Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

D.Barakauskas laukia pasiūlymų dėl Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTO

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIr LO`IMr .STATYMO 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,

19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 34 STRAIPSNIr PAKEITIMO IR PAPILDYMO

.STATYMAS

2001m. d. Nr.

Vilnius

(}in., 2001, Nr.43-1495, Nr.56-1984)

1 straipsnis. 2 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis pakeitimas ir papildymas bei papildymas 6, 16, 17 ir 18 dalimis

1. Pakeisti 2 straipsnio tre ij dal/ ir j iadstyti taip:

“3. Lošimo automatas (toliau – automatas) – elektroninis prietaisas, sukurtas ir pagamintas lošimo tikslais, kurį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai:

1) “A” kategorijos lošimo automatas – neriboto laimėjimo lošimo automatas, kuriame vienkartinis laimėjimas nėra ribojamas;

2) “B” kategorijos lošimo automatas – riboto laimėjimo lošimo automatas, kuriame vienkartinis laimėjimas neviršija 400 litų sumos.”.

2. Papildyti 2 straipsnio ketvirtąją dalį, prieš žodį “automatais” įrašyti žodžius “A” kategorijos” ir ją išdėstyti taip:

“4. Lošimo namai (kazino) – vieta, kurioje pagal patvirtintus lošimo reglamentus organizuojami stalo lošimai (ruletė, kortų, kauliukų lošimai), lošimai “A” kategorijos lošimo automatais.”.

3. Papildyti 2 straipsnio penktąją dalį, prieš žodį “automatais” įrašyti žodžius “B” kategorijos” ir ją išdėstyti taip:

“5. Automatų salonas – vieta, kurioje pagal patvirtintą lošimo reglamentą organizuojami lošimai “B” kategorijos lošimo automatais.”.

4. Papildyti 2 straipsnį nauja 6 dalimi ir ją išdėstyti taip (buvusias 6-14 dalis laikyti 7-15 dalimis):

“6. Pavieniai lošimo automatai - vieta, kurioje organizuojami lošimai ne daugiau kaip 2 “B” kategorijos lošimo automatais.”.

5. Papildyti 2 straipsnį 16, 17 ir 18 dalimis ir jas išdėstyti taip:

“16. Vieno lošimo trukmė, lošiant lošimo automatu – laikas nuo lošimo operacijos pradžios (klavišo paspaudimo), iki lošimo operacijos rezultato pateikimo.

17. Vienkartinis maksimalus laimėjimas - galimai didžiausia suma, kurią lošėjas gali išlošti vieno lošimo metu ir ji lygi statymo dydžio bei lošimo automato programoje numatyto maksimalaus išlošimo daugiklio, sandaugai .

18. Maksimalus valandinis pralošimas - maksimali suma, kurią lošėjas gali pralošti per valandą , lošdamas vienu lošimo automatu.”.

2 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas 2 dalimi

1. Pakeisti 3 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Lošimų rūšys:

1) Lošimas automatu:

a)“A” kategorijos automatu - kai lošiama žetonus įmetus arba įvedus popierinius pinigus į lošimo automatą, išlošimą automatas išmoka žetonais. Didelio išlošimo atveju, neišmokėta iš automato suma, išmokama kasoje. Lošimo rezultatą ir laimėjimo dydį nustato lošimo automatas;

b)“B” kategorijos automatu – kai lošiama į lošimo automatą įmetus metalinius pinigus ir (arba) įvedus popierinius pinigus ir (arba) žetonus, o išlošimą automatas išmoka pinigais arba žetonais. Lošimo rezultatą ir laimėjimo dydį nustato lošimo automatas.”.

2. Šio straipsnio 2, 3, 4, 5 dalis atitinkamai laikyti šio straipsnio pirmosios dalies 2, 3, 4, 5 punktais.

3. Papildyti 3 straipsnį nauja antrąja dalimi ir ją išdėstyti taip:

“2. Lošimų kategorijos:

1) “A” kategorija:

a) stalo lošimai – ruletės, kortos, kauliukai;

b)“A” kategorijos lošimo automatai;

c) totalizatorius;

d) lažybos.

2) “B” kategorija:

a) “B” kategorijos lošimo automatai;

b) bingas.”.

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“5 straipsnis. Licencijų organizuoti lošimus kategorijos

1. Gali būti išduodamos šių kategorijų licencijos organizuoti šiuos lošimus:

1)“A” kategorijos licencija:

a)stalo lošimams (ruletė, kortos, kauliukai) ir “A” kategorijos lošimo automatams;

b)totalizatoriui;

c)lažyboms.

2)“B” kategorijos licencija:

a)“B” kategorijos lošimo automatams;

b)bingui.

2. Vienai bendrovei gali būti išduotos visų kategorijų licencijos.”.

4 straipsnis. 8 straipsnio papildymas

Papildyti 8 straipsnį, po žodžio “(kazino)” įrašyti žodžius “statyti pavienius automatus” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“8 straipsnis. Lošimus organizuojantys subjektai

Lošimus turi teisę organizuoti akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovės), veikiančios Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka bei gavusios šios veiklos licencijas ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino), statyti pavienius automatus arba kai Priežiūros komisija patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.”

5 straipsnis. 10 straipsnio 8 ir 12 dalių papildymas bei papildymas 16 dalimi

1. Papildyti 10 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

“8. Lošimų reklama draudžiama, išskyrus lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų pavadinimus ir adresus bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimo įrenginių ir automatų kiekį esantį lošimo įstaigoje.”.

2. Papildyti 10 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

“12. Lošimus organizuojančiai bendrovei draudžiama gaminti, taip pat rinkti iš dalių lošimo įrenginius juos remontuoti, kurti naujas ar keisti esamas lošimo algoritmo programas. Bendrovė organizuojanti lošimus eksploatacijos metu lošimo įrenginiams, ir automatams gali atlikti techninę profilaktiką bei pašalinti smulkius gedimus Priežiūros komisijos nustatyta tvarka.”.

3. Papildyti 10 straipsnį 16 dalimi ir ją išdėstyti taip:

“16. Draudžiama “B” kategorijos lošimo automatus jungti į “kaupiamojo fondo” sistemą.”.

6 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“12 straipsnis. Lošimų organizavimo vieta

1. Lošimai organizuojami:

1)baruose, aludėse, kavinėse, restoranuose, bilijardinėse, boulingo, kėglių ir naktiniuose klubuose - tik pavieniais “B” kategorijos lošimo automatais;

2)automatų salonuose - “B” kategorijos automatais;

3)bingo salonuose;

4)lošimo namuose (kazino)- stalo lošimai ir “A” kategorijos lošimo automatais.

2. Lošimai automatais, bingas, lošimai lošimo namuose (kazino) ir pavieniais automatais gali būti organizuojami tik tose patalpose, kurios nurodytos leidime atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) ir statyti pavienius automatus.

3. Pavieniams lošimo automatams skirtose vietose gali būti įrengta ne daugiau kaip 2 “B” kategorijos lošimo automatai.

4. Lošimo automatų salonuose automatų skaičius privalo būti ne mažesnis kaip 10 ir ne didesnis kaip 30.

5. Bingo salonuose organizuojamas tik bingas.

6. Lošimo namuose (kazino) gali būti organizuojama ruletė, kortų, kauliukų lošimai ir lošimai “A” kategorijos lošimo automatais. Vienuose lošimo namuose (kazino) turi būti ne mažiau kaip penki lošimo stalai, iš kurių bent vienas – ruletės ir ne mažiau kaip 30 vienetų “A” kategorijos lošimo automatų. Lošimo automatų skaičius kazino yra nustatomas pagal lošimo stalų kiekį. Minimaliai vienam stalui tenka ne mažiau kaip 6 lošimo automatai, o maksimalus jų skaičius neribojamas.”.

7 straipsnis. 13 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 1 ir 2 dalis ir jas išdėstyti taip:

“1. Totalizatorių, lažybas organizuojančios bendrovės apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 1 mln. litų, o bingą ir žirgų totalizatorių organizuojančios bendrovės – ne mažesnis kaip 0,5 mln. litų.

2. Bendrovės, organizuojančios lošimus “B” kategorijos automatais, apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 1 mln. litų, o tais atvejais, kai bendrovė organizuoja lošimus lošimo namuose (kazino) – 4 mln. litų kiekvieniems lošimo namams (kazino).”.

8 straipsnis. 14 straipsnio papildymas

Papildyti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“14 straipsnis. Lošimus organizuojančių bendrovių teisė verstis kita ūkine komercine veikla

Bendrovės, organizuojančios lošimus automatų salonuose, bingą, stalo lošimus, totalizatorių, lažybas neturi teisės verstis kita komercine ūkine veikla, išskyrus nekilnojamojo turto, joms priklausančio nuosavybės teise, nuoma.”.

9 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies papildymas ir 2 dalies pakeitimas

1. Papildyti 15 straipsnio 1 dalį 5 punktu ir jį išdėstyti taip:

“5) Lošimo namų lošimams skirtų patalpų plotų bendra suma turi būti ne mažesnė kaip 200 kv.m., minimaliam lošimo įrangos kiekiui, nurodytam šio įstatymo 12 str. 6 dalyje. Papildant lošimo įrenginių kiekį būtina sekančiai didinti patalpų plotą: vienam amerikietiškos ruletės stalui – 10 kv. m., prancūziškos ruletės stalui – 15 kv. m., kortų stalui – 8 kv. m., kauliukų stalui – 15 kv. m., vienam lošimo automatui – 2.5 kv. m. Naudojant lošimo automatus skirtus lošti keliems lošėjams iš karto (angl. multi player), kiekviena lošimui skirta vieta prilyginama vienam lošimo automatui. Lošimo namų (kazino) administracija kontroliuojančių tarnybų darbui privalo skirti atskiras patalpas.”.

2. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Automatų salonai įrengiami izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą. Šių salonų patalpos turi atitikti šio straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų reikalavimus.”.

10 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. “A” kategorijos lošimo automatų laimėjimų fondą turi sudaryti ne mažiau kaip 90 procentų visos įmokų sumos, o “B” kategorijos lošimo automatams atitinkamai 80 procentų.”.

11 straipsnis. 19 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Dalis automatų arba bingo laimėjimų gali būti išmokama “kaupiamojo fondo” forma. “Kaupiamasis fondas” laimimas tuo pačiu lošimo automatu automatiškai arba sujungus lošimo namuose (kazino) esančius lošimo automatus, arba sujungus keliuose lošimo namuose (kazino), priklausančiuose tam pačiam organizatoriui, esančius lošimo automatus. Tuo atveju, kai “kaupiamasis fondas” laimimas keliais sujungtais automatais, lošėjams matomoje vietoje turi būti:

nurodytas sujungtų lošimo automatų skaičius ir vieta, kurioje jie eksploatuojami;

įrengtas specialus ekranas, kuriame nuolat rodoma suma, esanti “kaupiamajame fonde”;

nurodytas procentas, kuris bus atskaitomas nuo kiekvieno lošimo į “kaupiamąjį fondą.”.

12 straipsnis. 20 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 20 straipsnį 5 dalimi:

“5. Privaloma asmenų, atvykusių į lošimo namus registracija, kuri vykdoma pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.”.

13 straipsnis. Trečiojo skirsnio pavadinimo papildymas

Papildyti Trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

“TREČIASIS SKIRSNIS

LEIDIMŲ ATIDARYTI AUTOMATŲ, BINGO SALONUS, LOŠIMO NAMUS (KAZINO) IR EKSPLOTUOTI PAVIENIUS AUTOMATUS IŠDAVIMAS, JŲ PAPILDYMAS ARBA

PAKEITIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS”.

14 straipsnis. 21 straipsnio papildymas

Papildyti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“21 straipsnis. Leidimų atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus išdavimas

1. Leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus išduoda Priežiūros komisija.

2. Leidimai atidaryti automatų, bingo salonus ir lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus, išduodami bendrovėms, turinčioms licencijas organizuoti atitinkamus lošimus, arba kartu su šiomis licencijomis.

3. Bendrovė, pageidaujanti gauti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus, pateikia Priežiūros komisijai prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, lošimų organizavimo vietos adresas, telefono numeris, numatomų organizuoti lošimų rūšys, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data, numeris (jei leidimas išduodamas licenciją turinčiai bendrovei), bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data.

4. Kartu su prašymu išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną , lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus pateikiami šie dokumentai ir duomenys:

1) lošimo reglamentai;

2) lošimo įrenginių aprašymas (tipas, modifikacija, gamintojas, pagaminimo metai ir mėnuo) ir dokumentai, patvirtinantys prašančios išduoti leidimą bendrovės nuosavybės teisę į juos, arba įrenginių įsigijimo išperkamosios nuomos (lizingo) būdu sutartys;

3) lošimo įrenginių skaičius;

4) įstaigos, akredituotos Nacionaliniame akreditacijos biure, išduoti sertifikatai, kad lošimo įrenginiai atitinka jiems nustatytus reikalavimus;

5) Priežiūros komisijos nustatyta informacija apie lošimų organizavimo vietą;

6) dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į patalpas, kuriose numatoma organizuoti lošimus, arba šių patalpų nuomos ar išperkamosios nuomos sutarties nuorašas;

7) taisyklės, nustatančios įėjimo į automatų, bingo salonus arba lošimo namus (kazino) užmokestį, jo mokėjimo tvarką (jeigu užmokestis bus imamas);

8) lošimo automatų, bingo salonų arba lošimo namų (kazino) administracijos vadovo, jo pavaduotojų, vyriausiųjų finansininkų ir lošėjus aptarnaujančio personalo sąrašas, kuriame nurodomi vardai, pavardės, asmens kodai.

5. Priežiūros komisija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ir informacijos, kurių reikia priimti sprendimui dėl leidimo išdavimo, taip pat pareikalauti paaiškinti arba papildyti pateiktus duomenis.

6. Priežiūros komisijos valstybės tarnautojai patikrina, ar patalpos, kuriose numatoma atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) arba eksploatuoti pavienius automatus, atitinka joms keliamus reikalavimus. Prašymas išduoti leidimą atidaryti lošimo patalpas turi būti išnagrinėtas per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Jeigu pareikalaujama papildomų dokumentų ir informacijos, 30 dienų laikotarpis skaičiuojamas iš naujo nuo papildomos informacijos arba paaiškinimų bei pataisų pateikimo. Bendras leidimo išdavimo laikotarpis neturi viršyti 60 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai buvo pirmą kartą pateikti visi reikiami dokumentai ir duomenys.

7. Leidime atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus nurodomas lošimus organizuojančios bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, lošimų organizavimo vietos adresas, organizuojamų lošimų rūšys, lošimo įrenginių skaičius, leidimo išdavimo data.

8. Priežiūros komisija, išdavusi licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus, per 5 darbo dienas nuo licencijos (leidimo) išdavimo praneša Mokesčių policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms policijos įstaigoms, kurių teritorijoje bus organizuojami lošimai, bendrovės, kuriai išduota licencija (leidimas), pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius, licencijos rūšį, numerį, leidimo numerį, lošimų organizavimo adresą, organizuojamų lošimų rūšis, lošimo įrenginių skaičių.

9. Leidimas atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir galioja neterminuotą laiką.”.

15 straipsnis. 22 straipsnio papildymas

Papildyti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“22 straipsnis. Atsisakymas išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus

1. Priežiūros komisija atsisako išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus, jeigu:

1) prašyme išduoti leidimą arba kituose dokumentuose pateikiami žinomai neteisingi duomenys;

2) bendrovė atsisako pateikti šio įstatymo 21 straipsnio 3, 4, 5 dalyse nurodytus dokumentus, duomenis ar paaiškinimus arba pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų;

3) patalpos, kuriose numatoma organizuoti lošimus automatais ar bingą arba stalo lošimus ir eksploatuoti pavienius automatus, neatitinka reikalavimų

lošimo įrenginiai neatitinka šio įstatymo ir Priežiūros komisijos nustatytų reikalavimų;

5) šio įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 8 punkte išvardyti asmenys neatitinka šio įstatymo 11 straipsnio reikalavimų.

2. Jeigu išduoti leidimą atidaryti lošimo patalpas atsisakoma, apie tai pranešama raštu pareiškėjui.

3. Atsisakymas išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.”.

16straipsnis. 23 straipsnio pavadinimo, 1 ir 5 dalių papildymas

1. Papildyti 23 straipsnio pavadinimą bei pirmą dalį ir juos išdėstyti taip:

“23 straipsnis. Leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus papildymas arba pakeitimas

1.Bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus, ir pageidaujanti tose patalpose įrengti daugiau lošimo įrenginių, privalo gauti Priežiūros komisijos sutikimą. Toks sutikimas įforminamas papildant leidimą.”.

2. Papildyti penktą dalį ir ją išdėstyti taip:

“5. Bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir/ar eksploatuoti pavienius automatus, norinti pakeisti lošimo įrenginių skaičių arba juos pakeisti kitais, pateikia Priežiūros komisijai prašymą, kuriame nurodo lošimų organizavimo vietos adresą ir kiek lošimo įrenginių prašo sumažinti arba kokius pakeisti.”.

17 straipsnis. 24 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies papildymas

Papildyti 24 straipsnio pavadinimą bei pirmą dalį ir juos išdėstyti taip:

“24 straipsnis. Leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir/ar eksploatuoti pavienius automatus galiojimo panaikinimas

1. Leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir eksploatuoti pavienius automatus galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) to prašo leidimą turinti bendrovė;

2) per metus nuo leidimo išdavimo nurodytose patalpose nepradedama verstis lošimų veikla;

3) panaikinamas licencijos organizuoti lošimus galiojimas arba licencija neperregistruojama;

4) paaiškėja, kad prašyme išduoti leidimą arba kituose dokumentuose pateikti žinomai neteisingi duomenys;

5) patalpos, kuriose organizuojami lošimai, neatitinka reikalavimų;

6) pasibaigia patalpų, kuriose organizuojami lošimai, nuomos sutarties galiojimo laikas arba nuomos sutartis yra nutraukiama.”.

18 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“34 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei iki 2001 m. gruodžio 1 d.:

1) patvirtinti lošimų licencijavimo taisykles;

2) patvirtinti valstybės rinkliavų, imamų už licencijų organizuoti lošimus ir leidimų atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino), statyti pavienius automatus išdavimą, dydžius;

3) įsteigti Priežiūros komisiją ir patvirtinti jos nuostatus.”.

19 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Naujausi pakeitimai - 2002 05 03.

*

LR Seimas