Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 20 d. BFK posėdis

  1. Apsvarstytas Privatizacijos fondo atskaitymų į SSRS deportuotų asmenų grįžimo į Tėvynę fondą įstatymo projektas IXP-247.
  2. Nuspręsta grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti.

   Patobulinti įstatymo projektą pagal Seimo Teisės departamento išvadas bei, siekiant išvengti teisės aktų prieštaravimo, parengti Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies, reglamentuojančios privatizavimo lėšų naudojimo sritis, pakeitimo įstatymą įteisinant galimybę skirti šias lėšas SSRS deportuotų asmenų grįžimo į Tėvynę fondui.

   Kadangi kasmet į Privatizavimo fondą gaunamų pajamų dydis svyruoja priklausomai nuo to, kiek lėšų gaunama iš privatizavimo sandorių, papildyti įstatymo projektą nuostatomis, suteikiančiomis galimybę įtakoti privatizavimo lėšų, skiriamų SSRS deportuotų asmenų grįžimo į Tėvynę fondui, dydį, priklausomai nuo lėšų poreikio deportuotų asmenų ir jų palikuonių grįžimo į Tėvynę išlaidoms padengti.

  3. Apsvarstytas Sveikatos draudimo įstatymo 5, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-410.

Pasiūlyta pagrindiniam komitetui grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento, Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijų pastabas ir pasiūlymus bei šias Komiteto išvadas:

   1. nepritarti siūlomai nuostatai, kad tam tikros veiklos rūšies patentus įsigiję asmenys, kurie draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis (5 straipsnio 4 dalis) visai nemokėtų privalomojo sveikatos draudimo įmokų, tačiau pritarti Finansų ministerijos pasiūlymui, kad šiems asmenims nebūtų nustatyti minimalūs įmokų dydžiai, t.y., kad valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami asmenys, įsigiję patentus mokėtų 30 procentų tam tikrai veiklos rūšiai savivaldybės patvirtintos mokesčio sumos;
   2. apsvarstyti galimybę fiziniams asmenims (neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis), įsigijusiems tam tikros rūšies patentą, nustatytos minimalios privalomojo sveikatos draudimo įmokos dydį susieti ne su minimalios mėnesinės algos dydžiu, bet su valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis dydžiu , t.y. kad privalomojo sveikatos draudimo įmoka, sudaro 30 procentų patento sumos, bet ne mažiau negu 1/12 metinės valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis einamaisiais mokestiniais metais per mėnesį;
   3. papildyti Sveikatos draudimo įstatymą nuostatomis, numatančiomis įmokų mokėjimo lengvatas (t.y. nenustatyti minimalaus privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydžio) visiems valstybės lėšomis draudžiamiems asmenims (asmenys, kurie verčiasi veikla įsigiję patentus, individualių (personalinių) įmonių savininkai ir jiems, Vyriausybės nustatyta tvarka priliginti asmenys, ūkinių bendrijų nariai).
  1. Apsvarstytas Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-597.

Pasiūlyta pagrindiniam komitetui grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti:

  1. Patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento, Europos teisės departamento bei kitų institucijų (Finansų ministerijos, Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Vilniaus teritorinės ligonių kasos) pastabas bei pasiūlymus.
  2. Patobulinti įstatymo projektą įvertinus šias Komiteto pastabas ir pasiūlymus:

  1. pateikti apskaičiavimus kokią įtaką Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) išlaidoms turės projekto 9 straipsnio papildymas įteisinant dar du papildomus bazinės kompensuojamų vaistų kainos kompensavimo lygius 90 ir 70 procentų. Įvertinus tai, kad 2000 metais vaistų kompensavimo išlaidos PSDF išlaidose sudarė 15,8 proc., diskutuotina ar tikslinga plėsti asmenų, kuriems kompensuojama vaistų ambulatoriniam gydymui kaina, ratą (9 straipsnio 2 dalies 7 bei 10 punktai);
  2. pritarti pasiūlymui 15 straipsnio 1 dalį papildyti nuostata, nustatančia, kad asmens, draudžiamo valstybės lėšomis įmokos dydis apskaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką, tačiau nepritarti siūlymui nustatyti minimalų šios įmokos dydį, jį susiejant su MMA (minimali mėnesinė alga) dydžiu, kadangi šios nuostatos viena kitai prieštarauja;
  3. suderinti 21 straipsnio 2 dalies ir 28 straipsnio 2 dalies 11 punkto nuostatas. 21 straipsnio 2 dalyje siūloma PSDF rezervo lėšas naudoti išlaidoms, kurių tvirtinant privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą nebuvo galima numatyti, tuo tarpu 28 straipsnio 2 dalies 11 punkte paliekama galimybė rezervo lėšas naudoti laikinam pajamų trūkumui padengti. Siūlome palikti galimybę PSDF rezervo lėšas naudoti laikinam pajamų trūkumui padengti;
  4. kelia abejonių projekto 27 straipsnio 4 dalyje siūlomos nuostatos, jeigu atsiskaitymai su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis vėluoja daugiau kaip 45 dienas, skaičiuojami delspinigiai, kurių išlaidos yra numatomos Valstybinės ligonių kasos veiklos išlaidose, tvirtinant PSDF biudžetą, įgyvendinimas. Atsiskaitymai su sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis gali vėluoti dėl to, kad nevykdomas PSDF pajamų planas. Reikėtų konkretizuoti siūlomą nuostatą ar delspinigiai vaistinėms skaičiuojami ir tada, jei jų pateiktos sąskaitos už kompensuojamus vaistus viršija planuotas, kadangi VLK negali tiesiogiai įtakoti faktinių išlaidų kompensuojamiems vaistams;
  5. suderinti projekto 17 ir 18 straipsnių nuostatas su Mokesčių administravimo ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymų nuostatomis;
  6. atsižvelgiant į tai, kad kai kurių siūlomų nuostatų įgyvendinimas (5 straipsnio 4 dalis dėl valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų, skaičiaus, 9 straipsnis, 10 straipsnio 1 dalies papildymas nuostata asmenims po traumos kompensuoti visą bazinę medicininės reabilitacijos kainą, 15 straipsnio 1 dalis, dėl valstybės lėšomis draudžiamų asmenų įmokų dydžio) gali turėti įtakos PSDF biudžeto pajamoms ir išlaidoms, apsvarstyti galimybę nustatyti šių nuostatų įsigaliojimą nuo 2002 metų sausio 1 d.;
  7. atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekte siūlomos nuostatos (6 straipsnio nuostatos dėl Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo įvedimo, 9 straipsnio nuostatos dėl papildomų vaistų kompensavimo lygių įvedimo, 27 straipsnio nuostatos dėl delspinigių skaičiavimo, 461 straipsnio nuostatos dėl galimybių sumažinus fizinių asmenų pajamų mokestį ar šiuo mokesčiu apmokestinamas pajamas, šias lėšas nukreipti papildomojo sveikatos draudimo įmokoms finansuoti ) reikalauja platesnių diskusijų ir suderinimo su visomis institucijomis, prašyti Vyriausybės pateikti išvadas įstatymo projektui.

  1. Galutinis sprengimas dėl Komitetų išvadų dėl 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-727 bus priimtas 2001 06 21 d.
  2. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-404(2)

Savivaldybių biudžetams 1997-2000 metais neperduotos valstybės biudžeto lėšų dalies pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo įstatymo projektas

E.Savickas Alg.Butkevičius /J.Alasevičienė/

IXP-780

Indėlių draudimo įstatymo 3, 4, 5 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto /G.Morkūnas/

IXP-775

Mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalies 4 punkto įgyvendinimo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius /T.Gražiūnas/

IXP-756 ES

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projektas

R.Palaitis B.Bradauskas /J.Alasevičienė/

IXP-725

Aukštojo mokslo įstatymo 2, 27, 28, 29, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

A.Skardžius A.Kubilius /A.Brazdilienė/
Naujausi pakeitimai - 2001 06 20.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas