Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001- 06- 13

Komitetas 2001-06-13 posėdyje aptarė procedūrinius Pabėgėlio statuso įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-700 svarstymo klausimus.

Dalyvaujant Seimo nariui A.Klišoniui, Valstybinės medicininio audito inspekcijos direktorei V.Vinickienei ir Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pirmininkei R.Petrauskienei, komitetas svarstė Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-303. Vartotojų teisių gynimas savaime yra specifinė sritis, ir negalima vartotojų teisių gynimo netaikyti pacientų teisių apsaugai medicinos srityje, todėl įstatymo projekte pacientas įteisinamas kaip paslaugos vartotojas. Be to, pagrindinės projekto nuostatos sudaro geresnes teisines prielaidas ginti vartotojų teises. Komitetas bendru sutarimu iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau pasiūlė pagrindiniam komitetu tobulinti jį, atsižvelgiant į Teisės departamento bei kitas pateiktas pastabas.

Komitetas svarstė Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-717, kuriam pritarė ir siūlys Seimui jį svarstyti skubos tvarka. Klausimo svarstyme dalyvavo Teisingumo viceministras P.Koverovas, Ministerijos L. e. Teisės departamento direktorė pareigas D.Bublienė, Teisės instituto direktorius A.Dapšys, Instituto Teisinės sistemos tyrimų skyriaus vyr. specialistė K.Alešiūnaitė.

Diskusijas sukėlė Komitete svarstomi Baudžiamojo kodekso papildymo 152 straipsniu įstatymo projektas Nr.IXP-630 ir Operatyvinės veiklos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-627. Svarstyme dalyvavo Teisės instituto direktorius A.Dapšys, Instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vyresn. mokslinis bendradarbis K.Jovaišas. Aukščiausiojo Teismo teisėjas V.Piesliakas ir Aukščiausiojo Teismo L.e. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas J.Riepšas. Baudžiamojo kodekso papildymu norima įteisinti nuostatą, kad asmens veika, kurią jis pagal Operatyvinės veiklos įstatymą, vykdydamas teisėsaugos institucijos užduotį, dalyvavo kitų asmenų nusikalstamoje veikoje, nėra nusikaltimas. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlys pagrindiniam komitetui pataisyti teikiamo straipsnio redakciją, kadangi žmogaus teisių požiūriu yra nepriimtinas užduoties tikslas: “dalyvavimas kitų asmenų nusikalstamoje veikloje”. Priimtinas užduoties tikslas galėtų būti toks: išaiškinti (sustabdyti) nusikaltimą, o palikus projekto redakciją, atsiranda galimybė piktnaudžiauti nebaudžiamu dalyvavimu nusikalstamoje veikoje. Operatyvinės veiklos įstatymo pataisos parengtos tikslu išspręsti svarbiausias praktinėje veikloje išryškėjusias Operatyvinės veiklos įstatymo 13 straipsnio taikymo problemas, t.y., kad teismai, prokuratūra ir operatyvinės veiklos subjektai vienodai interpretuotų operatyvinės veiklos metu gautos informacijos panaudojimą, kuri turi įtakos teisingams bylos tyrimui ir kokybei. Komitetas iš esmės pritarė Operatyvinės veiklos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-627, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Europos teisės departamento pastabą, kad tais atvejais, kai operatyvinės veiklos metu gauta informacija neturi reikšmės atitinkamai bylai, ji turi būti per atitinkamą laiko tarpą sunaikinta. Taip pat komitetas siūlo atsisakyti 13 straipsnio 1 dalies antro sakinio, kuris nustato, kad surinkta informacija gali būti panaudota ir kitiems tikslams.

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 1, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 29, 47 straipsnių bei V skyriaus pakeitimo ir X skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-678 Komitetas nusprendė svarstyti kitą komiteto posėdį, kuomet bus gautos Europos teisės departamento pastabos dėl šio projekto.

Komitetas nusprendė nesvarstyti dabartinės Vyriausybės ataskaitos dėl Dešimtosios Vyriausybės veiklos laikotarpio ataskaitos, o pritarė Vienuoliktosios Vyriausybės 2 mėnesių veiklos ataskaitai.

Bendru sutarimu buvo pritarta Seimo nutarimo projektui “Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ataskaitos ir veiklos 2000 metais”.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas