Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-06-06

 

 

Komitetas 2001-06-06 posėdyje svarstė Pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-431. Posėdyje dalyvavo Prezidento patarėjas – Teisės departamento vadovas A.Abramavičius, Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas K.Bučinskas ir Departamento Pilietybės reikalų skyriaus viršininkė D.Vežikauskaitė. Komitetas nusprendė atmesti Pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-431 dėl šių motyvų:įstatymo projekto 1 straipsnio 3 dalies pakeitimas, kuriuo įtvirtinama, jog repatrijavęs asmuo, tai asmuo, kuris išvyko į etninę tėvynę ir joje nuolat gyvena arba gimė ir nuolat gyvena etninėje tėvynėje, prieštarautų žodžio “repatriantas” įtvirtintai reikšmei (repatriantas – tai asmuo, išvykęs į etninę tėvynę). Šio pakeitimo nuostata “arba gimė ir nuolat gyvena etninėje tėvynėje” yra neapibrėžta, kadangi ją aiškinant reikštų, jog kiekvienas savo etninėje tėvynėje gimęs ir gyvenąs asmuo būtų traktuojamas kaip repatriantas. Tai reikštų diskriminaciją, vieni kitų atžvilgiu, tarp nuolat gyvenančių etninėje tėvynėje ir nesivadinančių repatriantais, bei nuolat gyvenančių ir vadinamų repatriantais.

Dalyvaujant Prezidento patarėjui – Teisės departamento vadovui A.Abramavičiui, Seimo nariui A.Sakalui, Teisingumo viceministrui G.Švedui, komitetas svarstė Pataisos darbų kodekso 27, 29, 33, 41, 43, 451, 49, 52, 721, 73, 77, 80, 81, 82 straipsnių pakeitimo, 471, 581, 79 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir 831 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-365(2), Kardomojo kalinimo įstatymo 9, 15, 18 straipsnių, 1 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-366(2) ir Kardomojo kalinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-422. Komitetas bendru sutarimu pritarė visiems įstatymų projektams, kurie parengti siekiant atsisakyti nuteistųjų nereikalingų teisių ribojimų ir įgyvendinti Europos Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų nežmogišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1998 m. rugsėjo 15 d., taip pat siekiant labiau liberalizuoti administravimą.

Komitetas svarstė Privatizacijos fondo atskaitymų į SSRS deportuotų asmenų grįžimo į Tėvynę fondą įstatymo projektą Nr. IXP-247. Komitetas išklausė Finansų ministerijos Valstybės turto fondo skyriaus viršininkas A.Makaveckas. Įstatymo projektu siekiama įteisinti nuostatą, kad iš pajamų, gautų privatizuojant valstybės turtą, po 5 procentus būtų atskaitoma į SSRS deportuotų asmenų grįžimo į Tėvynę fondą. Komitetas nusprendė nepritarti įstatymo projektui, nes, priešingu atveju, jį priėmus, būtų pažeistos kitų žmonių teisės, sunkiau sprendžiamos skurdo likvidavimo problemos.

Komitetas svarstė pranešimo ir Seimo nutarimo dėl Seimo kontrolierių veiklos ataskaitos už 2000 m. projektus ir jiems pritarė.

Dalyvaujant Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkui V.Andriuliui, Teisės instituto direktoriui A.Dapšiui, Vidaus reikalų viceministrams E.Chlivickui ir R.Malkevičiui, komitetas išklausė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos veiklos ataskaitą. Komitetas pritarė Komisijos pirmininko nuomonei, kad tam, kad būtų vykdomi Komisijos sprendimai, jie turi būti privalomi visiems pareigūnams ir institucijoms, kol jie neapskųsti ir nepanaikinti teismo. Komitetas sutiko, kad reikia rengti įstatymo pataisas siekiant efektyvinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbą. Seimo nutarimo projektas dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos veiklos komitete bus svarstomas artimiausiuose posėdžiuose.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 07.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas