nebūtinai privalo ištirti visas byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas aplinkybes.

Pagal galiojančią ATPK 286 straipsnio redakciją administracinių teisės pažeidimų bylą nagrinėjantis pareigūnas ar organas neprivalo nutarime nurodyti žinias apie kitus byloje dalyvaujančius asmenis (liudytojus, ekspertą, vertėją, ir t.t), apie šių asmenų nurodytas aplinkybes ir jų įvertinimo motyvus.

Galiojančioje ATPK 293 skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, naujai sureglamentuotų klausimų teigiamos savybės ir kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Numatomas ATPK protokolo surašymas dviem egzemplioriais, antrąjį egzempliorių įteikiant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

Numatoma naudoti tik terminą: administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo.

Numatomas vairuotojo pažymėjimo paėmimas tik tais atvejais, kai už padarytą pažeidimą numatomas atėmimas teisės vairuoti.

Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas taps objektyvesniu. Numatoma skundo įteikimo terminą skaičiuoti nuo nutarimo įteikimo dienos.

Galimos neigiamos priimto įstatymo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja (pateikiamas šių aktų sąrašas) ir kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar

panaikinti, priėmus teikiamą projektą:

Būtina atlikti pakeitimus visuose žinybinėse, ATPK protokolų surašymą reglamentuojančiose instrukcijose.

Būtina atlikti pakeitimus Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1999 kovo 26 d įsakyme Nr.99 „Dėl Kelių policijos patrulinės tarnybos veiklos instrukcijos ir Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų tvarkymo ir teisės aktų taikymo instrukcijos patvirtinimo”

Reikia pakeisti Administracinių bylų teisenos įstatymo 122 straipsnio 1 dalį.

Ar įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus:

Atitinka.

Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įstatymų papildomųjų aktų, - kas ir kada juos turėtų parengti, šių aktų metmenys:

Nereikia.

Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas (pateikiami įvertinimai artimiausiems metams ir tolesnei ateičiai):

Biudžetui įtakos neturės.

Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

Įstatymo projekto autorius ar autorių grupė, įstatymo projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai:

Seimo narys Vladas Žalnerauskas.

Vladas Žalnerauskas 2002 04 22
Naujausi pakeitimai - 2002 05 03.

*

LR Seimas