Lietuvos Respublikos Seimas

2001 07 04 d. BFK posėdis

1. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 1, 2, 3, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-835, Rinkliavų įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-836, Prekyviečių mokesčio įstatymo 1, 3, 5, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-837, Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-838, Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 1, 4, 81, 9, 10, 24, 26, 28, 29, 30, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo projektui IXP-839, Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio ir 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektui IXP-840, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-841, Akcizų įstatymo 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-842.

2. Apsvarstytas Aukštojo mokslo įstatymo 2, 27, 28, 29, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-725.

Nuspręsta daryti įstatymo projekto Nr.IXP-725 svarstymo Komitete pertrauką.

Pasiūlyti pagrindiniam Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui:

1. Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymas papildyti Aukštojo mokslo įstatymą nuostatomis, nustatančiomis, kad studentai, besimokantys aukštojoje mokykloje kiekvieną semestrą moka 4 MGL studijų įmokas (projekto 13 straipsnis) reikalauja platesnių visuomenės diskusijų, bei nėra pateikti apskaičiavimai, kiek papildomų valstybės lėšų pareikalautų siūlomų nuostatų (valstybės paskolų, studijų įmokoms sumokėti teikimas (projekto 62 straipsnis) įgyvendinimas , prašyti Vyriausybės pateikti išvadas minėtam įstatymo projektui.

2. Patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento, Europos teisės departamento, Seimo narių pasiūlymus, Finansų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir šias Komiteto išvadas ir pasiūlymus:

1) įstatymo projekto 9 straipsnio 1 dalyje (bazinio įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje) išbraukti 3 punktą “objektai, įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir Lietuvos kultūros vertybių sąrašą”bei 11 straipsnio 2 dalyje (bazinio įstatymo 57 straipsnio 2 dalyje) išbraukti 4 punktą “objektų, įrašytų į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir Lietuvos kultūros vertybių sąrašą, priežiūrai.”, kadangi lėšos objektų, įrašytų į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, priežiūrai turėtų būti skiriamos pagal atskirą programą ir neturėtų būti siejamos su Vyriausybės tvirtinama valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir skyrimo valstybinėms aukštosioms mokykloms metodika;

2) įstatymo projekto 9 straipsnio 2 dalyje (bazinio įstatymo 54 straipsnio 2 dalis) palikti galiojančią nuostatą, kad Švietimo ir mokslo ministerijos su aukštąja mokykla sudaromoje sutartyje turi būti numatyta “aukštosios mokyklos planuojamos gauti iš mokslinės, konsultacinės, informacinės ir ūkinės veiklos bei teikiamų paslaugų pajamos, kurios naudojamos pagal senato (akademinės tarybos) patvirtintą sąmatą;”

  1. patikslinti įstatymo projekto 10 straipsnį (bazinio įstatymo 56 straipsnis), reglamentuojantį aukštųjų mokyklų lėšas. Nustatyti, kad valstybinės aukštosios mokyklos lėšas sudaro valstybės biudžeto lėšos, kitos valstybės lėšos, pajamos iš tarptautinių ir kitų fondų bei organizacijų gautos lėšos, studentų studijų įmokos ir kitos teisėtai įsigytos lėšos t. y. nustatyti mokyklų lėšų šaltinius, o ne šių lėšų paskirtį; palikti galiojančią nuostatą ( bazinio įstatymo 56 straipsnio 2 dalis) , nustatančią , kad valstybinės aukštosios mokyklos lėšos, gautos iš studijuojančių savo lėšomis įmokų, ir pajamos iš mokslinės ir ūkinės veiklos bei teikiamų paslaugų Vyriausybės nustatyta tvarka įtraukiamos į apskaitą valstybės biudžete;
  2. suvienodinti projekto 11 straipsnyje (bazinio įstatymo 57 straipsnio 3 dalis) ir 12 straipsnyje (bazinio 58 straipsnio 1 dalis) naudojamas sąvokas “bazinė studijų kaina” ir studijų kaina, kadangi iš esmės kalbama apie tą patį objektą.

  1. 3. Svarstymą Komitete tęsti gavus Vyriausybės išvadas.

Balsavimo rezultatai: 8 už; - prieš; - susilaikė.

3. Apsvarstytas Seimo nario R. Karbauskio pasiūlymas papildyti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-468(3) 2 straipsnį nauja 1 dalimi, papildant bazinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalį nuostata, kad “Žemės bendrasavininkiams sutarus, žemė natūra gali būti grąžinama atskirais sklypais

Nuspręsta iš esmės pritarti pateiktam pasiūlymui.

Siekiant, kad šios nuostatos įgyvendinimas nepareikalautų papildomų valstybės biudžeto lėšų žemės reformai vykdyti, siūloma:

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad “ Žemės sklypų, įsigytų bendrosios nuosavybės teise, padalinimo projektai rengiami šios žemės savininkų lėšomis Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka”, atitinkama nuostata papildyti Įstatymo projekto 2 straipsnį (bazinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalį) ir 2 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

“1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Žemė grąžinama natūra turėtoje vietoje piliečiui arba piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios šio straipsnio 10 dalyje nurodytu atveju susigrąžinti turėtoje vietoje piliečiai nepageidauja. Žemės bendrasavininkiams sutarus, žemė natūra gali būti grąžinama atskirais sklypais. Žemės sklypų, įsigytų bendrosios nuosavybės teise, padalinimo projektai rengiami šios žemės savininkų lėšomis .“

4. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-703

Vertybinių popierių viešosios įstatymo 28 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis G.Vagnorius /G.Morkūnas/

IXP-411

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 3, 8, 10, 15, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

E.Savickas Alg.Butkevičius /A.Brazdilienė/

 
Naujausi pakeitimai - 2001 07 04.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas