Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

R. Paksas laukia pasiūlymų dėl jo pateikto Baudžiamojo kodekso 232(1) , 232(2) , 232(4) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 232(1) , 232(2) , 232(4) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2002 m. d. Nr.

Vilnius

(Žin., 1961, Nr.18-147; 1998, Nr.17-397; 1999, Nr.106-3059; 2000, Nr.54-1559)

1 straipsnis. 2321 straipsnio 3 dalies pakeitimas

2321 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio “dešimties” įrašyti žodį “penkiolikos” ir visą dalį išdėstyti taip:

“Neteisėtas psichotropinių ar narkotinių medžiagų gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas arba siuntimas, turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, taip pat neteisėtas jų pardavimas ar kitoks platinimas - baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.”

2 straipsnis. 2321 straipsnio 4 dalies pakeitimas

2321 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio “šešerių” įrašyti žodį “aštuonerių” ir visą dalį išdėstyti taip:

“ Neteisėtas psichotropinių ar narkotinių medžiagų, draudžiamų vartoti sveikatos priežiūros tikslams, gaminimas turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, taip pat pardavimas ar kitoks platinimas - baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki penkiolikos metų.”

3 straipsnis. 2321 straipsnio 5 dalies pakeitimas

2321 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių “aštuonerių iki šešiolikos” įrašyti žodžius “dešimties iki dvidešimties” ir visą dalį išdėstyti taip:

“Tie patys veiksmai, numatyti šio straipsnio 3 ar 4 dalyse, padaryti pakartotinai asmens, pirmiau padariusio vieną iš nusikaltimų, numatytų šio kodekso 232(1), 232(2), 232(3), 232(4), 232(5), 232(8) straipsniuose, arba grupės iš anksto susitarusių asmenų, arba itin pavojingo recidyvisto, taip pat psichotropinių ar narkotinių medžiagų platinimas stambiu mastu - baudžiami laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų.”

4 straipsnis. 2322 straipsnio 2 dalies pakeitimas

2322 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio “trejų” įrašyti žodį “penkerių” ir visą dalį išdėstyti taip: “Ta pati veika, padaryta pakartotinai arba grupės iš anksto susitarusių asmenų, arba pavartojant smurtą, nepavojingą gyvybei ir sveikatai, arba asmens, kuriam minėtos priemonės buvo patikėtos ryšium su jo tarnybine padėtimi arba patikėtos saugoti, taip pat asmens, pirmiau padariusio vieną iš nusikaltimų, numatytų šio kodekso 232(1) straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 232(3), 232(4), 232(5) straipsniuose, - baudžiama laisvės atėmimu nuo penkerių iki dešimties metų su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas ar dirbti tam tikrą darbą, arba užsiimti tam tikra veikla, arba be atėmimo šios teisės.

5 straipsnis. 2322 straipsnio 3 dalies pakeitimas

2322 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio “septynerių” įrašyti žodį “dešimties” ir visą dalį išdėstyti taip:

“Psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimas, jeigu tai padarė itin pavojingas recidyvistas arba tai padaryta užpuolant plėšimo tikslu, taip pat psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimas stambiu mastu - baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų.

6 straipsnis. 2324 straipsnio 3 dalies pakeitimas

2324 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio “dviejų” įrašyti žodį “penkerių” ir visą dalį išdėstyti taip:

“Lindynių psichotropinėms ar narkotinėms medžiagoms vartoti organizavimas ar laikymas arba patalpų tiems patiems tikslams suteikimas - baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkių iki dešimties metų.”

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Projektą teikia:

Seimo narys Rolandas Paksas

El. paštas: Rolandas.Paksas@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2002 05 09.

*

LR Seimas