Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 18 posėdis

 

2001 m. birželio 18 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, apsvarstęs Nutarimo "Dėl LR Seimo nutarimo "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms sąrašo patvirtinimo” dalinio pakeitimo” projektą Nr. IXP- 647, bendru sutarimu nusprendė daryti šio projekto svarstymo komitete pertrauką.

 

Komitetas bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintiems:

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-691(2);

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4, 6 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-491(2);

Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-129(2).

 

Komitetas pasirengė svarstyti:

Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-735. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.V.Indriūnas, E.Masiulis, P.Papovas.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-440. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Rimas, S.Lapėnas, V.Matuzas.

 

Komitetas bendru sutarimu iš esmės pritarė pateiktam Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-715 ir nusprendė pasiūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas.

 

Apsvarstęs Referendumo įstatymo papildymo 2(1), 10(1) straipsniais ir 8, 10, 12, 13, 26(2), 27, 29(1), 32, 32(2), 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-434(2), Komitetas bendru sutarimu nusprendė:

    1. Nepritarti siūlymui rengti patariamąjį referendumą.
    2. 32 straipsnio 5 dalies nuostatas suderinti su LR Konstitucijos XIV skirsnio nuostatomis.
    3. Nepritarti 33 straipsnio pakeitimui.

 

Apsvarstęs 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-727, Komitetas bendru sutarimu nusprendė pritarti iš esmės įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

1. Įstatymo projekto 7 straipsnio 4 dalyje įrašyti paskirstytinas savivaldybėms asignavimų sumas: 8 punkte – 19643 tūkst. Lt ir 9 punkte – 25000 tūkst. Lt.

2. Papildyti įstatymo projekto 8 priedėlį skirsniu “Pagal Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų pakeitimo įstatymą naujai įsteigtų savivaldybių įsikūrimui “ ir paskirstyti Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių, Rietavo savivaldybėms 4215 tūkst. litų, atitinkamai pakeičiant įstatymo projekto 2 straipsnį. Šių biudžeto lėšų šaltinis – sumažinti tokiu dydžiu valstybės biudžeto asignavimus Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nepaprastosioms išlaidoms. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad tokia suma skiriama įsigyti pastatui Vilniuje, Liepyno g. 7, kuriame numatoma įkurti Interpolo biurą ir atnaujinti Kriminalistinių ekspertizių centrinę laboratoriją.

3. Papildyti įstatymo projektą 7 priedėliu, kurio pakeitimu paskirstyti savivaldybėms skiriamus asignavimus valstybinių pašalpų mokėjimui. Pagal Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo11 straipsnio 5 dalį minėti asignavimai turi būti bendrosios dotacijos kompensacija. Metodikos įstatymo 6 straipsnyje apibrėžta, kad specialiosios tikslinės dotacijos skiriamos Seimo ar Vyriausybės patvirtintoms programoms vykdyti.

 

Komitetas, apsvarstęs informaciją apie gautus pasiūlymus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 3, 8, 10, 15, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-411 ir Vyriausybės sudarytos darbo grupės pažymą, kurioje nagrinėjamos ir įstatymo projektą Nr. IXP-411 liečiančios problemos, bendru sutarimu nusprendė kreiptis į Seimo valdybą dėl Vyriausybės išvadom šiam projektui pateikimo, kadangi įstatymo projekto nuostatų kompensuoti piliečiams gyvenamųjų namų vertę pinigais, negrąžinant jų natūra įgyvendinimui, taip pat naujos turto pagerinimo išlaidų atskaitymo nuostatos įgyvendinimui reikalinga ekonominė analizė ir lėšos, susijusios su valstybės biudžeto koregavimu.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 18.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas