Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

D.Barakauskas, H.Žukauskas, R.Paksas ir E.Skarbalius laukia pasiūlymų dėl 2002 03 04 jų užregistruoto Atostogų įstatymo 4, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Atostogų ĮSTATYMO 4, 6, 8, 9, 10 staipsnių PAKEITIMO ir papildymo ĮSTATYMAS

2002 m. ………………... d. Nr. ………….

Vilnius

(Žin., 1992, Nr.2-18; Nr. I- 1288, Žin., 1996, Nr. 41-986 )

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

"Kasmetinės atostogos - tai kalendorinės dienos, suteikiamos darbuotojams pailsėti ir atstatyti darbingumą, taip pat kalėdinis laikotarpis nuo einamų metų gruodžio trečio dešimtadienio pradžios iki kitų metų sausio 2 dienos (toliau kalėdinis laikotarpis), paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį".

2 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies papildymas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

"Kasmetinių minimalių atostogų trukmė - 34 kalendorinės dienos, įskaitant kalėdinį laikotarpį."

3 straipsnis. 8 straipsnio 1 dalies papildymas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

"Už pirmuosius darbo metus atostogos suteikiamos po šešių mėnesių nepertrauktojo darbo toje įmonėje, bet ne vėliau kaip iki darbo metų pabaigos, išskyrus kalėdinį laikotarpį."

4 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies papildymas

Papildyti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

"Teisę pasirinkti atostogų laiką, išskyrus kalėdinį laikotarpį, po šešių mėnesių nepertraukiamo darbo toje įmonėje turi…" toliau kaip tekste.

5 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

" Atostogų laikas gali būti perkeltas šalims susitarus, išskyrus kalėdinį laikotarpį."

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS

Projektą teikia:

Seimo nariai:

H. Žukauskas

R. Paksas

E. Skarbalius

D. Barakauskas
Naujausi pakeitimai - 2002 05 09.

*

LR Seimas