Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl išvažiuojamojo posėdžio į Kauno apskritį rezultatų

Dėl išvažiuojamojo posėdžio į SPRENDIMAS

Kauno apskritį rezultatų 2001-06-04 Nr. 10

 

 

Komitetas, đ.m. geguţės 23 d. išvažiuojamojo posėdžio Kauno apskrityje metu aplankęs Kaišiadorių rajono ir Kauno m. bei apskrities sveikatos priežiūros įstaigas ir išklausęs apskrities gydytojo ir apskrities savivaldybių atstovų, Sveikatos apsaugos viceministro A. Martusevičiaus, VLK direktoriaus S. Janonio, KMUK generalinio direktoriaus J. Pundziaus, Kauno TLK, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pasisakymus apie apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planą ir jo įgyvendinimo problemas, konstatuoja, kad šio plano projektas turi būti iš esmės patobulintas ir derinamas su Pasaulio Banko - Lietuvos sveikatos projektu Kauno apskrityje. Restruktūrizavimo plano projekte nėra įvertintos KMUK ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos apskrities gyventojams, ne iki galo aiški būsima sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra visos apskrities mastu ir jų teikiamų paslaugų poreikis paslaugų prieinamumo požiūriu, plano ekonominis pagrindimas nėra pakankamas. Nenustatyti konkretūs plano įgyvendinimo terminai kiekvienais metais. Apskrities savivaldybės arba patvirtinę, arba numato tvirtinti pirminės sveikatos priežiūros plėtros planus, tačiau tik jų dalis, pvz.: Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių, turi parengtus ligoninių restruktūrizavimo planus. Nesuderintos atskirų Kauno ligoninių steigėjų nuomonės dėl būsimo šių ligoninių pertvarkymo.

Atsižvelgdamas į šiuos motyvus Komitetas nutaria:

1. Siūlyti Kauno apskrities viršininkui kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos sudaryta darbo grupe ir KMU bei Kauno TLK ir apskrities savivaldybių atstovais apsvarstyti ir patobulinti apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planą pagal posėdžio metu išsakytas bei pateiktas pastabas, suderinti jį su apskrities savivaldybėmis, KMU, atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl Lietuvos sveikatos projekto Kauno apskrityje, ir pateikti šį planą Komitetui iki š.m. liepos 1 d.

2. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, Kauno apskrities viršininkui bei Kauno m. merui apsvarstyti apskrities akušerinės-ginekologinės pagalbos optimizavimo bei Kauno onkologinės ligoninės integravimo į daugiaprofilinės ligoninės struktūrą problemas bei iki 2001 m. liepos 1 d. informuoti Komitetą apie galimus šių problemų sprendimo būdus.

3. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai kartu su Kauno apskrities viršininku ir apskrities savivaldybėmis bei VLK apsvarstyti apskrityje esančių sveikatos priežiūros įstaigų atitikimo nustatytiems paslaugų teikimo reikalavimams problemas ir galimus sprendimus.

4. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos sveikatos projekto valdymo komitetui kartu su Kauno apskrities viršininku apsvarstyti Pasaulio Banko ir kitų ekspertų konsultacinės pagalbos rengiant Kauno apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planą galimybes.

5. Siūlyti Kauno m. savivaldybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai apsvarstyti pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros lygių atskyrimo miesto poliklinikose problemas ir galimus sprendimus.

6. Įvertinus apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo plano paruošimą ir pristatymą posėdyje, siūlyti Kauno apskrities viršininkui atkreipti dėmesį į nepakankamą apskrities gydytojo kompetenciją ir ją įvertinti.

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas K. Kuzmickas
Naujausi pakeitimai - 2001 06 22.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas